CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Obracím se na Vás s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o informace týkající se interpretace § 47 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Vzhledem k tomu, že 2.12.2008 vydal Ústavní soud nález sp. zn. I. ÚS 1611/07, ve kterém interpretoval toto ustanovení jinak, než jak jej interpretovala praxe doteď, zajímalo by mě, zda Ministerstvo financí v této věci vydalo nějaké sdělení k aplikaci tohoto ustanovení § 47 odst. 1 či metodický pokyn pro finanční úřady nebo jiný předpis, kterým finančním úřadům stanovuje, jak mají při interpretaci tohoto ustanovení postupovat. V případě, že ano, chtěla bych Vás požádat o zaslání tohoto pokynu/předpisu v elektronické podobě na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Předem Vám děkuji za odpověď. Odpověď mi prosím pošlete v elektronické podobě na níže uvedenou e-mailovou adresu. 

Odpověď:

Stanovisko k postupu daňové správy ve vztahu k nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1611/07

Dne 2. 12. 2008 byl vydán nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1611/07, který se při aplikaci ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), přiklání k tzv. „teorii 3+0“.

V návaznosti na uvedený nález bude v daňových řízení postupováno následujícím způsobem:

1) V případě ještě nezahájených řízení bude dodržována „teorie 3+0“, tzn. že počátek běhu prekluzivní lhůty dle § 47 odst. 1 ZSDP je dán koncem zdaňovacího období, ve kterém daňovému subjektu vznikla daňová povinnost, tedy například v případě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006 se počátek běhu tříleté prekluzivní lhůty počítá od 31. 12. 2006; lhůta ve smyslu § 47 odst. 1 ZSDP pak končí dnem 31. 12. 2009.

2) V případě nyní probíhajících daňových kontrol či odvolacích řízení (proti platebním výměrům, dodatečným platebním výměrům), pokud nebylo postupováno podle „teorie 3+0“ (např. kontrola daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004 byla zahájena v roce 2008), je nutné „teorii 3+0“ v daném řízení zohlednit.

  1. Co se týká daňových kontrol, doporučujeme tyto ukončit v rámci ústního jednání, při kterém bude sepsán protokol ve smyslu §12 zákona o správě daní a poplatků a v rámci něhož bude daňovému subjektu s odkazem na předmětný judikát sděleno, že kontrola dané daně za dané zdaňovací období je tímto ukončena. Doměrek (i kdyby již byl zjištěn, tzn. kontrola by byla před ukončením) nebude v daném případě vyčíslen.
  2. Co se týká probíhajících odvolacích řízení: Pokud bylo odvolání proti rozhodnutí o vyměření daně (platebnímu výměru, dodatečnému platebnímu výměru) podáno oprávněně i včas, tj. zejména oprávněnou osobou a v zákonné lhůtě pro podání odvolání, musí správce daně při rozhodování o něm ex offo (bez ohledu na to, zda tuto skutečnost daňový subjekt namítne či nikoli) přihlédnout k tomu, že nebyla dodržena „teorie 3+0“. Právě a již i „jen“ z tohoto důvodu rozhodne správce daně tak, že rozhodnutí o vyměření či doměření daně (platební výměr, dodatečný platební výměr) v tomto rozsahu zruší. V případě, kdy jde o vyměřovací řízení zahájené na základě podání daňového subjektu (DAP, DoDAP), bude nutné současně předmětné vyměřovací řízení zastavit, a to podle § 27 odst. 1 písm. d) zákona o správě daní a poplatků. Rozhodnutí, kterým bude zrušeno rozhodnutí o vyměření (doměření) daně, vydá zpravidla odvolací orgán; rozhodnutí o zastavení řízení vydá vždy správce daně, který vydal rozhodnutí o vyměření daně.

3) Jestliže daňový subjekt podá dodatečné daňové přiznání po uplynutí lhůty dle § 47 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků ve smyslu „teorie 3+0“ (např. dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2005 podá v roce 2009), je nutno zastavit řízení dle § 27 odst. 1 písm. d) zákona o správě daní a poplatků.

4) U již pravomocně uzavřených řízení, ve kterých bylo postupováno podle „teorie 3+1“, nebudou zahajována řízení o mimořádných opravných prostředcích z moci úřední.

5) Pravomocně ukončená řízení: Pokud bude v rámci probíhajících přezkoumání daňových rozhodnutí (§ 55b zákona o správě daní a poplatků) či v rámci probíhajících řízení ve věci obnovy řízení ( 54 a 55 zákona o správě daní a poplatků) či v rámci těchto řízení, která teprve budou na základě žádosti daňového subjektu či z moci úřední (jiný důvod k zahájení, než nedodržení § 47 zákona o správě daní a poplatků) zahájena, namítáno daňovým subjektem nedodržení „teorie 3+0“, nebude takovéto argumentaci vyhovováno. Pokud bude v žádosti o přezkoumání namítáno pouze nedodržení „teorie 3+0“ (tj. nebude zde žádná jiná námitka, resp. jiný důvod pro povolení přezkumu), nebude přezkoumání povoleno. Daňová správa bude postupovat v souladu s usneseními rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 47/2005—86 ze dne 21. 10. 2008 a č.j. 6 As 7/2005 — 97 ze dne 21. 10. 2008, a to podle části VIII. nazvané „K temporálním účinkům rozhodnutí rozšířeného senátu“. Právní věty zde uvedené je vhodné považovat za jakoby tzv. „přechodná ustanovení“ pro využití mimořádných opravných prostředků při změně či zpřesnění dosavadního výkladu. Uplatnění těchto temporálních účinků zkráceně řečeno znamená nemožnost revidovat cestou mimořádných opravných prostředků pravomocně stanovenou daňovou povinnost, byť i tato byla stanovena v původně i soudně zastávané „teorii 3+1“.

Uvedené stanovisko obsahuje pouze základní principy postupu v dané věci — neobsahuje tedy vyčerpávající řešení všech situací, které mohou v praxi nastat.

Pro úplnost považujeme za vhodné upozornit, že princip „teorie 3+0“ je nutné promítnout i do aplikace pokynu DS — 158 k vymezení délky trvání daňové kontroly (především článek I. bod 1 tohoto pokynu).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.