Novinky

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2009

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Závěrečný účet MF
 • Kapitola 312

Ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.(rozpočtová pravidla) správce rozpočtové kapitoly projednává závěrečný účet v příslušném výboru Poslanecké sněmovny před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou.

OBSAH: 

 1. Schválený rozpočet kapitoly MF na rok 2009 
 2. Rozpočtová opatření  
 3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2009 
  • 3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF 
   • 3. 1. 1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 - MF 
   • 3. 1. 2. Přehled plnění vybraných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 - MF 
   • 3. 1. 3. Mimorozpočtové zdroje zapojené do financování výdajů kapitoly 312 – MF 
   • 3. 1. 4. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF 
  • 3. 2. Příjmy 
   • 3. 2. 1. Daňové příjmy 
   • 3. 2. 2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 
  • 3. 3. Výdaje 
   • 3. 3. 1. Celkové výdaje 
    • 3. 3. 1. 1.  Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NNV)  
   • 3. 3. 2. Kapitálové výdaje 
   • 3. 3. 3  Běžné výdaje 
   • 3. 3. 4. Výdaje na financování programů reprodukce majetku 
   • 3. 3. 5. Plnění specifických a průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů 
   • 3. 3. 6. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost, efektivnost 
 4. Finanční hospodaření příspěvkových organizací
 5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených v kapitole 312 – MF 
  • 5. 1. Vnější kontroly  
  • 5. 2. Vnitřní kontroly  
 6. Shrnutí základních informací 

Včetně Příloh č.1 - 24

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2009

Dne 10. prosince 2008 schválil Parlament České republiky zákon č. 475, o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 312 - Ministerstva financí.

 Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok  2009 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu:  

 • Ministerstva financí (ústřední orgán)
 • územních finančních orgánů
  • Pod pojmem územní finanční orgány (ÚFO) se rozumí 207 organizačních složek státu – 8  finančních ředitelství – účetních jednotek a v jejich působnosti  199 finančních úřadů.
 • Generálního ředitelství cel
  • Generální ředitelství cel (GŘC) je samostatnou organizační složkou státu, jejíž strukturu tvoří 8 celních ředitelství a 54 celních úřadů.
 • Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Organizační složka státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vykonává svoji činnost prostřednictvím územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze. Územní pracoviště zároveň zastřešují pracoviště odloučená, která působí v sídlech bývalých okresních úřadů.

Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Středisko cenných papírů.

Přílohy ke Zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - MF za rok 2009 (komplet ke stažení)

Příloha č. 1 - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2009 - kapitola 312 – MF celkem

 • Příloha č.   1 a) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2009 - Ministerstvo financí
 • Příloha č.   1 b) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2009 - územní finanční orgány
 • Příloha č.   1 c) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2009 - Generální ředitelství cel
 • Příloha č.   1 d) Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2009 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Příloha č. 2 a) - Přehled mezinárodních sporů – dohody o podpoře a ochraně investic

 • Přehled mezinárodních sporů  ČR – dohody o podpoře a ochraně investic, stav k 31.12.2009

Příloha č. 2 b) - Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory

 • Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory ČR - stav k 31.12.2009

Příloha č. 3 - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2009

 • Příloha č. - 3 a) Ministerstvo financí  - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2009
 • Příloha č. - 3 b) Územní finanční orgány - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2009
 • Příloha č. - 3 c) Generální ředitelství cel - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2009
 • Příloha č. - 3 d) ÚZSVM - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2009

Příloha č. 4 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 - MF v průběhu roku 2009

 • Ministerstvo financí v průběhu roku 2009

Příloha č. 5 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 - MF (souhrn za kapitolu)

 • Příloha č. - 6 a) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - Ministerstva financí
 • Příloha č. - 6 b) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - územních finančních orgánů
 • Příloha č. - 6 c) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - Generálního ředitelství cel
 • Příloha č.-  6 d) Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - ÚZSVM

Příloha č. 6 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů - I. rozpočtové příjmy

 • I. rozpočtové příjmy k 31.12.2009
 • Příloha č. 7 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů - II. rozpočtové výdaje

  • II. rozpočtové výdaje k 31.12.2009

Příloha č. 8 - Výkaznictví organizačních složek státu – sumář Rozvaha (bilance)

 • sumář za organizační složky státu k 31.12.2009

Příloha č. 9 - Výkaznictví organizačních složek státu - sumář Výkaz zisku a ztráty

 • sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu k 31.12.2009

Příloha č. 10 - Výkaznictví organizačních složek státu - sumář Příloha

 • sumář za organizační složky státu k 31.12.2009

Příloha č. 11 - Výkaznictví příspěvkových organizací– Rozvaha (bilance) - SCP

 • sumář za příspěvkové organizace (SCP) k 31.12.2009

Příloha č. 12 - Výkaznictví příspěvkových organizací - Výkaz zisku a ztráty (SCP)

 • sumář za  příspěvkové organizace (SCP) k 31.12.2009

Příloha č. 13 - Výkaznictví příspěvkových organizací - Příloha

 • sumář za příspěvkové organizace k 31.12.2009

Příloha č. 14 - Tabulka č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

 • Období :  leden až prosinec 2009

Příloha č. 15 - Tabulka č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

 • Období :  leden až prosinec 2009

Příloha č. 16 - Tabulka č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

 • Období :  leden až prosinec 2009

Příloha č. 17 - Tabulka č. 5 - Přehled výdajů OSS a příspěvků PO, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

 • Přehled  výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly - k 31.12.2009.

Příloha č. 18 - Tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

 • Období :  leden až prosinec 2009

Příloha č. 19 - Tabulka č. 8 - Přehled o stavu rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem - k 31. 12. 2009

Období :  leden až prosinec 2009

 • Příloha č. 19 a) Přehled o stavu rezervního fondu k 31. 12. 2009 – Ministerstvo financí
 • Příloha č. 19 b) Přehled o stavu rezervního fondu k 31. 12. 2009 – územní finanční orgány
 • Příloha č. 19 c) Přehled o stavu rezervního fondu k 31. 12. 2009 – Generální ředitelství cel
 • Příloha č. 19 d) Přehled o stavu rezervního fondu k 31. 12. 2009 – ÚZSVM

Příloha č. 20 - Přehled majetkových účastí státu – držení MF ČR

 • Přehled majetkových účastí - držení MF ČR (odbor 45 - Realizace privatizace majetku státu) ke dni: 31.12.2009

Příloha č. 21 - Tabulka č. 9a - Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu

 • Období :  leden až prosinec 2009

Příloha č. 22 - Tabulka č. 9b - Výdaje kapitoly na financování společných programů v rámci finančních mechanismů a prostředků ČR ze státního rozpočtu

 • Období :  leden až prosinec 2009

Příloha č. 23 - Tabulka č. 10 - Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2009

 • Období :  leden až prosinec 2009

Příloha č. 24 - Kapitola 312 – MF - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2005 - 2009

 • Příloha č. 24 a) Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2005 - 2009 - Ministerstvo financí 
 • Příloha č. 24 b) Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2005 - 2009 - územní finanční orgány
 • Příloha č. 24 c) Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2005 - 2009 - Generální ředitelství cel
 • Příloha č. 24 d) Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2005 - 2009 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější