CZ EN

Metodický pokyn k dokládání právního titulu k umístění loterií a jiných podobných her na provozovně

S ohledem na množící se případy, kdy provozovatelé loterií a jiných podobných her nedokládají ke svým žádostem kompletní přílohy týkající se umístění technických zařízení, přistoupilo Ministerstvo financí k vydání tohoto metodického pokynu.

Jednou z povinných příloh k žádosti o povolení loterií a jiných podobných her je doložení právního titulu k umístění technického zařízení nebo jiné loterie (dále jen „technická zařízení“) do konkrétní provozovny. Nejčastějšími právními tituly dokládanými ze strany provozovatelů loterií a jiných podobných her jsou smlouvy o nájmu, podnájmu, smlouvy o umístění technického zařízení a smlouvy o obsluze technického zařízení. Jednou ze stran smlouvy musí být vždy provozovatel, který žádá o povolení loterie či jiné podobné hry (za provozovatele smlouvu podepisuje osoba k tomu oprávněná) a tato smlouva musí být datována. Smlouva musí obsahovat adresu určenou pro umístění technického zařízení (a to v souladu s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí = RUIAN), přičemž tato adresa musí být identická s adresou uvedenou v žádosti provozovatele o povolení loterie či jiné podobné hry. Ministerstvo financí vyžaduje, aby smlouva doložená k žádosti o vydání povolení byla vždy v okamžiku vydání rozhodnutí platná. Pro úplnost uvádíme, že osobní údaje a údaje představující obchodní tajemství lze ve smlouvě začernit či jinak zajistit ochranu těchto citlivých údajů.

Nejčastěji dokládaným právním titulem je smlouva podnájemní. Jestliže provozovatel doloží podnájemní smlouvu, musí být z této smlouvy patrné, že vlastník nemovitosti souhlasil s tím, že nájemce umožní užívání daného prostoru třetí osobě na základě podnájemní smlouvy. V případě, že tato skutečnost nebude ve smlouvě (případně v dodatku ke smlouvě) výslovně uvedena, je nezbytné doložit tuto skutečnost nájemní smlouvou mezi vlastníkem nemovitosti a nájemcem (tzn. osobou odlišnou od provozovatele) k danému prostoru, ze kterého tato skutečnost bude jednoznačně vyplývat.

V situaci, kdy provozovatel dokládá jako právní titul smlouvu o umístění technického zařízení nebo smlouvu o obsluze technického zařízení, musí z této smlouvy výslovně vyplývat, že osoba, která umožní umístění zařízení do provozovny (dále jen „umisťovatel“) nebo osoba, která zajišťuje obsluhu daného zařízení (dále jen „obsluhovatel“) má právní titul k užívání daného prostoru (např. je nájemcem daného prostoru). Pakliže tato informace nebude ve smlouvě uvedena, musí provozovatel k této smlouvě doložit také nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu či výpis z katastru nemovitostí, ze kterého bude zřejmé, že umisťovatel/obsluhovatel má k danému prostoru právní titul k užívání. V textu smlouvy musí umisťovatel/obsluhovatel výslovně prohlásit, že umožní umístění technického zařízení na dané provozovně.

Objevují se také případy, kdy provozovatelé loterií a jiných podobných her dokládají pouze smlouvy o smlouvách budoucích, na základě kterých bude teprve v budoucnu uzavřena podnájemní smlouva k předmětné adrese. I v těchto případech musí být doloženo, že budoucí pronajímatel má daný prostor ve své dispozici a může v souladu s vůlí vlastníka dát daný prostor do podnájmu. Tato skutečnost může být opětovně doložena prohlášením budoucího pronajímatele ve smlouvě o smlouvě budoucí či doložením nájemní smlouvy uzavřené s vlastníkem. Zároveň musí být součástí smlouvy ujednání, do kdy bude smlouva o podnájmu uzavřena.

Jestliže je provozovatel vlastníkem prostoru sloužícího k podnikání určeného k umístění technického zařízení, dokládá k žádosti o povolení výpis z katastru nemovitostí, ze kterého je zřejmé jeho vlastnické právo.

Závěrem Ministerstvo financí upozorňuje, že pokud následně po vydání rozhodnutí o povolení loterie či jiné podobné hry zjistí, že provozovatel ve smlouvě uvedl klamné údaje týkající se umístění technického zařízení, zahájí správní řízení o zrušení dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona o loteriích. Dle tohoto ustanovení „Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné.“

Dokumenty ke stažení


 

Zdroj: MF - Odbor 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi; ke stažení ve formátu PDF

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.