Novinky

2009

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2009.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 26. srpna 2009 doručeno podáníse žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Požadujeme zaslat kopii dokumentu platného z hlediska EU, který dokládá, že DPH je uznatelný náklad při účtování nákladu v projektech financovaných

 • z Evropských fondů
 • z půjček EIB

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o informace týkající se interpretace § 47 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Vzhledem k tomu, že 2.12.2008 vydal Ústavní soud nález sp. zn. I. ÚS 1611/07, ve kterém interpretoval toto ustanovení jinak, než jak jej interpretovala praxe do doby vynesení nálezu, vydalo následně Ministerstvo financí v této věci interní pokyn k aplikaci tohoto nálezu Ústavního soudu, ve kterém stanovilo finančním úřadům, jak mají při interpretaci tohoto ustanovení postupovat.

Žádám proto o zaslání tohoto pokynu/předpisu v elektronické podobě na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Žádám rovněž o výslovné sdělení, jaký konkrétní den byl tento pokyn vydán a jaký konkrétní den byl tento pokyn doručen finančním úřadům.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informace, zda organizaci:

Svaz vojáků v záloze ČR, IČ 47610603 byly v uplynulých 5 letech poskytnuty dotace ze státního rozpočtu, případně jiná finanční plnění z kapitoly MF.

V případě, že ano žádám o sdělení:

 • Za jakým účelem a v jaké výši
 • Podmínek poskytnutého plnění (nutné vlastní zdroje apod.)
 • V případě, že plnění skončilo, zda bylo řádně a včas vyúčtováno

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve dnech 18. a 19.8.2009 jsem na základě Vámi uděleného přístupu nahlížel do registru oznámení veřejných funkcionářů na internetové adrese http://regoz.mfcr.cz/.

Vzhledem k právním důsledkům, které zákon č. 159/2006 Sb. spojuje s absencí resp. neúplností údajů v oznámeních evidovaných v registru, Vás laskavě žádám o poskytnutí informací, týkajících se provozu shora uvedené internetové aplikace:

 1. informace o tom, dokdy (tzn. k jakému datu) budou v elektronické podobě registru zaevidována všechna oznámení za rok 2008 učiněná veřejnými funkcionáři v zákonné lhůtě do 30.6.2009
 2. informace o tom, zda a jaký existuje významový rozdíl mezi výrokem „Čestné prohlášení dosud nevloženo“ a výrokem „Nenalezen žádný záznam“, které v současné době aplikace nabízí v situaci, kdy po zadání příjmení a jména veřejného funkcionáře není nalezeno žádné oznámení (čestné prohlášení)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Akce CZ0023 Městský hrad Úštěk, dotace ve výši 358 737 EUR.

Ve smyslu § 13 výše uvedeného zákona žádám o následující informace:

 • zda byla přílohou žádosti o dotaci i projektová dokumentace a pokud ano, žádám o sdělení názvu a jména autora projektu;
 • zda byla později, v průběhu příp. čerpání finančních prostředků, žádost doplněna o novou projektovou dokumentaci - v tom případě žádám o sdělení názvu a jména autora;
 • zda byla výše uvedená dotace již vyčerpána, resp. zda proběhlo její vyúčtování včetně kolaudace provedených prací.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 10. srpna 2009 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytnutí veškerých informací ve věci projektu zálohové a průběžné platby na údajně kontroverzní a prošetřovaný projekt OPD - I/52.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 10. srpna 2009 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a požaduje poskytnutí veškerých informací ve věci projektu zálohové a průběžné platby na údajně kontroverzní a prošetřovaný projekt OPD - D8.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Chtěl bych se zeptat, zda Ministerstvo financí má v současnosti připravenu změnu nebo připravuje změnu týkající se systému stavebního spoření a jeho podpory ze strany státu?

Mám tím na mysli zejména změnu výše či podmínek přiznání státního příspěvku, změnu či zrušení neuplatňování 15% daně z úroků na vklady na stavebním spoření, změnu minimální doby stavebního spoření či jakoukoliv jinou změnu.

Pokud se připravuje či zvažuje nějaká změna v systému stavebního spoření ze strany vlády a Ministerstva financí ČR, sdělte, prosím, čeho by se změna týkala a specifikujte takovouto změnu co do charakteru změny, intenzity změny a předpokládaného termínu začátku platnosti změny.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 - korespondence k postoupeni podnětu Podle přiloženého sdělení Ministerstva financí č.j. 10/35976/2009 byl přiložený podnět postoupen Ministerstvu dopravy, MŽP, JMK a Regionální radě soudržnosti.
Požadujeme kopii veškeré korespondence ve věci tohoto podnětu, a to se všemi subjekty, a to od jeho prvního obdržení na MF, tj. od 1.3.2009.

Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, listinná, emailová i faxová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.

Pokud proběhla v dané věci jednání, kde nebyl pořizován zápis/záznam, pak pod pojem korespondence spadá sdělení, kdy a kde se jednaní konalo, kdo byl jednaní přítomen, o čem se jednalo a jaký byl závěr jednání.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si se na Vás obrátit v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o informace týkající se hedgeových fondů, a to s následujícími dotazy.

 1. Jak je v ČR legislativně upravena problematika hedgeových fondů,
 2. Kde je možné nalézt příslušný zákonný rámec,
 3. Zda smí tyto fondy přijímat vklady od veřejnosti,
 4. Jak je to s reklamou těchto subjektů, smějí inzerovat, mít webové stránky apod.?
 5. V jaké právní formě mohou být založeny?
 6. Jak je to s jejich zdaněním?
 7. Jakým režimem se řídí hedgeový fond, provozující činnost na území ČR, ale mající daňový domicil na území třetího státu, zejména daňového ráje (Seychely, Bahamy apod.)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si obrátit se na Vás se zdvořilou prosbou související s mou diplomovanou prací.

Jsem studentem PrF MUNI v Brně a tématem mé práce je Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor). Dle mého tato problematika skýtá široké spektrum možností, jak ji pojmout. Abych mohl přistoupit k selekci, které z „podtémat“ by mohlo být dostatečně nosné, rád bych získal informace z praxe.

Pojměte, prosím, tento dopis jako žádost o informace ve smyslu z. č. 106/1999 Sb. Jsem si vědom skutečnosti, že žádosti o informace se poskytují na základě citovaného zákona a v jeho mezích a že některé mnou kladené otázky mohou směřovat mimo jeho působnost – tedy není na ně žádný právní nárok. Proto velmi ocením, získám –li i přesto na ně odpověď.

Věřím, že mi Vaše odpovědi pomohou pohybovat se v uvedeném tématu v mezích objektivity a k získání hlubších a erudovanějších poznatků.

 1. Do jaké míry jsou příjmy z výroby a distribuce alkoholu zásadním rozpočtovým příjmem? Jakou stát, prostřednictvím MF, přikládá této oblasti prioritu?
 2. Které odbory MF jsou v této problematice dotčenými? Je možné alespoň přibližně sdělit, kolik pracovníků se bezprostředně zabývá touto problematikou? Jaký je jejich poměr k absolutnímu počtu zaměstnanců?
 3. Plánuje MF zpřísnění nebo naopak zmírnění legislativního rámce této problematiky?

Pokud shledáte, že v rámci Vašeho pracoviště působí kompetentnější orgány nebo osoby, které jsou přizpůsobeny k zodpovězení mých otázek lépe nebo mají detailnější informace, prosím o repost tohoto e-mailu. Obdobně se spokojím i s odkazem na Vámi vydané publikace nebo Vaše webové stránky, je –li v nich předmětná problematika zpracována.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Usnesením vlády ČR č. 1222 ze dne 1.10.2008 bylo uloženo ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s ministrem financí a vládním zmocněncem pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně žalobu na neplatnost rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 7. srpna 2008 o provedení vyrovnání závazků a pohledávek Komise. Žaloba měla být podána do 15.10.2008. Prosím o sdělení, kdy byla žaloba k soudnímu dvoru podána a jaký je aktuální stav řízení.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si požádat o poskytnutí následujících informací:

 • 1. a) Počet osob (zaměstnanců/kyň, funkcionářů/ek, členů/ek orgánů) ve vedení úřadu ("dále vedení") v období leden až prosinec v roce 2008
 • 1. b) Celkové náklady na mzdy (včetně odměn) vyplacené vedení v období leden až prosinec v roce 2008
 • 2. a) Počet osob ve vedení v období leden až duben v roce 2009
 • 2. b) Celkové náklady na mzdy (včetně odměn) vyplacené vedení v období leden až duben v roce 2009.
 • 3. Jmenovitý přehled osob ve vedení s uvedením jejich celkové mzdy (včetně odměn)
  a) za rok 2008
  b) za leden až duben 2009.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/99 Sb.

Na základě výše uvedeného zákona Vás žádám o poskytnutí následujících informací, které se týkají škod způsobených při výkonu veřejné moci rozhodnutím či nesprávným úředním postupem správce daně dle zákona č.82/98 Sb..

 1. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly daňovými subjekty uplatněny nároky na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. v roce 2006, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů, u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 2. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly daňovými subjekty uplatněny nároky na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 3. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly daňovými subjekty uplatněny nároky na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. v roce 2008, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 4. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly Ministerstvem financí uspokojeny nároky daňových subjektů na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. uplatněné v roce 2006, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 5. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly Ministerstvem financí uspokojeny nároky daňových subjektů na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. uplatněné v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 6. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly Ministerstvem financí uspokojeny nároky daňových subjektů na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. uplatněné v roce 2008, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 7. Žádám Vás o poskytnutí informace o minimální, průměrné a maximální délce doby projednávání nároku na náhradu škody tzn. od uplatnění daňovým subjektem do vyřízení Ministerstvem financí v roce 2006, a to extra za všechny škody a extra za škody dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 8. Žádám Vás o poskytnutí informace o minimální, průměrné a maximální délce doby projednávání nároku na náhradu škody tzn. od uplatnění daňovým subjektem do vyřízení Ministerstvem financí v roce 2007, a to extra za všechny škody a extra za škody dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 9. Žádám Vás o poskytnutí informace o minimální, průměrné a maximální délce doby projednávání nároku na náhradu škody tzn. od uplatnění daňovým subjektem do vyřízení Ministerstvem financí v roce 2008, a to extra za všechny škody a extra za škody dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 10. Žádám Vás o poskytnutí informace o výši uplatněné regresní úhrady po úředních osobách, které se na nezákonném rozhodnutí či nesprávným úředním postupu podílely v roce 2006, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství.
 11. Žádám Vás o poskytnutí informace o výši uplatněné regresní úhrady po úředních osobách, které se na nezákonném rozhodnutí či nesprávným úředním postupu podílely v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství.
 12. Žádám Vás o poskytnutí informace o výši uplatněné regresní úhrady po úředních osobách, které se na nezákonném rozhodnutí či nesprávným úředním postupu podílely v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o následující informace:

 1. Je na Ministerstvu financí ČR založena fotokopie dokumentu - závěti Jeronýma Colloreda Mannsfelda - ročník 1870, na základě které odkazuje svůj majetek svému „biologickému‘ synovi Jeronýmu Colloredo Mannsfeidovi - ročník 1912?
 2. Pokud takový dokument (závět‘) je na Ministerstvu financí uložen, žádám o sdělení čísla jednacího, pod kterým je veden a datum, kdy byl MF ČR doručen.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Je na smlouvy o stavebním spoření podle 5 zákona č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (dále jen „zákon o stavebním spoření), aplikovatelná směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (dále jen směrnice 93/13/EHS“), resp. česká právní úprava, která tuto směrnici provádí? Pokud je odpověď na výše uvedenou první otázku záporná, žádám Vás o odůvodnění?
 2. Zkoumá Ministerstvo financí při schvalování všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen podle § 7 odst. 1 věty druhé zákona o stavebním spoření soulad těchto všeobecných obchodních podmínek s požadavky spotřebitelského práva vyplývajícího z práva Evropského společenství a zejména soulad těchto podmínek se směrnicí Rady 93/13/EHS, resp. s ustanoveními českého právního řádu, které tuto směrnici provádějí?
 3. Pokud je Vaše odpověď na výše uvedenou druhou otázku kladná: zkoumá Ministerstvo financí soulad těchto podmínek se směrnicí 93/13/EHS jen s ustanoveními českého právního řádu, které tuto směrnici provádějí?
 4. Na moji žádost o překlenutí stavebního spoření do meziúvěru (naspořil jsem 50% cílové částky za cca. 30 měsíců) jsem byl svojí stavební spořitelnou informován o nesplnění tzv. hodnotícího čísla a byly mi navrženy tři varianty.
  • Varianta 2 zní: „ splácení meziúvěru naspořenou částkou v tomto případě se dlužná částka na meziúvěrovém účtu poníží o naspořenou částku (pokud neuplynulo 5/6 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření, bude účtován poplatek 0,5% z cílové částky a připsaná státní podpora by byla vrácena na Ministerstvo financí).“
   • (i) Žádám Vás o informaci, zda požadavek uplynutí 5/6 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření přímo vyplývá ze zákona o stavebním spoření?
   • (ji) Pokud je Vaše odpověď na předchozí otázku záporná: jaké požadavky, při jejichž nesplnění by stavební spořitelna mohla vyžadovat vrácení příspěvků na stavební spoření, si mohou stavební spořitelny z hlediska zákona o stavební spoření stanovit samy?‘
   • (iii) Je možnost stavebních spořitelen stanovit požadavky nad rámec zákona o stavebním spoření neomezena? Pokud ne, kde je stanovena hranice?
   • (iv) Je požadavek uplynutí 5/6 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření v rozporu ze zákona o stavebním spoření?
 5. Brání nějaké další podmínky (než je podmínka naspoření nutné částky během 24 měsíců podle 5 odst. 4 zákona o stavebním spořeni) tomu, aby byly z hlediska zákona o stavebním spoření splněny podmínky pro překlenutí stavebního spoření do meziúvěru (při zachování příspěvků na stavební spoření) umožňující tak skutečné splácení meziúvěru a nikoliv pouze úroků.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání seznamu všech směrnic a výnosů vydaných Ministerstvem financí od 9. 5. 1945 do 25. 2. 1948, které se týkaly upřesnění či výkladů zákonů č. 5/1945 Sb. 12/1945 Sb. 33/1945 Sb. a 108/1945 Sb. tedy dekretů prezidenta republiky řešících konfiskaci nepřátelského majetku či majetku zrádců a kolaborantů, či upravujících neplatnost majetkoprávního jednání z doby nesvobody, případně řešících otázku státního občanství.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle § 22 odst. 3 zákona 219/2000 Sb. podléhají smlouvy, kterými se zcizuje nemovitý majetek státu, schválení Ministerstvu financí, žádám o vyjádření k posouzení kompetencí a pravomocí v otázce zřizování účtů u komerčních bank jednotlivých resortů ministerstev v rámci zcizování nepotřebného majetku státu na základě výběrového řízení.

Konkrétně k těmto otázkám:

 1. Může Sekce správy majetku Ministerstva obrany - odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem zřídit vázaný účet u jiné banky než ČNB? Majetek je zcizován na základě výběrového řízení. Kupní cena, kterou vítěz výběrového řízení nabídl, přesahuje 35,000,000,-Kč a je z 60% hrazena bankovním úvěrem. Majetek státu nelze zastavit, tudíž banka neuvolní peníze, dokud nebude zapsána kupní smlouva na příslušném KÚ. Variantou je uhrazení kupní ceny na vázaný účet, jehož majitelem bude Ministerstvo obrany, či do notářské úschovy. ČNB odmítla takový účet zřídit a odkázala strany na zřízení tohoto účtu u kterékoliv komerční banky s odůvodněním, že tento příjem není příjmem státního rozpočtu, tudíž ministerstvo je oprávněno zřídit účet u kterékoliv komerční banky.
 2. Kdo je v rámci jednotlivých sekcí ministerstev oprávněn rozhodnout o zřízení takového účtu a kdo je oprávněn smlouvu o zřízení vázaného účtu podepsat v případě, že je to přípustné?
 3. V případě, že takový účet zřídit nelze, který předpis tuto skutečnost upravuje a zřízení takového účtu zakazuje?
 4. Jaký je v takovémto případě doporučený postup MF?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obci Jedovnice, IČ 000 280 283, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice, (kraj Jihomoravský) byla schválena a poskytnuta dotace 2 mil. Kč na stavbu „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice“ uplatněné v rámci pozměňovacích návrhů poslanců Parlamentu ČR ke státnímu rozpočtu na rok 2004.

Požaduji poskytnutí následujících údajů:

 1. Která osoba, poslanec apod., byl předkladatelem návrhu ve sněmovně na poskytnutí této dotace?
 2. V jakém poměru hlasů byl tento návrh schválen? Jednalo se o samostatné hlasování nebo v rámci balíků více pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu (tzv. „porcování medvěda“)?
 3. Jaké jsou konkrétní podmínky pro udělení a čerpání této dotace? Například zda příjemce dotace musí dodržet právní předpisy ČR, technické normy ČR, podmínky stanovené poskytovatelem dotace, podmínky stavebního povolení, platné územní a stavební řízení, podmínky kolaudačního rozhodnutí – odstranění zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, platné kolaudační rozhodnutí, platné výběrové řízení na zhotovitele stavby, platné výběrové řízení na financování celé investiční akce, limitní lhůta pro zahájení investice, limitní lhůta pro čerpání (vyúčtování) dotace, tzv. uznatelné/způsobilé výdaje dotace – objekt hasičské zbrojnice, příjezdové komunikace k objektu/areálu apod., splnění limitů na emise, tepelné ztráty – zda závazné nebo doporučené v technické normě, čerpání více dotací na tutéž investici, neposkytování informací občanům ČR (dotace ze státního rozpočtu) a občanům obce o udělené dotaci a investiční akci, požádají-li o informaci, poskytování nepravdivých údajů občanům obce v dané kauze aj.
 4. Kdo je poskytovatelem této dotace, kdo vyplácí dotaci (např. u operačních programů je platební a certifikační orgán a auditní orgán Ministerstvo financí), kdo je přezkumným orgánem pro udělenou dotaci, jaké jsou řádné a mimořádné opravné prostředky? A v jakých lhůtách?
 5. Kdy a jakým způsobem byla uvedená dotace čerpána?

Žádost je podávána ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Odpověď požaduji poskytnout i v těch případech, že některý údaj byl již uveřejněn.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás jako na povinný subjekt označený v § 2 shora citovaného zákona (státní orgán resp. organizační složka státu) s žádostí o poskytnutí následujících písemných informací:

 1. Úplného znění článku 16. organizačního řádu Ministerstva financí, které bylo platné a účinné ke dni 02.03.2007 a dále i tento text čl.16 (pokud došlo ke změně) ke dni 28.08.2008.
 2. Smlouvu uzavřenou mezi Ministerstvem financí a advokátem JUDr.Alanem Korbelem, IČO: 62935569, dne 01.09.1994, včetně všech jejích dodatků.
 3. Uvedení, jaké finanční částky JUDr. Alan Korbel, advokát na základě smlouvy ze dne 01.09.1994, včetně jejích dodatků obdržel od Ministerstva financí anebo v souvislosti s takto uzavřenou smlouvou, včetně jejích dodatků, a to do dnešního dne.
 4. Informaci o tom, k jakému datu zanikl Majetkový úřad a jaké bylo jeho právní postavení - statut.

Shora uvedené údaje - informace požaduji s ohledem na to, že nejsou veřejně přístupné na internetových stránkách Ministerstva financí ČR a je možné je poskytnout v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Uvedené informace očekávám v zákonné lhůtě. V opačném případě se pak budu nucen obrátit s žalobou na soud.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací k následujícím dotazům.

 1. Zvažuje Ministerstvo financím převod Střediska cenných papírů na Centrální depozitář nebo jinou osobu? O jakou instituci se bude jednat (ptám se na: právní rámec, rozsah oboru a druhu činnosti)?
 2. Jaká je aktuální situace v dalších legislativních krocích k výše uvedené problematice? Tzn., v jakém časovém rámci bude změna provedena, nebo je plánována?
 3. Jak se případné plánované změny dotknou majitele účtu vedeného ve Středisku cenných papírů? Mám na mysli především tu skutečnost, že v nynější době je evidence cenných papírů pro fyzickou osobu na účtu majitele vedeného SCP zdarma, v případě změn se velmi obávám, že bude zpoplatněna. Můžete mou obavu nějak rozptýlit?

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V současné době dle platných právních norem mají fondy a investiční společnosti jen bohužel velmi malé povinnosti co se týče povinného přesného zveřejňování informací o svém portfoliu.

Domnívám se, že by přispělo k větší průhlednosti, a především k ochraně investic investorů, kdyby měly (například pololetně) fondy a investiční společnosti jasně formulovanou zákonnou povinnost zveřejňovat informace, do čeho přesně (např. jakých druhů akcií, jakých dluhopisů atp.) a v jakém objemu investovaly. Dle mých zkušeností se některým investičním společnostem do jakéhokoliv podrobnějšího zveřejňování svého konkrétního portfolia "nějak nechce"! Často poskytnou klientovi odpověď, že oni nepodávají podrobné informace, do čeho přesné investovali.

Obracím se proto na Vás s následujícími dotazy. Považuje Ministerstvo financí ČR výše popsané problémy investorů za důvod k dalším legislativním krokům, které by vedly zejména k větší průhlednosti v oblasti kolektivního investování a k ochraně investic zejména drobných investorů? Pokud ano, v jakém časovém období se legislativní kroky připravují a jak důrazným způsobem?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 6. dubna 2009 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - vodné a stočné.

Tazatel žádá o informaci, zda byl nějaký zákonný předpis, který by určoval, do jaké skupiny odběratelů patřil v lednu 1990 občan, který měl povolení od národního výboru k provozování služeb a odebíral vodu pro podnikání, zda uvedený občan byl posuzován jako:

 1. socialistická organizace
 2. jako jiná než socialistická organizace
 3. jako občan - fyzická osoba s placením vody za velkoobchodní ceny
 4. patřil do jiné skupiny

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o informace týkající se interpretace § 47 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Vzhledem k tomu, že 2.12.2008 vydal Ústavní soud nález sp. zn. I. ÚS 1611/07, ve kterém interpretoval toto ustanovení jinak, než jak jej interpretovala praxe doteď, zajímalo by mě, zda Ministerstvo financí v této věci vydalo nějaké sdělení k aplikaci tohoto ustanovení § 47 odst. 1 či metodický pokyn pro finanční úřady nebo jiný předpis, kterým finančním úřadům stanovuje, jak mají při interpretaci tohoto ustanovení postupovat. V případě, že ano, chtěla bych Vás požádat o zaslání tohoto pokynu/předpisu v elektronické podobě na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Předem Vám děkuji za odpověď. Odpověď mi prosím pošlete v elektronické podobě na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto zdvořile žádám o informaci o počtu vykonaných daňových exekucí za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 Finančním úřadem Brno I. Tuto žádost směřuji výše uvedenému finančnímu úřadu a žádám o zaslání odpovědi na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás zdvořile žádám o zodpovězení níže uvedených dotazů.

 1. Využívá Ministerstvo financí pro řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány v majetkových věcech externí právní služby?
 2. Jaké kritérium je určující pro výběr externího právního zastoupení?
 3. Jaké jsou průměrné náklady na takové zastoupení?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jaké prostředky vynaložilo Ministerstvo financí za užívání:

 1. poštovních služeb
 2. telekomunikačních služeb (provoz pevných a mobilních linek, připojení informační infrastruktury

Informaci požaduji za roky 2007 a 2008, a to v celkových ročních částkách, které byly vyúčtovány jednotlivými poskytovateli těchto služeb.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací vztahujících se k administrativní náročnosti stanovení a implementace legislativy ekologických daní (daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv).

