CZ EN

odbor 23 - Finanční

Odbor vytváří koncepci financování resortu ministerstva prostřednictvím příslušné kapitoly SR, zajišťuje financování jednotlivých resortních organizačních složek státu.

Odbor vytváří koncepci financování resortu ministerstva prostřednictvím příslušné kapitoly SR, zajišťuje financování jednotlivých resortních organizačních složek státu. Koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s účastí SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku rozpočtové kapitoly ministerstva. Plní roli správce programů kapitoly 312 – MF. Zpracovává závěrečný účet kapitoly 312 – MF a zajišťuje jeho uveřejnění v elektronické podobě ve skladbě a termínu podle § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. Vykonává přímo vůči resortním OSS vymezené činnosti v oblasti rozpočtového hospodaření svěřené ministerstvu jako zřizovateli těchto organizací právními předpisy. Plní v rámci své působnosti povinnosti související s výkonem řídicí kontroly na ministerstvu. Schvaluje na základě vyjádření odboru Státní rozpočet nakládání s pohledávkami podle § 36 zákona č. 219/2000 Sb. pro ÚZSVM a zabezpečuje podle § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. oznámení výhrady podle § 36 uvedeného zákona v Ústředním věstníku ČR, pokud si ve vztahu k ÚZSVM schvalování vyhradí. Schvaluje podle § 17a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb. zápisy a smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s administrativními nemovitostmi. Vytváří závazné metodiky v oblasti účetnictví, včetně inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv, a v oblasti evidence majetku státu. Pro vybrané účetní jednotky resortu ministerstva tyto metodiky posuzuje a schvaluje a plní roli metodického centra druhého stupně. Dále spolupracuje s odborem Evropské fondy v oblasti výkaznictví a stanovování metodik účtování o skutečnostech probíhajících při hospodaření s peněžními prostředky EU v rámci NF. Navrhuje a podílí se na tvorbě koncepce a metodiky řídicí kontroly na ministerstvu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. Řídí a z věcného hlediska koordinuje analýzu, vývoj a implementaci modulů centrálního EKIS pro ministerstvo a vybrané účetní jednotky resortu ministerstva, zodpovídá za definici věcných požadavků na jeho funkcionalitu, předává požadavky a podklady pro aktualizaci souvisejících informačních systémů, účastní se prací v projektových týmech a koordinuje propojení vazeb mezi moduly. Zabezpečuje správu centrálního EKIS na aplikační úrovni na ministerstvu. Plní funkci správce systému centrální evidence smluv (CES) v IS AVISme a poskytuje technickou podporu při uveřejnění smluv, dodatků a objednávek v registru smluv. Plní funkci správce Centrální evidence bankovních účtů ministerstva a jménem ministerstva jedná s bankami včetně ČNB pro veškeré právní úkony spojené se zřizováním účtů, nakládáním s účty včetně potvrzování podpisových vzorů osob oprávněných disponovat s peněžními prostředky na účtech a rušením účtů. Zabezpečuje evidenci majetku inventárního charakteru, s nímž ministerstvo hospodaří. Zajišťuje pokladní službu v korunové i valutové pokladně. Odbor zabezpečuje úkony související s finančním účetnictvím účetní jednotky ministerstva (dále jen „účetní jednotka MF“). Zajišťuje vedení zvláštní evidence, tj. v účetnictví odděleně sledovaná aktiva, pasiva, náklady, výnosy, jiná aktiva a jiná pasiva (dále jen „zvláštní evidence“) o privatizovaném majetku podle privatizačních projektů. Plní roli hlavního účetního v rámci řídicí kontroly na ministerstvu. Sestavuje a předává do CSÚIS legislativní výkazy za účetní jednotku MF. Zpracovává a jménem ministerstva jako daňového subjektu podává přiznání k DPH a dani z příjmů právnických osob, včetně vyúčtování srážkové daně.

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing. Monika Stejskalová
telefon: (+420) 25704 3198
email: Monika.Stejskalova@mfcr.cz

oddělení 2302 - Metodika vybraných ekonomických procesů

vedoucí oddělení: Ing. Monika Bernáthová
telefon: (+420) 25704 2136
email: Monika.Bernathova@mfcr.cz

oddělení 2303 - Evidence majetku a pokladní služba

vedoucí oddělení: Ing. Helena Kepprová
telefon: (+420) 25704 2496
email:  Helena.Kepprova@mfcr.cz

oddělení 2304 - Centrální účtárna

vedoucí oddělení: Ing. Drahomíra Rosendorfová
telefon: (+420) 25704 2440
email: Drahomira.Rosendorfova@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.