CZ EN

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Zpracovává koncepci financování resortu ministerstva, sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly MF a v rámci nich návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů resortních OSS.

a)    zpracovává koncepci financování resortu ministerstva, sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly MF a v rámci nich návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů resortních OSS v souladu s koncepcí a zásadami finanční politiky a finančního hospodaření a uplatňuje finančně ekonomické nástroje řízení; předkládá návrh rozpočtu kapitoly MF (kapitolní sešit) příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu; zpracovává rozpis závazných ukazatelů SR a limitů regulace zaměstnanosti na resortní organizace; projednává a realizuje rozpočtová opatření v rozpočtu kapitoly MF, analyzuje výsledky hospodaření rozpočtové kapitoly MF a zpracovává návrhy na opatření,
b)    spolupracuje na zpracování návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly VPS,
c)    vyhodnocuje výsledky hospodaření s prostředky SR v kapitole MF a zpracovává závěrečný účet kapitoly MF, připravuje prováděcí pokyny pro jednotlivé OSS v oblasti finančního hospodaření a rozborové činnosti; navrhuje stanovisko k výsledkům hospodaření resortních OSS, zpracovává finanční zúčtování se SR za kapitolu 312,
d)    informuje gesční útvary vykonávající působnost ministerstva jako zřizovatele resortních OSS o výstupech své činnosti v oblasti rozpočtového hospodaření a spolupracuje s nimi v dalších záležitostech těchto organizací, pokud mají vztah k rozpočtu kapitoly MF,
e)    sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu ministerstva, provádí rozpis rozpočtu ministerstva a limitů regulace zaměstnanosti na správce rozpočtových prostředků ministerstva, zpracovává přehled správců položek rozpočtu ministerstva a příkazců operací, provádí rozpočtová opatření v rámci rozpočtu ministerstva, analyzuje výsledky finančního hospodaření ministerstva a zpracovává návrhy na opatření,
f)    vykonává předběžnou a průběžnou řídicí kontrolu výdajů z rozpočtu ministerstva podle zákona č. 320/2001 Sb. v IS AVISme,
g)    spravuje vybrané položky rozpočtu ministerstva a plní povinnosti s tím spojené, navrhuje limity na pohoštění a dary pro jednotlivé útvary ministerstva, provádí rozpis limitů na příslušné útvary, změny limitů, kontroluje vyúčtování záloh vyplacených na pohoštění,
h)    zpracovává návrh rozpočtu FKSP ministerstva a rozepisuje schválený rozpočet FKSP správcům jednotlivých položek, provádí úpravy rozpočtu jednotlivých položek FKSP, schvaluje platby z FKSP z hlediska rozpočtového zajištění v IS AVISme,
i)    podílí se na přípravě kolektivní smlouvy a kolektivní dohody za oblast rozpočtu ministerstva a rozpočtu FKSP, na zpracování dodatků kolektivní smlouvy a na vyhodnocení jejího plnění,
j)    zpracovává v oblasti své působnosti stanoviska k předloženým žádostem o povolení úlev z placení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně z důvodu zamezení tvrdosti rozpočtových pravidel a předkládá je ve stanovených případech k projednání zvláštní komisi ministerstva; zpracovává návrhy příslušných rozhodnutí,
k)    zabezpečuje v rámci kapitoly MF funkci správce programů podle právního předpisu o účasti SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku,
l)    realizuje koncepci finanční politiky v oblasti pořízení a reprodukce majetku kapitoly MF,
m)    zpracovává hodnocení vývoje účasti SR na financování programů kapitoly MF při tvorbě rozpočtového výhledu a střednědobých a dlouhodobých finančních plánů,
n)    analyzuje vývoj hospodaření programového financování OSS resortu,
o)    eviduje v informačním systému programového financování schválené ukazatele SR stanovující výdaje na programy pořízení a reprodukce majetku a jejich změny; posuzuje žádosti účastníků programu o změnu ukazatelů a podmínek realizace stanovených správcem programu, vyhodnocuje financování programů pořízení a reprodukce majetku kapitoly MF,
p)    zabezpečuje zadávání vstupních dat do informačního systému programového financování, provádí jejich aktualizaci a zadává návrhy rozpočtových opatření,
q)    zabezpečuje přípravu dokumentací programů pořízení a reprodukce majetku kapitoly MF a předkládá je k posouzení ministerstvu, ve smyslu právního předpisu upravujícího podmínky účasti SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku,
r)    spolupracuje při přípravě programů spolupráce ČR s EU a jinými mezinárodními organizacemi z hlediska programového financování kapitoly MF,
s)    posuzuje investiční záměry akcí realizovaných jednotlivými OSS a návazně vydává rozhodnutí o registraci akce; stanoví výdaje na financování akce OSS a stanovuje podmínky účasti státního rozpočtu pro realizaci akce; schvaluje závěrečné vyhodnocení akce; spolupracuje přitom s OSS resortu ministerstva; u akcí s individuálně posuzovanými výdaji žádá o stanovisko ministerstvo podle § 13 zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášky č. 560/2006 Sb., programů pořízení a reprodukce majetku,
t)    zabezpečuje rozpracování usnesení vlády, opatření jiných orgánů a vnitřních předpisů v oblasti své působnosti pro resortní organizace,
u)    zajišťuje agendu schvalování podle § 17a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb. zápisů a smluv o změně příslušnosti hospodařit s administrativními nemovitostmi,
v)    schvaluje na základě vyjádření odboru Státní rozpočet nakládání s pohledávkami podle § 36 zákona č. 219/2000 Sb. pro ÚZSVM a zabezpečuje podle § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. oznámení výhrady podle § 36 uvedeného zákona v Ústředním věstníku ČR, pokud si ve vztahu k ÚZSVM schvalování vyhradí,
w)    účastní se prací v projektových týmech pro analýzy, vývoj a implementaci vybraných modulů centrálního EKIS.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.