CZ EN

Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od roku 2008

V roce 2013 skončil státní rozpočet schodkem hospodaření 81,3 mld. Kč, což je výsledek o 19,7 mld. Kč příznivější než v roce 2012 a zároveň o 18,7 mld. lepší než rozpočtovaný.

Hlavním důvodem nižšího schodku jsou úspory na straně výdajů, které se v běžných výdajích projevily nejvíce u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (úspora 7,2 mld. Kč). U investičních výdajů šlo zejména o pokles investičních transferů SFDI o 11,7 mld. Kč. Celkové příjmy převýšily rozpočet o 1,2 mld. Kč a výdaje byly o 17,6 mld. Kč nižší, než bylo rozpočtováno.

„I přesto, že hlavní podíl úspor představuje SFDI, ukazuje se, že lze plánovaný schodek zvládnout optimističtěji a lépe i bez razantních zásahů,“ říká ministr financí Jan Fischer.

 

v mld. Kč
Ukazatel 2012 2013
skutečnost leden-prosinec % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-prosinec % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 1 051,39 96,1 1 076,37 1 090,69 1 091,86 100,1 103,8 40,48
VÝDAJE CELKEM 1 152,39 96,1 1 176,37 1 190,69 1 173,13 98,5 101,8 20,74
SALDO -101,00 95,9 -100,00 -100,00 -81,26 81,3 80,5 19,74

Pozn.: Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2013 byl novelizován na základě zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. Došlo tak ke snížení příjmů i výdajů SR o 4,4 mld. Kč (tj. bez vlivu na schodek) a tyto změny byly v textu i tabulkách promítnuty.

 

Příjmy státního rozpočtu

Celkové příjmy dosáhly ke konci roku 2013 výše 1 091,9 mld. Kč a převýšily tak rozpočet po změnách o 1,2 mld. Kč. Na plnění a také meziročním růstu o 40,5 mld. Kč se podílely zejména nedaňové a ostatní příjmy (růst o 30,9 mld. Kč). Na to měly vliv zejména příjmy z EU, které meziročně vzrostly o 28,8 mld. Kč. Daňové příjmy vč. pojistného na sociální zabezpečení vykázaly růst o 9,5 mld. Kč, nicméně jejich rozpočet zůstal nenaplněn o 10,2 mld. Kč.

Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 549,6 mld. Kč (50,3 % celkových příjmů, v roce 2012 to bylo 51,4 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 372,2 mld. Kč (34,1 % celkových příjmů, v roce 2012 to bylo 35,3 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 170,1 mld. Kč (15,6 % celkových příjmů, v roce 2012 to bylo 13,3 %).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 8,9 mld. Kč, tj. o 1,6 %, jejich rozpočet však zůstal nenaplněn o 4,6 mld. Kč. Meziroční růst byl tažen především vyšším inkasem DPH (růst o 20,3 mld. Kč). Nižší než očekávané plnění ovlivnila zejména inkasa spotřební daně z minerálních olejů (nenaplnění o 3,7 mld. Kč), DPFO (nenaplnění o 3,6 mld. Kč) a DPPO (nenaplnění o 2,8 mld. Kč).

Inkaso DPH představovalo 220,0 mld. Kč a překročilo svůj rozpočet o 8,0 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Meziročně vzrostlo o 20,3 mld. Kč, tj. o 10,1 %. Na meziročním růstu se podílela zejména novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. Lze předpokládat, že jako faktor vyššího plnění inkasa DPH je možné spatřovat především v přijatých opatřeních proti daňovým únikům na DPH, které vstoupily v účinnost od počátku roku 2013 a také v novém opatření, které od října 2013 zavedlo pro obchodníky s pohonnými hmotami povinné kauce a registrační povinnost.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 136,4 mld. Kč, což je o 3,2 mld. Kč, tj. o 2,3 %, méně než v roce 2012. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které meziročně kleslo o 2,1 mld. Kč (nenaplnění rozpočtu o 3,7 mld. Kč). Tento pokles byl dán především dlouhodobou klesající spotřebou motorového benzínu. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků meziročně kleslo o 0,2 mld. Kč i přesto, že od 1.1.2013 došlo ke zvýšení sazeb daně u tabákových výrobků.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 84,5 mld. Kč dosáhlo sice meziročního růstu o 2,8 mld. Kč, tj. o 3,4 %, její rozpočet však zůstal nenaplněn o 1,9 mld. Kč. Důvodem byla hlavně nižší míra růstu mezd a platů, než byla očekávána v rozpočtu.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání dosáhlo 1,4 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 0,3 mld. Kč a nenaplnění rozpočtu o 1,3 mld. Kč. Nízké plnění této daně je způsobeno pravděpodobně především vyššími hodnotami vrácené daně z jiné než podnikatelské činnosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou ve výši 8,7 mld. Kč představovalo nenaplnění rozpočtu o 0,3 mld. Kč a meziroční pokles o 0,6 mld. Kč. Na to měl pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak i pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce.