Prosím o odpověď na následující otázky:

 1. Jaký je počet přepočtených pracovníků, který se v roce 2008 zabýval agendou ekologických daní (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentů, atd.)?
 2. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady v roce 2008 na tyto pracovníky včetně pojistného zaplaceného zaměstnavatelem? V případě, že nelze tyto údaje sdělit podle zákona č. 101/2000 Sb., prosím alespoň o informace o zařazení zaměstnanců do platové třídy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o následující informace týkající se vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů:

 1. Kolik obdrželo Vaše ministerstvo jako evidenční orgán podle uvedeného zákona o střetu zájmů do 28.2.2009 žádostí o nahlížení do registru oznámení?
 2. Kolik z těchto žádostí bylo podáno ze strany novinářů a kolik ze strany \"běžných\" občanů?
 3. Kolik z těchto žádostí se týkalo nahlížení do elektronického registru a kolik do písemného registru?
 4. Kolik bylo podáno oznámení podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů za rok 2007 a kolik za rok 2008 (opět podle stavu ke dni 28.2.2009)?
 5. Kolik podalo Vaše ministerstvo jako evidenční orgán žalob pro porušení povinností podle zákona o střetu zájmů ve znění před novelou č. 216/2008 Sb. a jaký byl jejich výsledek?
 6. Kolik podalo Vaše ministerstvo jako evidenční orgán oznámení o podezření z přestupku podle zákona o střetu zájmů ve znění po novele č. 216/2008 Sb.?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o poskytnutí následujících informací o hazardních hrách. Prosím o dodání všech následujících informací podle jednotlivých krajů a okresů ČR.

 1. Počet provozovaných výherních hracích automatů (VHP)
 2. Počet obcí provozujících VHP
 3. Velikost prosázených částek (vsazené, vyplacené, příjmy ze hry – tak, jak tyto charakteristiky vykazuje MF ČR) – nejlépe podle druhu hazardní hry (kasino, loterie, VHP)
 4. Odvod na VPÚ v Kč. (veřejně prospěšné účely)
 5. Počet provozovatelů VHP podle druhu (herna, restaurace apod.)
 6. Počet kasin

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o vydání kopie protokolu o předání majetku stát. podniku OPZ Praha na OPZ Plus, a.s. podle schváleného privatizačního projektu evidovaného u Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR pod číslem 411. V protokolu je jistě uveden i dům čp.369 v Kolíně, který jsme následně 20.12.1993 od podniku OPZ Plus, a.s. koupili a do dnešního dne se nám nepodařilo pro odpor Katastrálního úřadu - pracoviště v Kolíně kupní smlouvu zapsat do KN.
Kopii předávacího protokolu nutně potřebujeme pro soudní řízení a další právní kroky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o poskytnutí informace (elektronicky) ve smyslu shora označeného zákona, a to o kolik korun se snížilo inkaso daně z příjmů fyzických osob za rok 2008 zrušením sazby daně 25 a 32 % a zavedením jednotné sazby daně z příjmů FO 15%.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Zasílám žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999.

Předpokládám, že jste (Ministerstvo financí) kompetentním orgánem pro povolení soutěžní hry o 100 aut značky BMV, kterou pořádala v minulých dnech společnost O2 (mobilní operátor).

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací:

 • kolik pracovníků je aktuálně zaměstnáno v odděleních daňové kontroly a v odděleních specializované kontroly na jednotlivých finančních úřadech v České republice;
 • ke kolika daňovým subjektům provozujícím podnikatelskou nebo obdobnou činnost ve smyslu §§ 7 a 9 zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a daňovým subjektům uvedeným v § 17 téhož zákona vykonává každý jednotlivý finanční úřad funkci správce daně (resp. postačí informace o počtu subjektů - fyzických a právnických osob podávajících daňové přiznání);
 • kolik pravomocně uzavřených daňových kontrol bylo v období od 01.01.2007 do 31.12.2007 dokončeno na jednotlivých finančních úřadech v ČR

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V duchu rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR čj: 5 As 28/2007-89 ze dne 17. ledna 2008 zveřejněného na www.nssoud.cz žádám o poskytnutí všech informací obsažených v jakékoliv písemnosti vydané Ministerstvem financí ČR k postupu územních finančních orgánů při výkladu běhu prekluzívní lhůty podle ust. § 47 zákona o správě daní a poplatků s ohledem na nález Ústavního soudu čj: I. ÚS 1611/07 ze dne 2/12/2008.

