CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě výše uvedeného zákona Vás žádám o poskytnutí následujících informací, které se týkají škod způsobených při výkonu veřejné moci rozhodnutím či nesprávným úředním postupem správce daně dle zákona č. 82/98 Sb..

 1. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly daňovými subjekty uplatněny nároky na náhradu škody dle zákona č. 82/98 Sb. v roce 2006, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, které škodu způsobily.
 2. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly daňovými subjekty uplatněny nároky na náhradu škody dle zákona č. 82/98 Sb. v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, které škodu způsobily.
 3. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly daňovými subjekty uplatněny nároky na náhradu škody dle zákona č. 82/98 Sb. v roce 2008, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, které škodu způsobily.
 4. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly Ministerstvem financí uspokojeny nároky daňových subjektů na náhradu škody dle zákona č. 82/98 Sb. uplatněné v roce 2006, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, které škodu způsobily.
 5. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly Ministerstvem financí uspokojeny nároky daňových subjektů na náhradu škody dle zákona č. 82/98 Sb. uplatněné v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, které škodu způsobily.
 6. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly Ministerstvem financí uspokojeny nároky daňových subjektů na náhradu škody dle zákona č. 82/98 Sb. uplatněné v roce 2008, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, které škodu způsobily.
 7. Žádám Vás o poskytnutí informace o minimální, průměrné a maximální délce doby projednávání nároku na náhradu škody tzn. od uplatnění daňovým subjektem do vyřízení Ministerstvem financí v roce 2006, a to extra za všechny škody a extra za škody dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, které škodu způsobily.
 8. Žádám Vás o poskytnutí informace o minimální, průměrné a maximální délce doby projednávání nároku na náhradu škody tzn. od uplatnění daňovým subjektem do vyřízení Ministerstvem financí v roce 2007, a to extra za všechny škody a extra za škody dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, které škodu způsobily.
 9. Žádám Vás o poskytnutí informace o minimální, průměrné a maximální délce doby projednávání nároku na náhradu škody tzn. od uplatnění daňovým subjektem do vyřízení Ministerstvem financí v roce 2008, a to extra za všechny škody a extra za škody dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, které škodu způsobily.
 10. Žádám Vás o poskytnutí informace o výši uplatněné regresní úhrady po úředních osobách, které se na nezákonném rozhodnutí či nesprávném úředním postupu podíleli v roce 2006, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, jejichž pracovníci škodu způsobili.
 11. Žádám Vás o poskytnutí informace o výši uplatněné regresní úhrady po úředních osobách, které se na nezákonném rozhodnutí či nesprávném úředním postupu podíleli v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, jejichž pracovníci škodu způsobili.
 12. Žádám Vás o poskytnutí informace o výši uplatněné regresní úhrady po úředních osobách, které se na nezákonném rozhodnutí či nesprávném úředním postupu podíleli v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí, jejichž pracovníci škodu způsobili.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), doručené dne 5. ledna 2009, Ministerstvo financí vyhovělo Vašemu požadavku o poskytnutí informací týkajících se řízení vedených územními finančními orgány na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, (dále již jen "zákon č. 82/1998 Sb.").

Úvodem je však nutno konstatovat, že Vašemu požadavku na rozčlenění jednotlivých dále uváděných údajů podle finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí nebylo možné vyhovět, jelikož by se již jednalo o vytváření nové informace, která se přímo nevztahuje k působnosti Ministerstva financí, jakožto ústředního orgánu státní správy věcně kompetentního podle ustanovení § 6 zákona č. 82/1998 Sb. a § 4 odst.1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstvech a jiných ústředních orgánech státní správy, ve znění pozdějších předpisů, k projednávání uplatněných nároků z titulu tvrzených nezákonných rozhodnutí či nesprávných úředních postupů v daňové oblasti. S ohledem na textaci zákona č. 82/1998 Sb., jehož ustanovením § 14 ve spojení s § 6 je svěřena obecně výlučná pravomoc k projednávání náhrad škod příslušným ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům, což pro oblast správy a výkonu daní zakládá příslušnost Ministerstva financí jako jediného orgánu příslušného k předběžnému projednání těchto nároků za celé území České republiky. Ministerstvo financí proto nedisponuje evidencí uplatněných nároků v členění podle jednotlivých územních finančních orgánů, proto Ministerstvo financí k této žádosti může poskytnout pouze souhrnné údaje bez požadovaného členění na jednotlivé územní finanční orgány a za Ministerstvo financí. K níže uváděné výši nároků, jež byly uznány jako důvodné a náhrada škody přiznána, přísluší zdůraznit, že nejde o konstantní údaje, ale naopak o velice proměnné hodnoty, které vlivem probíhajících soudních řízení vedených po dobu i několika let, doznávají často změn i za předchozí období, zdánlivě již uzavřená. Současně nutno poznamenat, že tyto údaje zahrnují jak náhrady škod vyplacené v režimu předběžného projednání nároků, tak i škody, které byly přiznány v soudních řízeních, jelikož takovéto členění nebylo ve Vaší žádosti požadováno.

K bodům 1. - 3.: Výše nároků uplatněných daňovými subjekty z titulu náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb. činila:

 • v roce 2006: 318 024 868,00 Kč
 • v roce 2007: 683 507 001,29 Kč
 • v roce 2008: 160 952 579,92 Kč

K bodům 4. - 6.: Výše uspokojených nároků daňových subjektů z titulu náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb. činila:

 • v roce 2006: 751 041,47 Kč
 • v roce 2007: 691 024,35 Kč
 • v roce 2008: 317 935,54 Kč

K bodům 7.-9.: Maximální délka doby projednání nároku na náhradu škody je dána ustanovením § 15 zákona č. 82/1998 Sb., které stanoví ústřednímu orgánu povinnost věc projednat a rozhodnout v šestiměsíční lhůtě počínající svůj běh od uplatnění nároku žadatelem. Vzhledem k tomu, že krom této lhůty žádnou jinou zákon ústřednímu orgánu nestanoví, nejsou minimální doby vyřízení evidovány, tudíž průměrnou délku projednávání nároků nelze určit.

K bodům 10.-12.: Pokud se týče žádosti o informaci o výši regresních náhrad uplatněných vůči úředním osobám, které se na nezákonném rozhodnutí či nesprávném úředním postupu podílely v roce 2006 a v roce 2007 (za nějž je zřejmým nedopatřením požadován údaj 2x) je nutno uvést, že dikce ustanovení §§ 16 - 18 zákona č. 82/1998 Sb. státu zakládá možnost regresní úhradu žádat, a to samozřejmě pouze při splnění zákonných podmínek v citovaných ustanoveních textovaných. Tedy pouze pokud byla nahrazena škoda (resp. nemajetková újma) způsobená zaviněným porušením právní povinnosti úřední osobou, přičemž při uplatnění regresního nároku vůči úřední osobě stíhá důkazní břemeno ohledně této skutečnosti příslušný ústřední orgán státní správy, tj, v rámci předmětné žádosti Ministerstvo financí (viz ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.). Ministerstvo financí pochopitelně dbá s maximální péčí, aby byl naplněn vlastní smysl regresních úhrad, tedy aby negativní finanční důsledky způsobené škody či nemajetkové újmy skutečně dopadly na ty úřední osoby, jež zaviněným porušením své právní povinnosti škodu způsobily, a tak se alespoň minimalizovaly (či případně zcela vyrovnaly) náklady státu vyvolané úhradou náhrady škody způsobené státu takovýmto zaviněným jednáním úřední osoby.

V této chvíli Ministerstvo financí neeviduje žádný realizovaný nárok na regresní úhradu vůči úřední osobě z daňové správy v souvislosti s vyplacenou náhradou škody v režimu zákona č. 82/1998 Sb., která měla původ v nezákonném rozhodnutí či nesprávném úředním postupu z daňového řízení.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.