Inkaso daně z příjmů právnických osob svým objemem 81,5 mld. Kč představovalo 96,7 % rozpočtu (nenaplnění o 2,8 mld. Kč) a meziročně bylo o 7,7 mld. Kč, tj. o 8,6 %, nižší. Důvodem nižšího plnění je pravděpodobně fakt, že firmy negenerovaly tak vysokou míru zisku, jaká byla původně očekávána. Inkaso této daně v samotném měsíci prosinci činilo 16,2 mld. Kč, zatímco v prosinci 2012 to bylo 16,9 mld. Kč (v prosinci byla placena čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň). U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2013 přijaty žádné významné legislativní změny.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působila negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1.1.2013 posílila příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu, což ukazuje následující tabulka:

 

RUD 2012
podíl z celostátního inkasa v %
2013
podíl z celostátního inkasa v %
Rozdíl v p.b.
(2013-2012)
DPH SR 71,78 71,31 -0,47
obce 19,93 20,83 0,90
kraje 8,29 7,86 -0,43
DPPO SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - závislá činnost SR 68,18 66,98 -1,20
obce 21,40 22,87 1,47
obce 1,50 1,50 0,00
kraje 8,92 8,65 -0,27
DPFO - kapitálové výnosy SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - přiznání SR 10 % a 69,68 % z 60 % = 51,81 10 % a 67,5 % z 60 % = 50,50 -1,31
obce 30,00 30,00 0,00
obce 21,4 % z 60 % = 12,84 23,58 % z 60 % = 14,15 1,31
kraje 8,92 % z 60 % = 5,35 8,92 % z 60 % = 5,35 0,00

 

Majetkové daně dosáhly 9,1 mld. Kč a meziročně vykázaly pokles o 2,0 mld. Kč. To ovlivnila skutečnost, že na rozdíl od roku 2012 již není součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí se projevilo zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %. Její inkaso meziročně vzrostlo o 1,2 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 372,2 mld. Kč a meziročně tak vzrostly o 0,7 mld. Kč. Rozpočet však zůstal nenaplněn o 5,6 mld. Kč. Hlavním důvodem bylo nižší než očekávané tempo růstu mezd.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 170,1 mld. Kč představovaly 107,2 % rozpočtu po změnách (překročení o 11,4 mld. Kč). Meziročně vzrostly o 30,9 mld. Kč, což ovlivnily nejvíce příjmy z EU. Ty při plnění na 100,3 % dosáhly 114,7 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2012 vyšší o 28,8 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 7,0 mld. Kč. V prosinci také došlo k odvodu 6 mld. Kč ze státního podniku Lesy ČR do příjmů kapitoly Ministerstvo zemědělství.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje byly v roce 2013 čerpány v objemu 1 173,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 20,7 mld. Kč, tj. o 1,8 %. Rozpočet po změnách byl čerpán na 98,5 %, což představuje úsporu ve výši 17,6 mld. Kč. Na meziročním růstu se podílely zejména vyšší neinvestiční transfery státním fondům (o 8,6 mld. Kč), sociální dávky (o 6,9 mld. Kč) a také neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (o 4,4 mld. Kč).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ty dosáhly 488,0 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 6,9 mld. Kč, tj. o 1,4 %, a úsporu proti rozpočtu po změnách ve výši 3,6 mld. Kč. Jejich podíl na celkových výdajích činil 41,6 % (v roce 2012 to bylo 41,8 %).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 106,5 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 1,3 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 81,4 mld. Kč, což je o 1,3 mld. Kč více než v roce 2012. Jednalo se o zálohy regionálnímu školství v celkové výši 77,4 mld. Kč (v roce 2012 vyplaceno 76,1 mld. Kč) a o čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 4,0 mld. Kč (stejně jako v roce 2012).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 53,7 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 0,8 mld. Kč. Tento růst byl ovlivněn zejména zákonným opatřením Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku navýšena platba za tzv. státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 103,2 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 10,4 mld. Kč a plnění rozpočtu po změnách na 89,0 % (úspora ve výši 12,7 mld. Kč.). Na meziroční pokles i nižší plnění působily zejména investiční transfery SFDI, které dosáhly 17,5 mld. Kč a byly tak o 11,2 mld. Kč pod úrovní roku 2012 a o 11,7 mld. Kč pod úrovní danou rozpočtem po změnách (to bylo částečně kompenzováno v rámci neinvestičních transferů SFDI, které dosáhly 5,9 mld. Kč, zatímco v roce 2012 byly téměř nulové).

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek hospodaření státního rozpočtu za rok 2013 dosáhl 81,3 mld. Kč. Proti výši dané rozpočtem je to výsledek příznivější o 18,7 mld. Kč. Proti stavu na konci roku 2012 jde o výsledek lepší o 19,7 mld. Kč. Při dodržení plnění rozpočtu celkových příjmů byly hlavním důvodem nižšího než očekávaného schodku úspory na straně výdajů. Proti výši dané rozpočtem po změnách se v rámci běžných výdajů projevily nejvíce u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (úspora 7,2 mld. Kč). U investičních výdajů šlo zejména o již zmíněné transfery SFDI.

Hospodaření rozpočtu v samotném prosinci skončilo schodkem 1,9 mld. Kč (v prosinci 2012 to bylo 23,1 mld. Kč), když příjmy činily 126,4 mld. Kč (v prosinci 2012 to bylo 90,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 128,3 mld. Kč (v prosinci 2012 to bylo 113,2 mld. Kč). Na meziroční růst příjmů v samotném prosinci o 36,3 mld. