CZ EN

oddělení 2304 - Centrální účtárna

Provádí na základě účetních dokladů účetní zápisy v účetních knihách ministerstva o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví účetní jednotky MF probíhajících v kapitolách.

a)    provádí na základě účetních dokladů účetní zápisy v účetních knihách ministerstva o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví účetní jednotky MF probíhajících v kapitolách 312 – Ministerstvo financí, 396 – Státní dluh, 397 – Operace státních finančních aktiv, 398 – Všeobecná pokladní správa, ve Fondu privatizace a provádí zaúčtování účetních zápisů vyhotovovaných odborem Evropské fondy,
b)    zabezpečuje účetnictví závodního stravování,
c)    zpracovává přehledy o čerpání FKSP, zpracovává evidenci dlužníků a splátek půjček z FKSP a informuje odbor Personální o porušení dohod o splátkách dlužníků z půjček z FKSP,
d)    předkládá návrhy na aktualizaci účtového rozvrhu za účetní jednotku MF,
e)    měsíčně zpracovává operativní účetní záznamy za účetní jednotku MF,
f)    zpracovává účetní mezitímní, řádné a mimořádné závěrky za účetní jednotku MF,
g)    kvartálně zpracovává statistický výkaz Pomocný analytický přehled pro potřeby ČNB, ČSÚ, EUROSTAT za účetní jednotku MF, komunikuje s ostatními účetními jednotkami v celé České republice za účelem sjednocení vykazování v rámci vypořádání křížových kontrol a spolupracuje při navrhování nových kontrolních mechanismů v CSÚIS,
h)    zajišťuje centrální evidenci odběratelských faktur vystavovaných jednotlivými spravujícími útvary a účtuje o jejich úhradách,
i)    zajišťuje centrální evidenci dodavatelských faktur a jejich distribuci správcům položek rozpočtu,
j)    realizuje úhrady dodavatelských faktur z rozpočtových i mimorozpočtových účtů ministerstva, s výjimkou účtů NF a účtů spravovaných odbory Státní rozpočet a Řízení státního dluhu a finančního majetku,
k)    realizuje úhrady náhrad podle zákona č. 87/1991 Sb. v souladu s pokyny odboru Odškodňování a náhrady,
l)    kontroluje a zpracovává příjmy a výdaje ministerstva podle výpisů z bankovních účtů,
m)    kontroluje a zpracovává vyúčtování tuzemských pracovních cest a zaúčtování tuzemských i zahraničních pracovních cest, účtuje o poskytnutých zálohách na pracovní cesty,
n)    vykonává a plní úkony spojené s výkonem předběžné řídicí kontroly spadající do kompetencí hlavní účetní,
o)    podílí se na inventarizaci aktiv, pasiv a jiných aktiv a jiných pasiv, zejména zabezpečuje podklady o účetních stavech těchto položek,
p)    zajišťuje úhrady výdajových operací na základě rozhodnutí vlády, rozhodnutí o privatizaci, soudních rozhodnutí atd.,
q)    zajišťuje agendu úhrad dodavatelských faktur za odstraňování ekologických škod,
r)    vystavuje potvrzení o bezdlužnosti pro potřeby SPÚ,
s)    poskytuje informace z účetnictví o privatizovaném majetku FÚ, ČSÚ, soudům, orgánům činným v trestním řízení, případně jiným orgánům,
t)    zajišťuje vystavování směnek a předávání směnek restituentům,
u)    podílí se a poskytuje informace a podklady při měsíčních, čtvrtletních a ročních ekonomických rozborech a při sestavování účetních výkazů za dílčí konsolidační celek státu Ministerstvo financí v rámci procesu účetní konsolidace státu,
v)    spolupracuje s odborem Evropské fondy v oblasti výkaznictví ve vztahu k orgánům EU i orgánům národním,
w)    zpracovává ve spolupráci s ostatními útvary ministerstva, v nichž je provozována ekonomická činnost, nebo které jsou příjemci zboží a služeb ze zahraničí, jež jsou předmětem DPH u příjemce, přiznání k DPH, a to na základě včas předaných úplných a správných dokladů,
x)    zabezpečuje předávání účetních záznamů do CSÚIS v souladu s příslušným právním předpisem,
y)    zabezpečuje pro odbor Evropské fondy účtování o nárocích a refundacích programů EU, finančních mechanizmů EHP/Norsko a Programu česko-švýcarské spolupráce,
z)    spolupracuje s odborem Výkaznictví státu v oblasti tvorby koncepce účetního výkaznictví státu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.