Informace potřebuji k výkonu své profese daňového poradce, a tudíž se mě postupy obsažené ve zmíněných pokynech bezprostředně týkají.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí byla dne 3. února 2009 zaslána žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 109/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel žádá ministerstvo o sdělení, kolik mu bylo podáno v letech 2007-8 žádostí o přezkoumání daňových rozhodnutí podle ust. § 55b zákona o správě daní a poplatků, kolik jich bylo zamítnuto a kolika bylo vyhověno.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Zajímá mě, proč ještě ani po půl roce není ukončeno vypořádání vzájemných nároků České republiky a společnosti Mittal Steel Holdings AG obsažené v Memorandu o porozumění ze dne 9. července 2008. Není odkládání podpisu smluv způsobeno podzimním fatálním poklesem cen akcií a nehrozí tak případný tlak společnosti Mittal na změnu podmínek převodu státního podílu?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o informaci, kdo nebo který úřad či instituce shromažďuje informace o majetku státu. Jedná se mi o majetek ze všech resortních odvětví, obecních samospráv, nominální hodnota akcií státu, jmění státních podniků, movitého a nemovitého majetku, nerostných bohatství atd. Pohledávky státu a závazky státu. Existuje resort, který má tuto informaci o majetku státu, či je nutné požádat všechny resorty a samosprávy zvlášť. Popřípadě, že na Vašem ministerstvu jsou tyto informace, prosím o jejich sdělení stav ke dni 31.12.2007 v mil.Kč

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o poskytnutí informace (elektronicky) ve smyslu shora označeného zákona, jak budou (a zda-li vůbec) finanční úřady poskytovat informace o výši příjmů žadatelů orgánům státní sociální podpory, když nové formuláře přiznání daně z příjmů neobsahují výši odvedeného (sociálního a zdravotního) pojistného za zaměstnance, ale toliko za zaměstnavatele.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci průzkumu chování veřejné správy v případě povinnosti uhradit náklady soudního řízení si dovolujeme požádat vás o poskytnutí dále uvedené stručné informace.

Podle našich informací z veřejných zdrojů uložil soud v roce 2006 vašemu povinnému subjektu rozsudkem č. A 2/2003-73 uhradit náklady řízení ve výši 4 725,00 Kč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jako občan České republiky a invalidní důchodce jsem závislý na příjem přiznaného důchodu ve stanoveném čase ze Slovenské republiky. Můžu Vám tímto sdělit a nejen za sebe, že se nezastavili jenom kohoutky plynu z ruské strany, ale že neplynou dle dohod ani slovenské důchody do České republiky - ke konkrétním občanům.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souvislosti se změnou zákona o DPH (reforma veřejných rozpočtů) byla od 1. ledna 2008 rozšířena možnost vydávání závazných posouzení a současně tyto žádosti začaly být zpoplatňovány správním poplatkem. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o závazném posouzení pro oblast DPH jsou vydávána Ministerstvem financí, obracím se na Vás se žádostí o informaci, kolik bylo podáno žádostí o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, kolik rozhodnutí o závazném posouzení bylo vydáno, v kolika případech bylo řízení o vydání rozhodnutí o závazném posouzení zastaveno a kolik žádostí je dosud v řízení.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souvislosti s projektem ISTAV, určeným na podporu stavebníků v České republice probíhá v současné době v rámci tohoto projektu mapování investičních plánů akcí pro rok 2009.

Z tohoto důvodů Vás žádáme o zaslání investičních plánů vašeho ministerstva pro rok 2009, resp. seznam akcí, které jsou plánovány na rok 2009 a budou financovány z rozpočtů ministerstva.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 5.1.2009 doručeno podání se žádostí o poskytnutí seznamu pokynů řady DS vydávaných Ministerstvem financí a platných ke dni 1.1.2009, který má obsahovat:

 • označení příslušného pokynu (např. DS-999)
 • datum vydání příslušného pokynu
 • vymezení předmětu příslušného pokynu (okruhu otázek, jimiž se pokyn zabývá)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě výše uvedeného zákona Vás žádám o poskytnutí následujících informací, které se týkají škod způsobených při výkonu veřejné moci rozhodnutím či nesprávným úředním postupem správce daně dle zákona č. 82/98 Sb..