CZ EN

Schodek státního rozpočtu za rok 2014 je o 34 mld. nižší než plánovaný

V roce 2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 133,8 mld. Kč, celkové výdaje 1 211,6 mld. Kč a schodek hospodaření 77,8 mld. Kč. Meziročně je to výsledek lepší o 3,5 mld. Kč a proti výši dané rozpočtem dokonce o 34,2 mld. Kč.Státní dluh klesl meziročně o 19,7 mld. Kč na 1663,7 mld. Kč. Náklady na dluhovou službu meziročně poklesly o 2,4 mld. Kč, z 50,9 mld. Kč na 48,5 mld. Kč.
Pokladní plnění za PROSINEC 2014 (v mlD. Kč)
Ukazatel 2013 2014
Skutečnost leden-prosinec % plnění Schválený rozpočet* Rozpočet po změnách Skutečnost leden-prosinec % plnění Index 2014/2013 rozdíl 2014 - 2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 1 091,86 100,1 1 098,24 1 128,44 1 133,82 100,5 103,8 41,96
VÝDAJE CELKEM 1 173,13 98,5 1 210,24 1 240,44 1 211,60 97,7 103,3 38,48
SALDO -81,26 81,3 -112,00 -112,00 -77,78 69,4 95,7 3,48

 

*) vč. zákona č. 318/2014 Sb., který novelizoval zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014

Příjmy státního rozpočtu

Celkové příjmy byly proti rozpočtu po změnách vyšší o 5,4 mld. Kč. Na plnění a také meziročním růstu o 42,0 mld. Kč se podílely zejména daňové příjmy, z nichž pozitivně působilo zejména inkaso DPH (překročení rozpočtu o 11,5 mld. Kč při meziročním růstu o 10,3 mld. Kč), dále inkaso DPPO (překročení rozpočtu o 7,0 mld. Kč, růst o 7,9 mld. Kč) a pojistné na sociální zabezpečení s růstem o 10,6 mld. Kč. Z nedaňových a ostatních příjmů působil na meziroční růst zejména únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE (8,5 mld. Kč) a příjmy z EU (růst o 6,6 mld. Kč).

Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 569,0 mld. Kč (50,2 % celkových příjmů, v roce 2013 to bylo 50,4 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 382,8 mld. Kč (33,8 % celkových příjmů, v roce 2013 to bylo 34,1 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 182,0 mld. Kč (16,0 % celkových příjmů, v roce 2013 to bylo 15,5 %).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 18,8 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Jejich rozpočet byl překročen o 6,5 mld. Kč, tj. o 1,2 %.

Inkaso DPH představovalo 230,2 mld. Kč a překročilo svůj rozpočet o 11,5 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Meziročně vzrostlo o 10,3 mld. Kč, tj. o 4,7 %. Toto navýšení je částečně dáno vyšší mírou spotřeby proti předpokládané spotřebě, na které byl založen odhad inkasa DPH státního rozpočtu 2014. Další faktor mající vliv na vyšší inkaso DPH souvisí s nevyplacením nadměrných odpočtů DPH za zdaňovací období listopad a prosinec 2013 v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých daňových subjektů. Tento vliv se vzhledem k postupnému vyplácení těchto nadměrných odpočtů v průběhu roku snižoval, nicméně část odpočtů nebyla do konce roku 2014 vyplacena (vliv cca 1-2 mld. Kč). Pozitivní vliv na inkaso daně měla i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi která patří například zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 134,0 mld. Kč, což je o 5,4 mld. Kč méně než přepokládal rozpočet a o 2,4 mld. Kč méně než v roce 2013. Na meziročním poklesu této skupiny příjmů se nejvíce podílel odvod z elektřiny ze slunečního záření s poklesem o 3,8 mld. Kč. Zde došlo pro rok 2014 k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. Tento pokles tak odpovídá rozpočtovému očekávání. Meziroční pokles (o 2,1 mld. Kč) vykázalo i inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 44,7 mld. Kč a nenaplnilo tak svůj rozpočet o 3,4 mld. Kč. Meziroční růst z počátku roku, který souvisel s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna, se v druhé polovině roku proměnil v celkový pokles, jehož hlavním důvodem bylo neschválení předpokládaného navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, se kterým se počítalo v návrhu státního rozpočtu 2014. Naopak inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které dosáhlo 72,8 mld. Kč, vykázalo meziroční růst o 3,2 mld. Kč. Přesto zůstalo rozpočtové očekávání nenaplněno o 1,6 mld. Kč. Nižší plnění bylo dáno například opětovným zavedením zrušení institutu vracení spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně užitých pro zemědělskou prvovýrobu od 1.7.2014. Další faktor pro nižší plnění inkasa daně je i rostoucí podpora biopaliv, která jsou používána místo klasických fosilních paliv.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 87,7 mld. Kč dosáhlo sice meziročního růstu o 3,2 mld. Kč, tj. o 3,8 %, její rozpočet však zůstal nenaplněn o 4,7 mld. Kč. Mezi hlavní faktory nižšího plnění patří mimo jiné vyšší podíl zaměstnanosti na kratší pracovní úvazky a neočekávaná opatření, která byla realizována v průběhu roku (navrácení základní slevy pro pracující důchodce za rok 2014 na základě nálezu Ústavního soudu od října roku 2014 a stejně tak možnost nároku na tuto slevu zpětně i za rok 2013).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání dosáhlo 0,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 0,8 mld. Kč a nenaplnění rozpočtu o 2,6 mld. Kč. Příčinou je i skutečnost, že starobní důchodci mohou zpětně uplatňovat základní slevu na dani za rok 2013. Bez tohoto vlivu by inkaso daně vykázalo meziroční růst, k čemuž by přispěla mimo jiné i přijatá opatření spočívající v omezení uplatnění slev na dani u osob, které využívají výdajové paušály.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 10,0 mld. Kč představovalo překročení rozpočtu o 1,0 mld. Kč a meziroční růst o 1,3 mld. Kč. Relativně vysoké plnění může souviset s vyšší než očekávanou výplatou dividend.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo 89,4 mld. Kč. To představovalo překročení rozpočtu o 7,0 mld. Kč a meziroční růst o 7,9 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Oproti předchozímu roku došlo ke změně trendu, která se projevila zejména růstem inkasa DPPO z přiznání vlivem ekonomického oživení, ale také mírným nárůstem inkasa DPPO vybírané srážkou u zdroje (např. dividendy). Inkaso této daně v samotném prosinci činilo 18,2 mld. Kč, zatímco v prosinci 2013 to bylo 16,2 mld. Kč (v prosinci byla odváděna čtvrtletní případně pololetní záloha na daň).

Inkaso majetkových daní, které dosáhlo 9,4 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně se potvrdil očekávaný mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které je účinné už od roku 2013. I přes to, že meziroční růst inkasa daně z nabytí nemovitých věcí činil 0,3 mld. Kč, rozpočet této daně nebyl naplněn o 0,5 mld. Kč. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 382,7 mld. Kč, což představovalo nenaplnění rozpočtu o 0,1 mld. Kč a meziroční růst o 10,6 mld. Kč. Očekávaný rozpočtovaný růst vycházel z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 182,0 mld. Kč představovaly 99,5 % rozpočtu po změnách (nenaplnění o 1,0 mld. Kč). Meziročně vzrostly o 12,6 mld. Kč, což ovlivnil nejvíce únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč. Příjmy z EU dosáhly 121,6 mld. Kč a byly tak při plnění na 94,1 % meziročně vyšší o 6,6 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 7,4 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o téměř 0,5 mld. Kč a plnění rozpočtu na 100,0 %. 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje byly v roce 2014 čerpány v objemu 1 211,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 38,5 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Rozpočet po změnách byl čerpán na 97,7 %, což představuje úsporu ve výši 28,8 mld. Kč. Na meziroční růst působily (mimo dále uvedené položky) zejména vyšší výdaje určené na spolufinancování společných programů ČR a EU (o cca 20 mld. Kč)

