CZ EN

Zpravodaj MF - 1/2015

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Makroekonomická predikce - leden 2015

Makroekonomická predikce - leden 2015

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru. Je zveřejňována čtyřikrát ročně, vždy ve druhé půli měsíce po skončení čtvrtletí v českém i anglickém jazyce.

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2014

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2014

Ministerstvo financí (dále Ministerstvo nebo MF) předkládá veřejnosti Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2014 (dále Zpráva), která obsahuje podrobné shrnutí událostí v oblasti řízení státního dluhu a likvidity souhrnných účtů státní pokladny, vyhodnocení emisní činnosti státu a situace na fi nančních trzích v kontextu financování České republiky, analýzu vývoje státního dluhu a souvisejících výdajů státního rozpočtu na dluhovou službu a v neposlední řadě též vyhodnocení plnění stanovených strategických cílů v oblasti řízení rizik čistého dluhového portfolia a likviditní pozice centrální vlády.

Související informace:

Celý obsah článku

Ministerstvo financí otevírá přístup k fakturám pro veřejnost

Ministerstvo financí otevírá přístup k fakturám pro veřejnost

„Jsme prvním ministerstvem v České republice, které se více otevírá občanům. Každý daňový poplatník má teď možnost si zkontrolovat, jak s jeho penězi ministerstvo hospodaří,“ zdůrazňuje I. náměstek ministra Lukáš Wagenknecht.

Celý obsah článku

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2014

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2014

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2014 v termínu do 13. února 2015, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně. Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2014.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 28. ledna 2015. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Celý obsah článku

Informace ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2015, v důsledku nového označení odstavců v § 47 neobsahuje odstavec 6 vymezující postup při ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku při poskytnutí dotace. Zrušením odstavce 6 v § 47 se však nemění principy účtování o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku. Účetní jednotky mohou využít pro účtování o dotaci například doporučené postupy obsažené v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 017 Zúčtovací vztahy bod 3.7.

Celý obsah článku

Vyhlášky pro rok 2015 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2015 – pro účetnictví státu

Dne 18. prosince 2014 byla v částce č. 122 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 300/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2015a vyhláška č. 301/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2015.

 • Upozornění k vyhlášce č. 300/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Přehled platných vyhlášek pro rok 2015

Celý obsah článku

Doporučení pro seznam účetních jednotek patřících do konsolidačního celku státu - účetní výkaznictví státu

Doporučení pro seznam účetních jednotek patřících do konsolidačního celku státu - účetní výkaznictví státu

Ministerstvo financí zveřejňuje doporučení týkající se Přílohy č. 1 konsolidační vyhlášky státu - Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu.

Celý obsah článku

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2015

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2015

Ministerstvo financí zveřejňuje Informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2015.

Celý obsah článku

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Přehled nejčastějších dotazů týkající se sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Celý obsah článku

Právní předpisy - účetní výkaznictví státu

Právní předpisy - účetní výkaznictví státu

Zveřejnění vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) s účinností od 1. ledna 2015.

Celý obsah článku

České účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015

České účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v Přehledu vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, č. 701 až 710, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.

Celý obsah článku

Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2015

Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2015

Přehled penzijních společností povolených Českou národní bankou.

Celý obsah článku

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2015

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2015

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR k 26.1.2015.

Celý obsah článku

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.12.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.12.2014

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.12.2014 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 57608 kusů.

Celý obsah článku

Schodek státního rozpočtu za rok 2014 je o 34 mld. nižší než plánovaný

Schodek státního rozpočtu za rok 2014 je o 34 mld. nižší než plánovaný

V roce 2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 133,8 mld. Kč, celkové výdaje 1 211,6 mld. Kč a schodek hospodaření 77,8 mld. Kč. Meziročně je to výsledek lepší o 3,5 mld. Kč a proti výši dané rozpočtem dokonce o 34,2 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - prosinec 2014

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - prosinec 2014

K 31. prosinci 2014 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 55 miliard Kč. Tyto smlouvy podléhají podle koncesního zákona rozpočtovému dozoru Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2014

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2014

uhrazené v roce 2014

 • Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2014
 • Tabulka č. 2 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalici za volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
 • Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám, politickým hnutím a koalici v roce 2014 celkem

Celý obsah článku

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2014

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2014

Přehled cenových map.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2014

Aktualizováno ke dni: 31. prosince 2014
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Akciové společnosti ovládané ČR - MF

Akciové společnosti ovládané ČR - MF

Aktualizováno ke dni: 31. prosince 2014.
Seznam akciových společností ovládaných Českou republikou – Ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 - 100 % v období od 1.1. 2014 do 31. 12. 2014

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zprávy MF - číslo 1/2015 (komplet ke stažení)

Zprávy MF - číslo 1/2015 (komplet ke stažení)

Ze dne : 30. ledna 2015

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2015
 2. Metodika financování krajů pro rok 2015
 3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 4. Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Celý obsah článku

Plán legislativních prací MF na rok 2015

Plán legislativních prací MF na rok 2015

Legislativní plán prací MF schválila vláda svým usnesením vlády č. 1056 ze dne 15. prosince 2014; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 1/2015

Finanční zpravodaj číslo 1/2015

 1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení
 3. Pokyn GFŘ č. D-20 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 4. Vyhláška č. 363/2014 Sb. ze dne 23. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 5. Vyhláška č. 364/2014 Sb. ze dne 23. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Celý obsah článku

Cenový věstník 1/2015

Cenový věstník 1/2015

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro středočeský kraj č. 1/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 2 dodatek
 • Přehledy o provedených cenových kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2014
 • Obecně závazná vyhláška č. 10/2014, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 15
 • Obecně závazná vyhláška č.20/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 31.12.2014

Celý obsah článku

Informace Ministerstva financí ke zveřejňování Cenového věstníku

Informace Ministerstva financí ke zveřejňování Cenového věstníku

Cenový věstník nebude již distribuován v listinné podobě přes SEVT a.s.

Celý obsah článku

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgií

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgií

Dne 13. ledna 2015 vstoupil v platnost PROTOKOL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM KE SMLOUVĚ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU (podepsána 16. prosince 1996 v Bruselu), který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010.

Celý obsah článku

Informace ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2015, v důsledku nového označení odstavců v § 47 neobsahuje odstavec 6 vymezující postup při ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku při poskytnutí dotace. Zrušením odstavce 6 v § 47 se však nemění principy účtování o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku. Účetní jednotky mohou využít pro účtování o dotaci například doporučené postupy obsažené v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 017 Zúčtovací vztahy bod 3.7.

Celý obsah článku

Vyhlášky pro rok 2015 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2015 – pro účetnictví státu

Dne 18. prosince 2014 byla v částce č. 122 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 300/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2015a vyhláška č. 301/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2015.

 • Upozornění k vyhlášce č. 300/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Přehled platných vyhlášek pro rok 2015

Celý obsah článku

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. února 2015)

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. února 2015)

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (dále také „Metodika certifikace“) stanovuje metodické postupy certifikace výdajů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu pro programové období 2007-2013, které jsou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízením Komise (ES) č. 498/2007, v platném znění, dle kterých každá žádost Platebního a certifikačního orgánu Evropské komisi o průběžnou platbu nebo platbu konečného zůstatku musí obsahovat certifikované výdaje.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 363/2014 Sb.

Vyhláška č. 363/2014 Sb.

změna vyhlášky o údajích předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtu - s účinností od 1.1.2015

Celý obsah článku

Vyhláška č. 364/2014 Sb.

Vyhláška č. 364/2014 Sb.

změna vyhlášky o údajích předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtu - s účinností od 1.1.2016

Celý obsah článku

Vyhláška č. 312/2014 Sb.

Vyhláška č. 312/2014 Sb.

o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Celý obsah článku

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady

Zahraniční stravné a další cestovní náhrady. Aktualizace - vyhláška MPSV č.328/2014 Sb. pro rok 2015.

Celý obsah článku

Sdělení MF k vyhlášce č. 52/2008 Sb. - ze dne 16. prosince 2014

Sdělení MF k vyhlášce č. 52/2008 Sb. - ze dne 16. prosince 2014

kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

 • Sdělení MF k vyhlášce č. 52/2008 Sb. - Informace o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok 2014

Celý obsah článku

Zákon č. 345/2014 Sb.

Zákon č. 345/2014 Sb.

o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

Celý obsah článku

Vyhláška č. 280/2014 Sb.

Vyhláška č. 280/2014 Sb.

změna vyhlášky o příjmech a výdajích fondů zdravotního pojištění - s účinností od 1.1.2015

Celý obsah článku

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti - s účinností od 1.1.2015

Celý obsah článku

Upozornění na tiskovou chybu ve Sbírce zákonů – nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (tzv. reverse charge)

Upozornění na tiskovou chybu ve Sbírce zákonů – nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (tzv. reverse charge)

Ministerstvo financí upozorňuje, že ve Sbírce zákonů došlo k tiskové chybě, když v § 3 písm. a) nařízení je namísto správného textu „1. dubna 2015“, jak schválila vláda, uveden text „1. ledna 2015“. Uvedená tisková chyba bude napravena sdělením o opravě tiskové chyby v některé z následujících částek Sbírky zákonů začátkem ledna.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Ministerstvo financí předložilo vládě novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších souvisejících zákonů

Ministerstvo financí předložilo vládě novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších souvisejících zákonů

Ministerstvo financí předložilo 27. ledna 2015 vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Celý obsah článku

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k připravované nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele. Cílem této konzultace bylo zahájit veřejnou diskusi k možným regulatorním změnám v oblasti poskytování a zprostředkování retailových úvěrových produktů a služeb. Tyto změny by měly vést ke sjednocení současné produktové právní úpravy spotřebitelských úvěrů s připravovanou novou úpravou úvěrů na bydlení. Současně by mělo dojít k vytvoření jednotného rámce pravidel týkajících se podmínek výkonu distribučních činností v sektoru úvěrů a sjednocení dohledu nad osobami tyto činnosti vykonávajícími.

Celý obsah článku

Konzultační materiál k transpozici směrnice o základním platebním účtu (PAD) – Veřejná konzultace (22. ledna 2015 – 28. února 2015)

Konzultační materiál k transpozici směrnice o základním platebním účtu (PAD) – Veřejná konzultace (22. ledna 2015 – 28. února 2015)

Veřejná konzultace k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky.

Celý obsah článku

Novela vyhlášky České národní banky č. 247/2013 Sb. o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Novela vyhlášky České národní banky č. 247/2013 Sb. o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Dne 19. prosince 2014 byla schválena novela vyhlášky č. 344/2014 Sb., kterou se s účinností od 1. ledna 2015 mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Celý obsah článku

Zveřejnění nařízení Komise č. 2015/1, 2015/2 a 2015/3 v Úředním věstníku EU

Zveřejnění nařízení Komise č. 2015/1, 2015/2 a 2015/3 v Úředním věstníku EU

Evropská unie zveřejnila dne 6. ledna 2015 v Úředním věstníku EU nařízení týkající se informačních povinností ratingových agentur.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2015

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015. Datum uveřejnění: 19.1.2015

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015. Datum uveřejnění: 19.1.2015

Celý obsah článku

Výsledky veřejné konzultace č. IV/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma – Národní diskrece dle MiFID II, MiFIR, MAR, TD II a UCITS V

Výsledky veřejné konzultace č. IV/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma – Národní diskrece dle MiFID II, MiFIR, MAR, TD II a UCITS V

Veřejné konzultace se zúčastnilo několik subjektů z řad orgánů dohledu, asociací obhospodařovatelů, zprostředkovatelů a dotčených profesních institucí a asociací. Vyjádření převážně plédovala za maximální zachování stávajícího stavu a za minimální využití diskrecí umožňujících přísnější úpravu. Přiložen je souhrn vyjádření ve formátu PDF.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí končí v pondělí 2. února 2015 (Tisková zpráva GFŘ)

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí končí v pondělí 2. února 2015 (Tisková zpráva GFŘ)

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2014 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v roce 2014 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 29.1.2015

Celý obsah článku

Platby na zrušené účty FÚ – poplatníkům vznikají nedoplatky a tím i sankce (Tisková zpráva GFŘ)

Platby na zrušené účty FÚ – poplatníkům vznikají nedoplatky a tím i sankce (Tisková zpráva GFŘ)

Podle údajů, které poskytla Finanční správě ČR Česká národní banka, bylo od počátku letošního roku do poloviny ledna zaplaceno na zrušené účty finančních úřadů téměř 9,5 tisíce plateb v celkové částce zhruba 150 milionů korun. Přechodné období 2 let, po které byly platby na zrušené účty přesměrovávány na správné účty finančních úřadů, definitivně skončilo k 31. prosinci 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 26.1.2015

Celý obsah článku

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015

Cílem této Informace je podat ucelený přehled změn v této oblasti a ujednotit přístup k vymezení okruhu zboží podléhajícího druhé snížené sazby daně.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 23.1.2015

Celý obsah článku

Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele (Informace GFŘ)

Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele (Informace GFŘ)

Smyslem úpravy od zdaňovacího období 2015 je zajištění nároku podle § 35c zákona o daních z příjmů na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši „podle počtu vyživovaných dětí“.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 22.1.2015

Celý obsah článku

Ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty (Informace GFŘ)

Ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty (Informace GFŘ)

V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pro rok 2015, upozorňujeme, že došlo ke snížení limitu omezující platby v hotovosti, a to z původně platných 350.000,- Kč aktuálně na 270.000,- Kč.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 13.1.2015

Celý obsah článku

Nespolehlivý plátce DPH (Informace GFŘ)

Nespolehlivý plátce DPH (Informace GFŘ)

V souvislosti s rozšířením možnosti aplikace institutu nespolehlivého plátce DPH od 1. 10. 2014 s podstatným faktickým dopadem možnosti naplnění těchto nových přísnějších podmínek od 1. 1. 2015 doporučuje Finanční správa ČR plátcům daně průběžně sledovat seznam nespolehlivých plátců DPH.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 13.1.2015

Celý obsah článku

Dohoda FATCA - otázky a odpovědi (Informace GFŘ)

Dohoda FATCA - otázky a odpovědi (Informace GFŘ)

Základní otázky a odpovědi k problematice FATCA (Dohoda „Foreign Account Tax Compliance Act“).

Související informace - FATCA - úvodní informace (Informace GFŘ)

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 12.1.2015

Celý obsah článku

Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pro rok 2015

Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pro rok 2015

S účinností od 1. 1. 2014 zákon o DPH ve znění provedené zákonem č. 502/2012 Sb. zakotvil povinnost ve svém ustanovení § 101a podávat zde vyjmenovaná podání pouze elektronicky. Povinnost se týká podávání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání a hlášení (vyjma hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků podle § 19 zákona o DPH), a to včetně jejich příloh, dále přihlášky k registraci k DPH a oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení registrace (vyjma přihlášky k registraci pro skupiny/žádost o přistoupení do skupiny, list člena skupiny, žádost o zrušení registrace skupiny/žádost o vystoupení člena ze skupiny, - u kterých správce daně nezveřejnil formát a strukturu pro el. podání – tj. tato podání lze činit jiným než el. způsobem - upozornění v souladu s § 74 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pro rok 2015; dále jen „daňový řád nebo DŘ“).

Zdroj: Generální finanční ředitelství https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2015, publikováno 14.1.2015

Celý obsah článku

Režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů předmětu plnění ve Výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH od 1.1.2015 a od 1.4.2015 (Informace GFŘ)

Režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů předmětu plnění ve Výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH od 1.1.2015 a od 1.4.2015 (Informace GFŘ)

Novela zákona o DPH (zákon č.360/2014 Sb.) mimo jiné upravuje rozsah komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 13.1.2015

Celý obsah článku

Daňové zvýhodnění v roce 2015

Daňové zvýhodnění v roce 2015

Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Mění se výše daňového zvýhodnění a pravidla pro jeho poskytování „podle počtu dětí“ ve společně hospodařící domácnosti.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2014

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2014

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU 76,2 mld. Kč, čímž pokračuje dlouhodobý trend kladné bilance ČR vůči rozpočtu EU.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 27. ledna 2015 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 27. ledna 2015 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Související informace:

Celý obsah článku

Změna ve způsobu publikování právních předpisů EU v oblasti mezinárodních sankcí

Změna ve způsobu publikování právních předpisů EU v oblasti mezinárodních sankcí

Doporučení k využívání alternativního přístupu k právu EU

Celý obsah článku

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014.

Celý obsah článku

Sankce přijaté vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Sankce přijaté vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Od 6. března přijala EU řadu právních aktů, směřujcících zejména vůči osobám, které jsou podezřelé z protiprávního jednání, které vedlo k současné situaci na Ukrajině. Pro přehlednost uveřejňuje FAÚ úplný přehled přijatých přímo účinných nařízení E

Celý obsah článku

Informace k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí

Informace k aktuálně účinným předpisům mezinárodních sankcí

Odkazy na zdroje informací a doporučení k využití.

Celý obsah článku

Legislativa AML/CFT

Legislativa AML/CFT

Přehled základních právních předpisů pro oblast praní špinavých peněz a financování terorismu. Aktualizace AML zákona č. 253/2008 Sb., v souvislosti s rozšířením okruhu povinných osob k 1. lednu 2015.

Celý obsah článku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. CEB zakládá svoji aktivitu na upsaném kapitálu a vlastních disponibilních fondech. Sídlem CEB je Paříž.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Víceletý finanční rámec 2014 – 2020

Víceletý finanční rámec 2014 – 2020

Finanční rámec představuje alokované finanční prostředky EU na období sedmi let.

Celý obsah článku

Vlastní zdroje

Vlastní zdroje

Systém vlastních zdrojů Evropské unie.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (leden 2015)

Ministr financí a lidé MF v médiích (leden 2015)

Aktuální témata: zahraniční události, státní rozpočet, daně a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář