Novinky

Závěrečné zprávy auditu připravenosti České republiky na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Strukturální fondy
  • Fond soudržnosti EU

Ve všech institucích, které se v ČR podílejí na čerpání pomoci ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti EU probíhal od ledna letošního roku na základě požadavku Ministerstva financí externí audit připravenosti na příjem této pomoci. Tento projekt byl plně financován z prostředků EU.

„Správné nastavení systémů pro čerpání prostředků z EU výrazně snižuje riziko vracení takto získaných peněz v budoucnu, pokud by Evropskou komisí byla zjištěna nějaká nesrovnalost,“ říká ministr financí Bohuslav Sobotka.

Tímto preventivním auditem prošly všechny řídící orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), platební orgán (Ministerstvo financí), zprostředkující subjekty (např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo dopravy, Centrum pro regionální rozvoj, Nadace pro rozvoj občanské společnosti, Regionální rady, a další), útvary pro interní audit a kontrolu, platební jednotky a několik vybraných konečných příjemců. Celkem se jednalo asi o šedesát institucí.

Dnes zveřejněné závěrečné zprávy auditu byly vydány pro jednotlivé programy (celkem 10 zpráv). Dvě zprávy byly vydány pro tzv. horizontální instituce – Rámec podpory společenství (MMR) a Platební orgán/Centrální harmonizační jednotka (MF).

U programů, které obdržely pozitivní výrok auditora, jedná se o OP Průmysl a podnikání, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, bude Ministerstvo financí moci v případě potřeby provést certifikaci výdajů daného programu.

U programů, které obdržely negativní výrok (Kohezní fond, OP Rozvoj lidských zdrojů, JPD 3, Equal, Společný regionální operační program, JPD 2, Interreg, OP Infrastruktura), bude moci proběhnout certifikace až po odstranění těchto nedostatků.

Auditorské zprávy popisují stav ke konci července letošního roku, což byl termín pro předání veškeré podpůrné dokumentace auditorům. Zveřejněné zprávy ve svých zjištěních již zohledňují reakce auditovaných institucí na pracovní verzi zprávy – tzn. některé nálezy byly upraveny, případně vypuštěny. Auditoři však již neanalyzovali materiály nově vytvořené po 31.7.2004. Lze tedy předpokládat, že u některých identifikovaných zjištění došlo v mezidobí k jejich odstranění.

V průběhu několika příštích týdnů proběhnou jednání se zástupci auditovaných institucí, které podají Ministerstvu financí informace o pokroku v odstraňování nálezů. U doposud neodstraněných nálezů stanoví Ministerstvo financí termín pro jejich odstranění, resp. předložení průkazných materiálů. Přiměřenost přijatých opatření bude v průběhu dalších měsíců ze strany Ministerstva financí detailně posuzována. 

Jednotlivé auditorské zprávy:

Komentáře auditovaných subjektů:

Fond soudržnosti

Program iniciativy Společenství EQUAL

OP rozvoj lidských zdrojů

OP Infrastruktura 

 

Program iniciativy Společenství INTERREG IIIA

Společný regionální OP

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 

Nejčtenější