CZ EN

Zpravodaj MF - 1/2014

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Makroekonomická predikce - leden 2014

Makroekonomická predikce - leden 2014

Podle aktuálních dat ČSÚ se reálný HDP ve 3. čtvrtletí 2013 mezičtvrtletně zvýšil o 0,2 %, v meziročním srovnání však ještě klesal. Odhadujeme, že oživování ekonomické aktivity pokračovalo i v závěru loňského roku. Přesto se HDP za celý rok 2013 pravděpodobně snížil o 1,4 %, a to zejména kvůli propadu investic do fixního kapitálu. V letošním roce by však ekonomika při kladném příspěvku domácí poptávky i zahraničního obchodu mohla vzrůst o 1,4 %. V roce 2015 by se růst HDP mohl zrychlit na 2,0 %.

Celý obsah článku

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2013

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2013

Primární dealeři jsou hodnoceni za období od prvního čtvrtletí roku 2013 do konce čtvrtého čtvrtletí roku 2013.

Celý obsah článku

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2013

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2013

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze dopisu (pod č.j: MF-7985/2014/16-1603 – PID: MFCR4XXRFH ze dne 7.ledna 2014), který byl zaslán cenovým kontrolním orgánům (územní finanční orgány, celní orgány, kraje, obce a další) a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2013. Zpracovaný přehled zašlete na elektronickou adresu: cenova.kontrola@mfcr.cz, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - prosinec 2013

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - prosinec 2013

V roce 2013 skončil státní rozpočet schodkem hospodaření ve výši 81,3 mld. Kč, čímž došlo k jeho poklesu oproti rozpočtované výši 100 mld. Kč o 18,7 mld. Kč. V souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu na rok 2014 se tento rozdíl promítne do vyššího stavu disponibilní rezervy peněžních prostředků ke konci roku 2013, která dosahuje výše 62,7 mld. Kč, a bude plně využit ke krytí potřeby financování v roce 2014. Nižší pokles rezervy peněžních prostředků v důsledku nižšího schodku státního rozpočtu v roce 2013 má za následek snížení hrubé výpůjční potřeby centrální vlády pro rok 2014 na 350,1 až 381,4 mld. Kč v rámci alternativního scénáře programu financování. Snížení hrubé výpůjční potřeby centrální vlády implikuje snížení maximální jmenovité hodnoty hrubé emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu, která tak nepřekročí 262 mld. Kč.

Celý obsah článku

Převodová tabulka mezi zveřejněnými daty za ČR a Standardem ESA 95

Převodová tabulka mezi zveřejněnými daty za ČR a Standardem ESA 95

Ministerstvo financí na základě závěrů pracovní skupiny Evropské komise ke statistickým implikacím směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států zveřejňuje v předstihu před směrnicí požadovanými fiskálními daty podrobnou srovnávací tabulku, z níž je patrná metodika přechodu mezi údaji na hotovostní bázi (nebo ekvivalentními číselnými údaji z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi k dispozici) a údaji dle standardu ESA 95 (viz požadavek kapitoly II čl. 3 odst. 2 písm. b) výše zmíněné směrnice).

Celý obsah článku

Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2014

Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2014

Ministerstvo financí zveřejňuje Informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu - pro rok 2014.

Celý obsah článku

Vykazování partnerů pro konsolidaci ve výkazu PAP - s účinností od 1. 1. 2014

Vykazování partnerů pro konsolidaci ve výkazu PAP - s účinností od 1. 1. 2014

Na základě obdržených dotazů a v souvislosti s aktuálním vývojem legislativního procesu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) Ministerstvo financí informuje, že v rámci Přílohy č. 2a technické vyhlášky o účetních záznamech (výkaz PAP) s účinností od 1. 1. 2014 nejsou dotčené účetní jednotky předávající výkaz PAP povinny sledovat a vykazovat nově požadované partnery pro účely sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu, které jsou označené symbolem P20, P21, P22 a P24.

