CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Obracím se na Vás jako na povinný subjekt označený v § 2 shora citovaného zákona (státní orgán resp. organizační složka státu) s žádostí o poskytnutí následujících písemných informací:

 1. Úplného znění článku 16. organizačního řádu Ministerstva financí, které bylo platné a účinné ke dni 02.03.2007 a dále i tento text čl.16 (pokud došlo ke změně) ke dni 28.08.2008.
 2. Smlouvu uzavřenou mezi Ministerstvem financí a advokátem JUDr.Alanem Korbelem, IČO: 62935569, dne 01.09.1994, včetně všech jejích dodatků.
 3. Uvedení, jaké finanční částky JUDr. Alan Korbel, advokát na základě smlouvy ze dne 01.09.1994, včetně jejích dodatků obdržel od Ministerstva financí anebo v souvislosti s takto uzavřenou smlouvou, včetně jejích dodatků, a to do dnešního dne.
 4. Informaci o tom, k jakému datu zanikl Majetkový úřad a jaké bylo jeho právní postavení - statut.

Shora uvedené údaje - informace požaduji s ohledem na to, že nejsou veřejně přístupné na internetových stránkách Ministerstva financí ČR a je možné je poskytnout v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Uvedené informace očekávám v zákonné lhůtě. V opačném případě se pak budu nucen obrátit s žalobou na soud.

Odpověď:

K Vaší žádosti podané dne 29. dubna 2009 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující:

1. Úplné znění článku 16. organizačního řádu Ministerstva financí, které bylo platné a účinné ke dni 02.03.2007 a dále i tento text čl.16 (pokud došlo ke změně) ke dni 28.08.2008 Vám zasílám v příloze.

2. Smlouva o poskytování právní pomoci byla uzavřena mezi Ministerstvem financí a JUDr. Alanem Korbelem, advokátem dne 1. září 1994. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, lze ji zrušit dohodou smluvních stran nebo výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Smlouva nezakládá pro AK JUDr. Korbela exkluzivitu, tzn., není jedinou advokátní kanceláří, která Ministerstvo financí zastupuje.

Předmětem smlouvy je zastupování při jednáních zejména před soudy a dalšími orgány, při jednáních s jinými právními subjekty, poskytování porad a konzultací v rámci běžné právní agendy, příprava a sepisování písemností právního charakteru, regresní agenda. Plná moc vystavená na základě předmětné smlouvy připouští, aby se JUDr. Korbel dal zastupovat jiným advokátem (tzv. substituce). Ve smlouvě je sjednána paušální odměna, jejíž výše je měněna jednotlivými dodatky ke smlouvě.

3. Na základě předmětné smlouvy a dodatků ke smlouvě obdržela AK JUDr. Korbela následující finanční částky jako odměnu:

Dle smlouvy ze dne 1. 9. 1994 Za září, říjen, listopad a prosinec 1994 - á 30.000,- Kč měsíčně; Za rok 1995 - á 30.000,- Kč měsíčně;

 • 1. dodatek smlouvy: účinnost od 1.1. 1996
  Za roky 1996, 1997 a 1998 - á 100.000,- Kč měsíčně;
 • 2. dodatek smlouvy: účinnost od 1.1.1999
  Za roky 1999 a 2000 - á 130.000,- Kč měsíčně;
 • 3. dodatek smlouvy: účinnost od 1.1.2001
  Za roky 2001, 2002 a 2003 - á 180.000,- Kč měsíčně;
 • 4. dodatek smlouvy: účinnost od 1. 1. 2004
  Za rok 2004 - á 220.000,- Kč měsíčně;
 • 5. dodatek smlouvy: účinnost od 1.1.2005
  Za roky 2005, 2006, 2007 a 2008 - á 250.000,- Kč měsíčně;
 • 6. dodatek smlouvy: účinnost od 1.1.2009
  Zatím vyplaceno za leden, únor, březen a duben - á 300.000,- Kč měsíčně.

4. Majetkový úřad "vznikl" na základě opatření ministra financí č.j. 30/69730/93 ze dne 1.12.1993 o změně názvu Správy pro věci majetkové a devizové a o rozšíření její působnosti v oblasti majetkové, a to s účinností od 1.12.1993, kdy se změnil název Správy pro věci majetkové a devizové na Majetkový úřad. Majetkový úřad měl statut tzv. rozpočtové organizace. Správa pro věci majetkové a devizové, také rozpočtová organizace, navazovala na Ústředního likvidátora peněžních ústavů a podniků, a to tak, že název Ústřední likvidátor peněžních ústavů a podniků byl opatřením ze dne 24.10.1964 č.j. 203/60.482/64, registrovaným v částce 85 Sbírky zákonů ročníku 1964, změněn na Správu pro věci majetkové a devizové.

Ústřední likvidátor peněžních ústavů a podniků vznikl v roce 1948 za účelem likvidace konfiskovaných německých peněžních ústavů a jeho působnost se dále rozšiřovala po zrušení Fondu národní obnovy a posléze do ní přibyla i agenda v oblasti devizového dohledu a devizových soupisů.

Majetkový úřad jako rozpočtová organizace zřízená Ministerstvem financí byl podle ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla vlády), ve znění pozdějších předpisů, zrušen k datu 31. března 1998 rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 22/7751/98 ze dne 10.2.1998, přičemž práva a závazky této organizace přešly dnem zrušení na jejího zřizovatele, tj. Ministerstvo financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.