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ty dosáhly 496,0 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 6,3 mld. Kč, tj. o 1,3 %, a úsporu proti rozpočtu po změnách ve výši 7,6 mld. Kč. Jejich podíl na celkových výdajích činil 40,9 % (v roce 2013 to bylo 41,7 %).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 112,1 mld. Kč a meziročně vzrostly o 5,6 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 82,6 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč více než v roce 2013. Šlo o zálohy regionálnímu školství ve výši 78,5 mld. Kč, což je o 1,1 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Soukromým školám byly vyplaceny zálohy v částce 4,1 mld. Kč, což je o 0,1 mld. Kč více než v roce 2013.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 59,9 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 6,2 mld. Kč a plnění na 99,1 %. Na meziročním růstu o 11,5 % se projevilo zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc. S platností od 1. července došlo k dalšímu navýšení těchto plateb na 845 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 112,4 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 10,1 mld. Kč a plnění rozpočtu po změnách na 103,1 %. Z těchto prostředků bylo cca 89 mld. Kč, které se týkaly financování společných programů ČR a EU. 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci roku 2014 schodkem ve výši 77,8 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek lepší o 3,5 mld. Kč a proti výši dané rozpočtem dokonce o 34,2 mld. Kč. Na nižším než plánovaném schodku se podílelo na straně příjmů zejména inkaso DPH a DPPO. Na straně výdajů došlo k úspoře zejména u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (o 8,4 mld. Kč), u sociálních dávek (o 7,6 mld. Kč), případně vázáním výdajů v kapitole VPS (5 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném prosinci skončilo schodkem 8,9 mld. Kč (v prosinci 2013 to bylo 1,9 mld. Kč), když příjmy činily 130,0 mld. Kč (v prosinci 2013 to bylo 126,4 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 139,0 mld. Kč (v prosinci 2013 to bylo 128,3 mld. Kč). Na meziročně vyšší výdaje v samotném prosinci o 10,7 mld. Kč působily nejvíce investiční transfery podnikatelským subjektům a veřejným rozpočtům územní úrovně. Ty souvisely zejména se zvýšeným čerpáním výdajů ke konci roku v rámci OP Životní prostředí.

Saldo státního rozpočtu / leden - prosinec (v mil. Kč)
leden-prosinec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo SR -46 061 -67 705 -45 716 -109 053 -93 684 -56 338 -97 580 -66 392 -20 003 -192 394 -156 416 -142 771 -101 000 -81 264 -77 782

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až prosinec 2014 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokument ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost prosinec % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost prosinec % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 1 091,86 100,1 1 098,24 1 128,44 1 133,82 100,5 103,8 41,96
v tom:                
Daňové příjmy celkem 922,40 99,0 945,42 945,42 951,79 100,7 103,2 29,39
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 550,22 99,3 562,54 562,54 569,04 101,2 103,4 18,83
v tom:                
DPH 219,96 103,8 218,70 218,70 230,25 105,3 104,7 10,28
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 136,45 96,0 139,40 139,40 134,02 96,1 98,2 -2,43
- Spotřební daň z minerálních olejů 69,59 94,9 74,40 74,40 72,84 97,9 104,7 3,24
- Spotřební daň z tabákových výrobků 46,82 97,9 48,10 48,10 44,70 92,9 95,5 -2,12
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 5,82 89,5 2,10 2,10 2,04 97,2 35,1 -3,78
Daně z příjmů PO 81,48 96,7 82,40 82,40 89,37 108,5 109,7 7,89
Daně z příjmů FO - v tom: 94,49 96,3 104,60 104,60 98,22 93,9 103,9 3,72
- z kapitálových výnosů 8,66 96,2 9,00 9,00 9,99 111,0 115,4 1,34
- ze závislé činnosti 84,48 97,8 92,40 92,40 87,65 94,9 103,8 3,17
- z přiznání 1,35 50,1 3,20 3,20 0,57 17,8 42,1 -0,78
Správní poplatky 1,69 130,8 1,20 1,20 1,13 93,9 66,7 -0,56
Majetkové daně - v tom: 9,08 93,6 9,90 9,90 9,42 95,1 103,8 0,34
- Daň dědická 0,08 75,7 0,05 0,05 0,06 117,4 77,6 -0,02
- Daň darovací 0,11 36,0 0,10 0,10 0,07 74,5 69,0 -0,03
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 8,89 95,6 9,75 9,75 9,29 95,2 104,4 0,39
Poplatky za uložení odpadů 1,56 110,9 1,46 1,46 1,56 106,6 99,7 0,00
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,24 121,2 0,20 0,20 0,13 64,4 53,1 -0,11
Odvody z loterií *) 2,65 101,9 2,30 2,30 2,45 106,4 92,4 -0,20
Ostatní daňové příjmy ****) 2,60 107,2 2,38 2,38 2,51 105,7 96,5 -0,09
Pojistné na SZ - z toho: 372,19 98,5 382,88 382,88 382,75 100,0 102,8 10,56
- na důchody 332,46 98,6 340,33 340,33 340,33 100,0 102,4 7,87
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 169,46 106,8 152,82 183,02 182,03 99,5 107,4 12,57
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 139,64 104,7 130,72 160,92 157,97 98,2 113,1 18,33
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 115,06 100,6 99,02 129,22 121,64 94,1 105,7 6,58
- Přijaté sankční platby 1,48 130,2 0,96 1,00 1,09 108,6 73,5 -0,39
- Soudní poplatky 1,38 99,5 1,35 1,33 1,33 99,8 95,8 -0,06
- Dobrovolné pojistné 0,33 113,9 0,29 0,29 0,20 68,2 59,8 -0,13
- Příjmy sdílené s EU (clo) ***) 1,46 146,0 1,50 1,50 1,84 122,8 126,1 0,38
Kapitola Operace SFA 1,96 105,3 1,76 1,76 1,79 101,8 91,5 -0,17
Kapitola Státní dluh 6,95 102,2 7,40 7,40 7,40 100,0 106,5 0,45
Kapitola VPS 20,91 125,2 12,94 12,94 14,86 114,8 71,1 -6,05
*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2014 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) v roce 2013 součástí příjmů kapitoly VPS
****) dopočet do celku

 

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.12.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.12.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.12.***) % plnění 2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 754,32 727,19 96,4 755,33 750,70 99,4 769,54 779,59 101,3 23,5 28,9 103,2 103,8
                           
DPH 308,70 278,23 90,1 297,30 308,46 103,8 306,70 322,88 105,3 30,2 14,4 110,9 104,7
spotřební daně (vč. energ. daní) 149,90 146,78 97,9 149,50 143,42 95,9 146,90 141,31 96,2 -3,4 -2,1 97,7 98,5
daně z příjmů PO 122,90 128,00 104,2 124,90 120,72 96,7 122,10 132,40 108,4 -7,3 11,7 94,3 109,7
daně z příjmů FO 135,90 136,29 100,3 147,70 141,64 95,9 157,50 146,80 93,2 5,3 5,2 103,9 103,6
- vybíraná srážkou 12,80 13,24 103,4 13,40 12,82 95,7 13,30 14,80 111,3 -0,4 2,0 96,8 115,4
- závislá činnost 117,80 119,79 101,7 128,90 126,13 97,9 137,90 130,87 94,9 6,3 4,7 105,3 103,8
- z přiznání 5,30 3,26 61,5 5,40 2,68 49,6 6,30 1,13 17,9 -0,6 -1,6 82,2 42,1
silniční daň 5,30 5,21 98,2 5,40 5,27 97,6 5,20 5,54 106,5 0,1 0,3 101,3 105,0
daň z nemovitosti 8,70 9,54 109,7 9,00 9,85 109,4 9,80 9,91 101,1 0,3 0,1 103,2 100,6
majetkové daně 12,20 11,10 91,0 9,70 9,08 93,6 9,90 9,42 95,1 -2,0 0,3 81,8 103,8
dálniční poplatek ****) 2,90 3,91 134,7 3,90 4,09 105,0 3,90 3,56 91,3 0,2 -0,5 104,8 87,0
ostatní daně a poplatky 7,82 8,13 103,9 7,93 8,17 103,1 7,54 7,77 103,1 0,0 -0,4 100,5 95,1
                           
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění *****)   167,01     172,06     177,97   5,1 5,9 103,0 103,4
*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
***) v rozp.celost.daní v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příijmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR
 

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost prosinec % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost prosinec % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 1 173,13 98,5 1 210,24 1 240,44 1 211,60 97,7 103,3 38,48
Běžné výdaje 1 070,81 99,6 1 136,09 1 131,48 1 099,22 97,1 102,7 28,41
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 92,38 100,6 94,48 95,76 96,19 100,4 104,1 3,81
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 114,39 94,2 128,62 121,16 112,77 93,1 98,6 -1,62
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 57,83 98,7 64,86 59,74 55,89 93,6 96,6 -1,94
- Výdaje na realizaci záruk 2,17 95,2 3,01 2,14 2,05 95,7 94,5 -0,12
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 35,03 106,3 47,60 41,76 41,51 99,4 118,5 6,48
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 12,81 101,5 8,81 12,83 13,34 104,0 104,2 0,53
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 40,46 102,6 49,55 52,79 45,14 85,5 111,6 4,68
- Neinvestiční transfery SZIF 33,83 104,5 40,01 38,62 30,27 78,4 89,5 -3,56
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 53,69 99,4 57,93 60,43 59,88 99,1 111,5 6,19
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 106,48 101,8 108,09 111,10 112,11 100,9 105,3 5,63
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 62,04 101,1 60,43 60,37 59,22 98,1 95,5 -2,82
Sociální dávky **) - v tom: 489,68 99,6 506,52 503,55 495,99 98,5 101,3 6,31
- Důchody 382,77 99,6 391,11 388,47 385,81 99,3 100,8 3,03
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 9,65 89,9 10,68 10,68 9,26 86,8 96,0 -0,39
- Ostatní soc.dávky 59,83 100,9 65,67 65,36 63,36 96,9 105,9 3,53
- Státní soc.podpora 37,42 99,8 39,06 39,04 37,54 96,1 100,3 0,11
Stavební spoření 4,95 96,5 5,30 4,81 4,76 99,1 96,1 -0,19
Státní příspěvek na důchodové připojištění 6,69 100,0 8,00 7,12 6,89 96,8 103,0 0,20
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 37,23 99,9 36,40 39,03 39,03 100,0 104,8 1,80
Ostatní běžné výdaje ***) 14,99 95,3 24,36 20,79 12,39 59,6 82,7 -2,60
Kapitálové výdaje 102,32 88,2 74,15 108,96 112,38 103,1 109,8 10,06
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 12,12 87,3 11,50 12,02 11,29 93,9 93,2 -0,83
Investiční transfery podnikatelským subjektům 20,21 110,1 3,04 26,98 27,09 100,4 134,0 6,88
Investiční transfery státním fondům - z toho: 22,07 72,1 23,36 20,44 22,11 108,2 100,2 0,04
- Investiční transfery SFDI 17,52 60,1 23,36 19,02 17,46 91,8 99,7 -0,05
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 29,33 136,8 11,19 27,06 35,15 129,9 119,8 5,82
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 12,00 67,0 10,06 14,21 12,87 90,6 107,2 0,87
Ostatní kapitálové výdaje ***) 6,59 47,9 14,99 8,25 3,88 47,0 58,8 -2,72
Saldo hospodaření SR -81,26 81,3 -112,00 -112,00 -77,78 69,4 95,7 3,48
*) skutečnost v roce 2014 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář