CZ EN

oddělení 2302 - Metodika vybraných ekonomických procesů

Vytváří závazné metodiky v oblasti účetnictví, včetně inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv; pro ministerstvo a pro vybrané účetní jednotky resortu ministerstva na žádost tyto metodiky posuzuje a schvaluje.

a)    vytváří závazné metodiky v oblasti účetnictví, včetně inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv; pro ministerstvo a pro vybrané účetní jednotky resortu ministerstva na žádost tyto metodiky posuzuje a schvaluje. Poskytuje metodickou podporu prvního stupně pro účetní jednotky resortu ministerstva,
b)    spolupracuje s odborem Evropské fondy na stanovení závazné metodiky účtování o peněžních prostředcích NF a s těmito penězi souvisejícími aktivy, pasivy, náklady a výnosy, jinými aktivy a jinými pasivy,
c)    stanovuje závaznou metodiku vedení zvláštní evidence privatizovaného majetku,
d)    stanovuje závaznou metodiku účtování pro účetní jednotku MF o příjmech a výdajích, o aktivech, pasivech, výnosech a nákladech, souvisejících s těmito příjmy a výdaji, které jsou zahrnuty do všech kapitol SR spravovaných ministerstvem, a zabezpečuje aktualizaci účtového rozvrhu,
e)    spolupracuje s odborem Výkaznictví státu při přípravě právních předpisů v oblasti účetnictví, včetně inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv, a v oblasti evidence majetku státu, podává kvalifikované návrhy na úpravu těchto právních předpisů a podílí se na zpracování koncepčních analýz v oblasti veřejného sektoru,
f)    navrhuje ve své působnosti na ministerstvu systémová opatření, koncepci a metodiku finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhláškou 416/2004 Sb.,
g)    připravuje a příslušným útvarům ministerstva předkládá návrhy věcného řešení v oblasti účetnictví, evidence majetku státu, inventarizace aktiv a pasiv a jiných aktiv a jiných pasiv, které mají zásadní rozpočtové, ekonomické i sociální dopady a podílí se na jejich případné realizaci,
h)    řídí a z věcného hlediska koordinuje v rámci pracovních skupin tvorbu a posuzování analýz, vývoje a implementace modulů centrálního EKIS pro vybrané účetní jednotky resortu,
i)    řídí a koordinuje v rámci své působnosti z věcného hlediska na základě rozboru platných právních předpisů metodiku centrálního EKIS v rámci ministerstva, předává v této působnosti požadavky a podklady pro aktualizaci souvisejících IS a podílí se v této působnosti na předávání požadavků a podkladů pro aktualizaci ostatních IS (zejména IS VIOLA, VEMA, WSS),
j)    koordinuje a metodicky usměrňuje jednotný způsob využívání centrálního EKIS ve vybraných účetních jednotkách resortu ministerstva,
k)    účastní se prací v projektových týmech pro analýzy, vývoj a implementaci všech modulů centrálního EKIS a dohlíží nad dodržováním platných právních předpisů,
l)    poskytuje metodickou podporu uživatelům centrálního EKIS na ministerstvu a účetním jednotkám resortu ministerstva ve vztahu k platné právní úpravě a k vnitřním předpisům, zodpovídá za definici věcných požadavků na funkcionalitu centrálního EKIS,
m)    zabezpečuje správu centrálního EKIS na aplikační úrovni na ministerstvu, shromažďuje a zpracovává požadavky na odstranění chyb a závad jeho funkcionality, sleduje a kontroluje plnění těchto požadavků,
n)    vede centrální evidenci bankovních účtů ministerstva a plní funkci správce centrální evidence bankovních účtů,
o)    zpracovává ve spolupráci s ostatními útvary ministerstva přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně vyúčtování srážkové daně, a to na základě včas předaných úplných a správných dokladů,
p)    plní funkci správce systému centrální evidence smluv (CES) v IS AVISme.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.