Celý obsah článku

Výčet konsolidovaných jednotek státu

Výčet konsolidovaných jednotek státu

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled účetních jednotek a dalších subjektů na základě dobrovolně zaslaných výkazů seznam spravujícími jednotkami a na základě údajů z CSÚIS, které mohou být konsolidovanými jednotkami státu.

Celý obsah článku

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Aktualizace obsahu - Otázka č. 1/2014

Celý obsah článku

Upozornění obcím na zákonnou povinnost zasílat Ministerstvu financí obecně závazné vyhlášky regulující loterie a jiné podobné hry

Upozornění obcím na zákonnou povinnost zasílat Ministerstvu financí obecně závazné vyhlášky regulující loterie a jiné podobné hry

Lhůta na zaslání obecně závazné vyhlášky je stanovena na 15 dní od okamžiku jejího schválení zastupitelstvem.

Celý obsah článku

Metodický pokyn k dokládání právního titulu k umístění loterií a jiných podobných her na provozovně

Metodický pokyn k dokládání právního titulu k umístění loterií a jiných podobných her na provozovně

S ohledem na množící se případy, kdy provozovatelé loterií a jiných podobných her nedokládají ke svým žádostem kompletní přílohy týkající se umístění technických zařízení, přistoupilo Ministerstvo financí k vydání tohoto metodického pokynu.

Celý obsah článku

Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“

Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“

Ministerstvo financí odkazuje tímto na uveřejněnou zprávu pověřené autorizované osoby, Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p., viz www.ezu.cz, týkající se tzv. „Vědomostních kvízů“.

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.12.2013

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.12.2013

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.12.2013 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 61026 kusů.

Celý obsah článku

Často kladené dotazy - Loterie a sázkové hry

Často kladené dotazy - Loterie a sázkové hry

Aktualizovány často kladené dotazy - k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách - Vzhledem k tomu, že předmětná novela zásadním způsobem mění s účinností od 1.1.2012 především povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her, připravil odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi tzv. Sumář - Otázky a odpovědi k aktuálním tématům.

Zdroj: MF - Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Celý obsah článku

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2013

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2013

Zdroj: MF - 26 - odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování; Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2013, publikováno 01/2014

Celý obsah článku

Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2014

Aktuálně působící penzijní společnosti v ČR - rok 2014

 • Přehled penzijních společností povolených Českou národní bankou.
 • Poslední aktualizace ke dni: 10.1.2014.

Celý obsah článku

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2014

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2014

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - ke dni: 10.1.2014

Celý obsah článku

Rozpočet kapitoly 312 Ministerstva financí pro rok 2014

Rozpočet kapitoly 312 Ministerstva financí pro rok 2014

Ukazatele kapitoly 312 MF schválený rozpočet pro rok 2014.

Celý obsah článku

Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od roku 2008

Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od roku 2008

V roce 2013 skončil státní rozpočet schodkem hospodaření 81,3 mld. Kč, což je výsledek o 19,7 mld. Kč příznivější než v roce 2012 a zároveň o 18,7 mld. lepší než rozpočtovaný.

Související informace:

Celý obsah článku

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2013

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2013

uhrazené v roce 2013

 • Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2013
 • Tabulka č. 2 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám a politickým hnutím za volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 25.10. a 26.10. 2013
 • Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2013 ze státního rozpočtu celkem

Zdroj: MF - oddělení 1403 - Financování dalších oblastí neziskové sféry, publikováno 01/2014

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2013

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Akciové společnosti ovládané ČR - MF

Akciové společnosti ovládané ČR - MF

 • Seznam akciových společností ovládaných Českou republikou – Ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 - 100 % v období od 1.1. 2013 do 31. 12. 2013

Zdroj: odbor 45 (Tabulka byla vypracována ve spolupráci s odborem 20; zahrnuje i ovládané společnosti spravované v režimu zákona č. 219/2000 Sb.)

Celý obsah článku

Přehled - Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2013

Přehled - Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2013

Zdroj: MF - odbor 45; Realizace dispozic s majetkem státu; poslední aktualizace ke dni: 31.12.2013

Celý obsah článku

Přehled - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2013

Přehled - Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2013

Zdroj: MF - odbor 45; Realizace dispozic s majetkem státu; poslední aktualizace ke dni: 31.12.2013

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 2/2014

Cenový věstník 2/2014

 • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č.1/T/2014
 • Přehledy o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2013
 • Přehledy o provedených cenových kontrolách za rok 2013
 • Obecně závazné vyhlášky cenových map stavebních pozemků

Celý obsah článku

Cenový věstník 1/2014

Cenový věstník 1/2014

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění
 • Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) – pracovní úplné znění

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 1/2014

Finanční zpravodaj číslo 1/2014

 • 1.–8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • 9.–27. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
 • 28.–42. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.
 • 43.–59. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb.
 • 60.–66. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb.
 • 67.–77. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Celý obsah článku

Zákon č. 475/2013 Sb.

Zákon č. 475/2013 Sb.

o státním rozpočtu České republiky na rok 2014

Celý obsah článku

Zákon č. 202/1990 Sb.

Zákon č. 202/1990 Sb.

MF - Odbor Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi publikuje pro informaci - ÚZ Zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2014

 • Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 86 dne 24. července 2013.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

Vyhláška č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti - s účinností od 1. ledna 2015.

 • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 5 dne 14. ledna 2014.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 473/2013 Sb.

Vyhláška č. 473/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů - s účinností od 1. ledna 2014

 • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 182 dne 31. prosince 2013

Celý obsah článku

Vyhláška č. 472/2013 Sb.

Vyhláška č. 472/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek - s účinností od 1. ledna 2014

 • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 181 dne 31. prosince 2013

Celý obsah článku

Vyhláška č. 464/2013 Sb.

Vyhláška č. 464/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. ledna 2014

 • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 178 dne 31. prosince 2013.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 441/2013 Sb.

Vyhláška č. 441/2013 Sb.

Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) - s účinností od 1. ledna 2014, doplněna o Komentář k určení indexu polohy (VYHLÁŠKA č. 441/2013 Sb.) - dne 20. ledna 2014.

 • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 173 dne 31. prosince 2013.
 • Komentář k určení indexu polohy (VYHLÁŠKA č. 441/2013 Sb.) - dne 20.1.2014

Celý obsah článku

Vyhláška č. 419/2013 Sb.

Vyhláška č. 419/2013 Sb.

Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí s účinností od 1. ledna 2014.

 • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 163 dne 18. prosince 2013.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 449/2009 Sb. - úplné znění

Vyhláška č. 449/2009 Sb. - úplné znění

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2014; ze dne 23. ledna 2014.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 52/2008 Sb.

Vyhláška č. 52/2008 Sb.

Sdělení MF k Vyhláčce č.52/2008 Sb. - Informace o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok 2013.

Celý obsah článku

Nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, bylo dnes publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 11/2014 Sb.. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. února 2014, s výjimkou bodů 13 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Celý obsah článku

Nařízení vlády č. 243/2013 Sb.

Nařízení vlády č. 243/2013 Sb.

Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování - s účinností od 19. srpna 2013. Doplněno o ÚZ nařízení č. 243/2013 Sb. v návaznosti na novelu NV č.11/2014 Sb. ze dne 21.1.2014.

 • Vydáno ve Sbírce pod částkou č. 95 dne 19. srpna 2013

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 4/2013 (komplet ke stažení)

Zprávy MF - číslo 4/2013 (komplet ke stažení)

Ze dne: 30. prosince 2013

 1. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 2. Směrnice o postupu obcí a krajů při financování voleb
 3. Poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům zastupitelstva

Celý obsah článku

Zákony pro rok 2014 - pro účetnictví státu

Zákony pro rok 2014 - pro účetnictví státu

Platná legislativa - Zákony - 2014 - pro účetnictví státu. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 5. listopadu 2013 v částce č. 134, se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - s účinností od 1. 1. 2014.

Celý obsah článku

Od 1. ledna 2014 jsou účinné novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví v souvislosti s rekodifikací soukromého práva – vyhlášky č. 500 až 504/2002, č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb.

Od 1. ledna 2014 jsou účinné novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví v souvislosti s rekodifikací soukromého práva – vyhlášky č. 500 až 504/2002, č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb.

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byly ve Sbírce zákonů dne 31.12.2013 zveřejněny novely vyhlášek: č. 500/2002 Sb.; č. 501/2002 Sb.; č. 502/2002 Sb.; č. 503/2002 Sb.; č. 504/2002 Sb.; č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb. Související novely Českých účetních standardů budou zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.

Celý obsah článku

Vyhlášky pro rok 2014 - pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2014 - pro účetnictví státu

Přehled platných vyhlášek pro rok 2014 - pro účetnictví státu.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 21 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 21 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP): KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 21 - pro oblast CSÚIS. Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 16.1.2014

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 16.1.2014

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 16. 1. 2014 na základě aktuálních údajů z RIS.
Záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti.

Celý obsah článku

Novelizovány právní předpisy pro CSÚIS - rok 2014

Novelizovány právní předpisy pro CSÚIS - rok 2014

Platná legislativa - Zákony a Vyhlášky pro rok 2014 - pro účetnictví státu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byly ve Sbírce zákonů dne 31.12.2013 zveřejněny novely vyhlášek: č. 500/2002 Sb.; č. 501/2002 Sb.; č. 502/2002 Sb.; č. 503/2002 Sb.; č. 504/2002 Sb.; č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb. Související novely Českých účetních standardů jsou zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.

Celý obsah článku

Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP RISRE v roce 2014

Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP RISRE v roce 2014

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický pokyn ke zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP RISRE v roce 2014.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-12-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-12-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Celý obsah článku

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 31. prosinci 2013

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 31. prosinci 2013

Dne 31. 12. 2013 proběhlo předčasné splacení jmenovité hodnoty následujících spořicích státních dluhopisů.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2013

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2013

Primární dealeři jsou hodnoceni za období od prvního čtvrtletí roku 2013 do konce čtvrtého čtvrtletí roku 2013.

Celý obsah článku

Veřejná konzultace č. I/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - dluhopisy

Veřejná konzultace č. I/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - dluhopisy

27.1.2014 - 3.3.2014

Cílem toho konzultačního materiálu je představit vybraná témata k případné úpravě dluhopisového práva. Návrhy vychází z poznatků praxe. Cílem samotných změn je další podpora fungování dluhopisové úpravy, které posílila novela č. 172/2012 Sb. Všechny věcné připomínky a náměty jsou vítány, a to i k úplnosti východisek, faktických a právních omezení. Výsledky veřejné diskuse jsou důležité pro formulaci finální podoby případného novely. Vyjádření je možno zaslat na adresu kapitalovy.trh(zavinac)mfcr.cz do 3. března 2014.

Celý obsah článku

Veřejná konzultace č. II/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - fondové podnikání

Veřejná konzultace č. II/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - fondové podnikání

27.1.2014 - 3.3.2014

Cílem toho konzultačního materiálu je představit vybraná témata k případné úpravě oblasti obhospodařování a administrace investičních fondů. Návrhy vychází z poznatků praxe. Lze mít za to, že další zpřesnění normativního textu nebo rozšíření již zavedených institutů v oblasti fondového podnikání může dále podpořit fungování českého kapitálového trhu a posílit atraktivitu českého práva v této oblasti. Všechny věcné připomínky a náměty jsou vítány, a to i k úplnosti východisek, faktických a právních omezení. Výsledky veřejné diskuse jsou důležité pro formulaci finální podoby případného novely. Vyjádření je možno zaslat na adresu kapitalovy.trh(zavinac)mfcr.cz do 3. března 2014.

Celý obsah článku

Veřejná konzultace č. III/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - vybrané procesní otázky kapitálového trhu

Veřejná konzultace č. III/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - vybrané procesní otázky kapitálového trhu

27.1.2014 - 3.3.2014

Cílem toho konzultačního materiálu je představit „procesní“ témata, která v dílčích aspektech mohou představovat nedůvodnou administrativní zátěž pro adresáty. Návrhy vychází z poznatků praxe. Případné korekce normativní úpravy by měly vést k zatraktivnění českého práva kapitálového trhu a k usnadnění některých řízení (zejména těch zahajovaných na žádost) a posílení principu good governance. Všechny věcné připomínky a náměty jsou vítány, a to i k úplnosti východisek, faktických a právních omezení. Výsledky veřejné diskuse jsou důležité pro formulaci finální podoby případného novely. Vyjádření je možno zaslat na adresu kapitalovy.trh(zavinac)mfcr.cz do 3. března 2014.

Celý obsah článku

Vládní návrh zákona, kterým je implementována směrnice CRDIV a nařízení CRR

Vládní návrh zákona, kterým je implementována směrnice CRDIV a nařízení CRR

Vláda dne 22. ledna 2014 schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, a předkládá jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládá návrh zákona ve znění postoupeném Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Související informace:

 • Návrh zákona s důvodovou zprávou
 • Platná znění částí zákonů s vyznačením změn
 • Předkládací zpráva pro jednání vlády

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I, oddělení Bankovnictví

Celý obsah článku

Novela nařízení vlády upravujícího investování investičních fondů vyhlášena ve Sbírce zákonů

Novela nařízení vlády upravujícího investování investičních fondů vyhlášena ve Sbírce zákonů

Ministerstvo financí sděluje, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, bylo dnes publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 11/2014 Sb.. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. února 2014, s výjimkou bodů 13 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 20.01.2014

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 20.1.2014

Celý obsah článku

Návrh novely zákona o dluhopisech postoupen Poslanecké sněmovně

Návrh novely zákona o dluhopisech postoupen Poslanecké sněmovně

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 11. prosince 2013 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dne 6. ledna 2014 pak tento návrh předložila Poslanecké sněmovně PČR.

Celý obsah článku

Hodnocení dealerů

Hodnocení dealerů

Definovaná hodnotící kritéria primárních dealerů účinná od 1. ledna 2014

Celý obsah článku

Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2013

Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2013

stav k 31.12.2013

Celý obsah článku

Státní dluhopisy podle doby splatnosti za prosinec 2013

Státní dluhopisy podle doby splatnosti za prosinec 2013

stav k 31.12.2013

Celý obsah článku

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2013

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2013

stav k 30.12.2013

Celý obsah článku

Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2013

Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2013

stav k 30.11.2013

Celý obsah článku

Státní dluhopisy podle doby splatnosti za listopad 2013

Státní dluhopisy podle doby splatnosti za listopad 2013

stav k 30.11.2013

Celý obsah článku

Daně a cla

Upozornění Finančního ředitelství Slovenské republiky českým daňovým subjektům, které jsou registrovány k DPH na Slovensku

Upozornění Finančního ředitelství Slovenské republiky českým daňovým subjektům, které jsou registrovány k DPH na Slovensku

Daňové subjekty, které mají povinnost platit DPH na Slovensku, se musí zaregistrovat k elektronické komunikaci se slovenskou finanční správou. Od 1. 1. 2014 tito poplatníci již nemohou se slovenskou finanční správou komunikovat jinak než elektronicky. Podle sdělení slovenského úřadu by tuto registrační povinnost mělo splnit cca 3 000 plátců DPH ze zahraničí. Dosud však tak neučinili.

Celý obsah článku

Daň z nemovitých věcí - změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - od 1.1. 2014

Daň z nemovitých věcí - změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - od 1.1. 2014

Informace GFŘ o změnách od 1.1.2014 v souvislosti se změnou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, účinnou od 1.1. 2014. Nová možnost vyhledání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí na stránkách Daňového portálu Finanční správy ČR.

Celý obsah článku

Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání - pro plátce DPH (§ 101a zákona č. 235/2004 Sb.) - pro rok 2014

Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání - pro plátce DPH (§ 101a zákona č. 235/2004 Sb.) - pro rok 2014

Jak již GFŘ upozornilo v tiskové zprávě ze dne 19. listopadu 2013 novela ZDPH provedená zákonem č. 502/2012 Sb. ukládá plátcům s účinností od 1. 1. 2014 v novém ustanovení § 101a ZDPH povinnost podávat tam vyjmenovaná podání pouze elektronicky. Tímto je k dotčené povinnosti podávána podrobnější informace. Povinnost se týká podávání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, dále přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů. Povinnost elektronického podávání podle § 101a ZDPH se vztahuje pouze na plátce, nikoli na identifikované osoby.

V tomto ohledu je nutné upozornit, že povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH není novým ustanovením § 101a ZDPH nijak dotčena. Stejné platí i o elektronickém podávání výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a ZDPH (zde platí povinná elektronická forma pro všechny dotčené plátce bez rozdílu).

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 21. ledna 2014

Celý obsah článku

Informace GFŘ - Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření pro účastníky II. pilíře důchodového spoření

Informace GFŘ - Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření pro účastníky II. pilíře důchodového spoření

Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření musí podat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkou z tohoto pravidla je poplatník, jehož pojistné je za celý rok ve výši 0 Kč (nezaměstnaný, celoroční nemocenská, mateřská dovolená a podobně) nebo za něj pojistné odvádí výhradně plátce nebo plátci pojistného (zaměstnavatel). Takový poplatník pojistné přiznání podávat nemusí.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 20.1.2014

Celý obsah článku

Pokyn GFŘ D - 16 (Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013)

Pokyn GFŘ D - 16 (Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013)

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 7.1.2014

Celý obsah článku

Daňové tiskopisy

Daňové tiskopisy

Úprava obsahu - Daňové tiskopisy pro rok 2014

Celý obsah článku

Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2014

Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2014

Celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2014

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 31. prosince 2013

Celý obsah článku

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 - Daňový kalendář 2014

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014 - Daňový kalendář 2014

Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro únor 2014

Daňový kalendář pro únor 2014

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014 - leden 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - leden 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - leden 2014

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 28. ledna 2014 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 28. ledna 2014 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Radek Urban. První zasedání Rady ECOFIN pod vedením řeckého předsednictví, které se této role ujalo 1. ledna 2014, začne neformální pracovní snídaní, kde budou ministři stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, a proběhne krátká výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci v Evropské unii a vývoj na finančních trzích.

Související informace:

Celý obsah článku

Sankce vůči Íránu - s účinností od 20. ledna 2014 (Nařízení Rady (EU) č. 42/2014)

Sankce vůči Íránu - s účinností od 20. ledna 2014 (Nařízení Rady (EU) č. 42/2014)

Dne 20. ledna 2014 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Nařízení Rady (EU) č. 42/2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu; dnem zveřejnění rovněž nabylo účinnosti. V návaznosti na tyto změny byl příslušným způsobem upraven i formulář oznámení/žádosti o povolení. Oznamovat a žádat o povolení lze prostřednictvím INTERAKTIVNÍHO formuláře v PDF.

Celý obsah článku

Evropská komise poprvé hodnotila návrhy státních rozpočtů

Evropská komise poprvé hodnotila návrhy státních rozpočtů

V květnu 2013 vstoupila v platnost dvě nařízení tzv. dvojbalíčku, která posilují koordinaci národních fiskálních politik v zemích eurozóny. Podle jedné z nových procedur vlády těchto zemí předkládají do 15. října Komisi a Euroskupině návrhy státních rozpočtů na příští rok. Tato povinnost se nevztahuje na země, které jsou příjemci finanční pomoci v rámci nápravného programu, jenž sám o sobě se vyznačuje přísným dohledem nad dodržováním podmínek podmiňujících poskytnutí pomoci. V současné době se jedná o Irsko, Kypr, Portugalsko a Řecko.

Zdroj: Zavedení eura, publikováno 31.12.2013

Celý obsah článku

Dotace

Informace pro potencionální žadatele Fondu Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce)

Informace pro potencionální žadatele Fondu Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce)

Národní koordinační jednotka (NKJ) oznamuje, že celková alokace určená na Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce je téměř vyčerpána. S ohledem na celkový počet předložených žádostí v rámci 12. kola, NKJ pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 28. 1. 2014. 13. kolo v rámci otevřené výzvy Fondu Partnerství pro příjem a hodnocení žádostí bude otevřeno pravděpodobně v termínu 26. 7. 2014.

Celý obsah článku

Program „Zdraví“ - nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce

Program „Zdraví“ - nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce

V rámci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program „Zdraví“) byla dne 22. ledna 2014 vyhlášena Výzva č. 2 pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů. Cílem výzvy je posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a osoby v terminálním stádiu nemoci. Aktivity výzvy budou zaměřeny na modernizaci a obnovu zdravotnických prostředků pro zajištění domácí péče, na podporu institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru a na podporu udržitelnosti zdravotních systémů v ČR. Alokace pro tuto výzvu činí 73 000 000,- Kč.

Celý obsah článku

Nadace Open Society Fund Praha otevírá první grantové výzvy v programu CZ12 - Dejme (že)nám šanci

Nadace Open Society Fund Praha otevírá první grantové výzvy v programu CZ12 - Dejme (že)nám šanci

Dnešním dnem otevírá otevírá Nadace Open Society Fund Praha první grantové výzvy v programu CZ12 - Dejme (že)nám šanci na projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí. V programu, který je financován z Norských fondů, je na malé a velké granty určeno v prvním kole celkem 126 milionů korun. Další 2 miliony půjdou na sdílení zkušeností a posilování partnerství organizací z České republiky a Norska z tzv. Fondu bilaterální spolupráce.

O granty mohou žádat obce, kraje, firmy, akademický sektor, nevládní i jiné organizace. Na zpracování žádostí mají žadatelé 2 měsíce. Uzávěrka je 14. března 2014. Výjimkou je finanční podpora speciálně na bilaterální spolupráci, o kterou lze žádat průběžně až do konce roku 2015.

Aktuální grantové výzvy a další informace naleznete na webových stránkách zprostředkovatele Programu CZ12 www.dejmezenamsanci.cz.

Celý obsah článku

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 14.1.2014)

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 14.1.2014)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 14.1.2014)

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (leden 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (leden 2014)

Aktuální témata: problematika ČEB a další.

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (leden 2014)

Multimédia MF (leden 2014)

Aktuální témata: Předání Ministerstva financí novému ministrovi, Konference Programu CZ02 v rámci EHP fondů 2009-2014

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Dokumentační bulletin 1/2014

Dokumentační bulletin 1/2014

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisůpodchycena např. témata zákon č.307/2013 Sb. o povinném značení lihu a prováděcí vyhláška, ekonomické dopady implementace ICT ve veřejné správě, komparace systémů fungování a řízení ekonomické diplomacie ve vybraných evropských státech, novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2014, vznik pracovního poměru podle nového občanského zákoníku, změny v daních z příjmů fyzických osob v EU v období ekonomické krize, stížnost dle daňového řádu v průběhu daňové kontroly, prominutí úhrady daně z příjmů z titulu povodní v roce 2013, meze legitimního očekávání a ustálená praxe správce daně, devizové intervence ČNB, vybrané daňové novinky 2014, leasing a jeho význam v IFRS, dopady ekonomické krize a placení pojistného na zdravotní pojištění a sankce v daňovém řízení.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku na téma národohospodářské dopady fiskálních impulsů (výsledky simulačních propočtů za Německo), povinnost objasnění a součinnosti při daňové kontrole a problematika řetězových obchodů se zaměřením na podnikatele uvnitř řetězu. Z anglického tisku byly např. vybrány články týkající se otázky reakce agregátních investic v USA na ekonomické šoky, averze investorů k riziku jako příčině dlouhotrvajícího ekonomického poklesu, reakce na studii ECB k rozdělení bohatství domácností v zemích eurozóny, rozpočtu pro eurozónu, fiskálních multiplikátorů, finančních cyklů, měnové politiky a makroprudenční politiky v eurozóně, nového regulačního rámce v EU a úlohy nezávislého fiskálního úřadu a tvorby převodních cen ve skandinávských zemích s přihlédnutím k břemenu daně z příjmu právnických osob ve 34 členských zemích OECD. Ve francouzštině je článek zabývající se otázkou finanční solidarity států EU vůči zemím postiženým ekonomickou krizí. Dva zajímavé slovenské články se vztahují k transatlantickým ekonomickým vztahům a zavedení daňové licence v SR.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Vybrané příspěvky k debatě o devizových intervencích.

Celý obsah článku

Dokumentační bulletin 12/2013

Dokumentační bulletin 12/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata obecná a specifická pravidla proti zneužívání daňového práva ve vybraných zemích Evropské unie, intrakomunitární dodávky dle interpretace zákona o DPH, specifika účinné lítosti v trestním daňovém právu, výkon veřejné správy u obcí z pohledu DPH, trestný čin krácení daně, poplatku a jiné platby, zdanění práce v ČR, Německu, Polsku, SR a Rakousku, hypotéza finanční nestability Hymana Minskyho, specifika současného vývoje mezinárodního obchodu, odměny zaměstnanců ve veřejné správě, omezení fiskální suverenity států jako možné řešení nestability eurozóny, nový zákon o směnárenské činnosti, daňové transparentní entity a daňové doklady v elektronické podobě a jejich využití v praxi.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku na téma cena ekologické elektřiny a příspěvek na ekologickou elektřinu, online prodeje digitálních obsahů z pohledu DPH, finanční podpora politických stran poskytovaná soukromou a firemní sférou a přezkum požadavku EU zavést povinnost zavedení podnikového důchodového zabezpečení dle Solvency II.
  Z anglického tisku byly vybrány články týkající se Evropské centrální banky jako věřitele poslední instance na trzích státních dluhopisů, fiskální unie pro eurozónu (ponaučení z historie), střetu zájmů v evropském veřejném právu, nejednoznačně definovaného pojmu „osoba povinná k dani“ v právu EU týkajícího se DPH, zdanění finančních transakcí a opatření OECD proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v roce 2013.
  Dva zajímavé slovenské články se vztahují k přechodu na plastovou verzi bankovek ve Velké Británii a zabezpečování daňových zdrojů z podnikové sféry (návrh daňové licence).
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Daň z finančních transakcí.

Celý obsah článku

Avízo: Zahajovací konference Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“

Avízo: Zahajovací konference Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“

Dne 5. února 2014 se v paláci Žofín uskuteční Zahajovací konference Programu CZ06 - ,,Kulturní dědictví a současné umění“ financovaného z EHP fondů 2009 - 2014.

Celý obsah článku

Volné místo v Mezinárodní investiční bance (MIB) – Moskva

Volné místo v Mezinárodní investiční bance (MIB) – Moskva

Zástupce ředitele – vedoucí oddělení (Odbor vztahů s klienty / Oddělení úvěrů pro finanční instituce)

 • Termín uzávěrky: 26.2.2014

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář