CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/99 Sb.

Na základě výše uvedeného zákona Vás žádám o poskytnutí následujících informací, které se týkají škod způsobených při výkonu veřejné moci rozhodnutím či nesprávným úředním postupem správce daně dle zákona č.82/98 Sb..

 1. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly daňovými subjekty uplatněny nároky na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. v roce 2006, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů, u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 2. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly daňovými subjekty uplatněny nároky na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 3. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly daňovými subjekty uplatněny nároky na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. v roce 2008, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 4. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly Ministerstvem financí uspokojeny nároky daňových subjektů na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. uplatněné v roce 2006, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 5. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly Ministerstvem financí uspokojeny nároky daňových subjektů na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. uplatněné v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 6. Žádám Vás o poskytnutí informace, v jaké výši byly Ministerstvem financí uspokojeny nároky daňových subjektů na náhradu škody dle zákona 82/98 Sb. uplatněné v roce 2008, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 7. Žádám Vás o poskytnutí informace o minimální, průměrné a maximální délce doby projednávání nároku na náhradu škody tzn. od uplatnění daňovým subjektem do vyřízení Ministerstvem financí v roce 2006, a to extra za všechny škody a extra za škody dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 8. Žádám Vás o poskytnutí informace o minimální, průměrné a maximální délce doby projednávání nároku na náhradu škody tzn. od uplatnění daňovým subjektem do vyřízení Ministerstvem financí v roce 2007, a to extra za všechny škody a extra za škody dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 9. Žádám Vás o poskytnutí informace o minimální, průměrné a maximální délce doby projednávání nároku na náhradu škody tzn. od uplatnění daňovým subjektem do vyřízení Ministerstvem financí v roce 2008, a to extra za všechny škody a extra za škody dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství, které škodu způsobily.
 10. Žádám Vás o poskytnutí informace o výši uplatněné regresní úhrady po úředních osobách, které se na nezákonném rozhodnutí či nesprávným úředním postupu podílely v roce 2006, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství.
 11. Žádám Vás o poskytnutí informace o výši uplatněné regresní úhrady po úředních osobách, které se na nezákonném rozhodnutí či nesprávným úředním postupu podílely v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství.
 12. Žádám Vás o poskytnutí informace o výši uplatněné regresní úhrady po úředních osobách, které se na nezákonném rozhodnutí či nesprávným úředním postupu podílely v roce 2007, a to v celkové výši a ve výši dle jednotlivých finančních úřadů u Vašeho finančního ředitelství.

Odpověď:

Na základě Vašich žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále již jen „zákon Č. 106/1999 Sb.“), doručených dne 3. června 2009, Ministerstvo financí vyhovělo Vašemu požadavku o poskytnutí informací týkajících se řízení vedených územními finančními orgány na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, (dále již jen „zákon č. 82/1998 Sb.“). Ministerstvo financí posoudilo všech sedm Vámi učiněných podání a vedeno zásadou hospodárnosti a flexibility, uloženou mu ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění, sloučilo jejich vyřízení v tomto sdělení, jímž jsou požadované informace poskytovány.

S ohledem na dikci ustanovení § 14 odst. 2 a § 3 zákona č. 106/1999 Sb. Vaše žádosti nenaplňovaly požadavek zřejmého označení povinného subjektu za současného podání prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu. Ačkoliv všech sedm podání bylo učiněno prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva financí, jako povinné subjekty bylo označeno sedm finančních ředitelství. I přes tento nedostatek Ministerstvo financí posoudilo podání dle obsahu a došlo k závěru, že dle dikce ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. je povinným subjektem k poskytnutím informací, neboť požadované informace se vztahují k jeho působnosti a identická žádost jím byla již vyřizována v lednu tohoto roku.

Opakovaně je nutno konstatovat, že Vašemu požadavku na rozčlenění jednotlivých dále uváděných údajů podle finančních úřadů, finančních ředitelství a Ministerstva financí nebylo možné vyhovět. A to s ohledem na zákon č. 82/1998 Sb., jehož ustanovením § 14 ve spojení s § 6 je svěřena pravomoc k projednávání náhrad škod příslušným ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům, což pro oblast správy a výkonu daní zakládá příslušnost Ministerstva financí jako jediného orgánu příslušného k předběžnému projednání těchto nároků. Pokud tedy adresováním každé ze současných sedmi podaných žádostí jednotlivě sedmi z osmi finančních ředitelství v rámci daňové správy byl sledován záměr na zjištění informací v závislosti na členění dle působnosti jednotlivých finančních ředitelství, ministerstvo znovu opakuje, že takovéto informace neexistují (resp. vzhledem k výše citovanému zákonnému ustanovení existovat ani nemohou), a tudíž je nelze poskytnout.

K níže uváděné výši nároků, jež byly uznány jako důvodné a náhrada škody přiznána, přísluší zdůraznit, že nejde o konstantní údaje, ale naopak o velice proměnné hodnoty, které vlivem probíhajících soudních řízení vedených i po dobu několika let, doznávají často změn i za předchozí období, zdánlivě již uzavřená. Současně nutno poznamenat, že tyto údaje zahrnují jak náhrady škod vyplacené v režimu předběžného projednání nároků, tak i škody které byly přiznány v soudních řízeních, jelikož takovéto členění nebylo ve vaší žádosti požadováno.

K bodům 1. - 3.:

Výše nároků uplatněných daňovými subjekty z titulu náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb. činila:

 • v roce 2006: 318 024 868,00 Kč
 • v roce 2007: 683 507 001,00 Kč
 • v roce 2008: 160 952 579,92 Kč

K bodům 4. - 6.:

Výše uspokojených nároků daňových subjektů z titulu náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb. činila:

 • v roce 2006: 751 041,47 Kč
 • v roce 2007: 691 024,35 Kč
 • v roce 2008: 317 935,54 Kč

K bodům 7. - 9.:

Maximální délka doby projednání nároku na náhradu škody je dána ustanovením § 15 zákona č. 82/1998 Sb., které stanoví ústřednímu orgánu povinnost věc projednat a rozhodnout v šestiměsíční lhůtě počínající svůj běh od uplatnění nároku poškozeným. Vzhledem k tomu, že krom této lhůty žádnou jinou zákon ústřednímu orgánu nestanoví, nejsou minimální doby vyřízení evidovány, tudíž průměrnou délku projednávání nároků nelze určit.

K bodům 10.-12.:

Pokud se týče žádosti o informaci o výši regresních náhrad uplatněných vůči úředním osobám, které se na nezákonném rozhodnutí či nesprávném úředním postupu podílely v roce 2006 a v roce 2007 (za nějž je i tentokrát zřejmým nedopatřením požadován údaj 2x) je nutno uvést, že dikce ustanovení § 16 - 18 zákona č. 82/1998 státu zakládá možnost žádat regresní úhradu a to samozřejmě za splnění podmínek v citovaných ustanovení uvedených. Tedy pouze pokud byla nahrazena škoda (resp. nemajetková újma) způsobená zaviněným porušením právní povinnosti úřední osobou, přičemž při uplatnění regresního nároku vůči úřední osobě stíhá důkazní břemeno ohledně této skutečnosti příslušný ústřední orgán státní správy, tj v rámci předmětné žádosti Ministerstvo financí (viz ust. § 18 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.)

Ministerstvo financí pochopitelně dbá s maximální péčí, aby byl naplněn vlastní smysl regresních úhrad, tedy aby negativní finanční důsledky způsobené škody či nemajetkové újmy skutečně dopadly na ty úřední osoby, jež zaviněným porušením své právní povinnosti škodu způsobily, a tak se alespoň minimalizovaly (či případně zcela vyrovnaly) náklady státu vyvolané úhradou náhrady škody způsobené státu takovýmto zaviněným jednáním úřední osoby, poškozenému škodu nahradil či zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

V současné době Ministerstvo financí neeviduje žádný realizovaný nárok na regresní úhradu vůči úřední osobě z řad daňové správy v souvislosti s vyplacenou náhradou škody v režimu zákona č. 82/1998 Sb., která měla původ ve vydání nezákonného rozhodnutí či nesprávném úředním postupu z daňového řízení.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.