CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Prosím o informaci, kdo nebo který úřad či instituce shromažďuje informace o majetku státu. Jedná se mi o majetek ze všech resortních odvětví, obecních samospráv, nominální hodnota akcií státu, jmění státních podniků, movitého a nemovitého majetku, nerostných bohatství atd. Pohledávky státu a závazky státu. Existuje resort, který má tuto informaci o majetku státu, či je nutné požádat všechny resorty a samosprávy zvlášť. Popřípadě, že na Vašem ministerstvu jsou tyto informace, prosím o jejich sdělení stav ke dni 31.12.2007 v mil.Kč

Odpověď:

K Vaší elektronicky podané žádosti ze dne 30. ledna 2009 o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že Ministerstvo financí ani žádný jiný státní orgán nemá zákonem založenu působnost vést evidenci, resp. shromažďovat veškeré údaje o majetku státu a jeho závazcích nebo o nerostném bohatství. Pokud jde o majetek a závazky státu, vede majetek a závazky v účetnictví a provádí inventarizaci každá organizační složka státu a státní organizace samostatně podle zvláštních právních předpisů. Obdobně samostatně vedou evidenci o svém majetku a závazcích územní samosprávné celky (kraje a obce, resp. jimi zřizované organizační složky nebo příspěvkové organizace, které spravují majetek obcí a krajů).

K zjištění požadovaných údajů by tedy bylo zapotřebí se na tyto jednotlivé instituce obrátit, příp. by bylo možné informaci k některým z požadovaných údajů získat od Českého statistického úřadu. Přímo na internetových stránkách tohoto ústředního správního úřadu jsou zveřejněny např. makroekonomické údaje k 31. 12. 2007.

Zadání Vaší žádosti je však příliš obecné a bez konkretizace charakteru údajů, resp. hodnot, o které se Vám jedná, a účelu, k němuž by měly být využity, je problematické určit, k jakým konkrétním údajům týkajícím se majetku a závazků Vaše žádost směřuje. Pokud v tomto směru Vaši žádost upřesníte, Ministerstvo financí Vám některé údaje, které shromažďuje a má k dispozici o stavu majetku státu, se kterým je příslušné hospodařit,
a závazcích státu, které plní, může poskytnout.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář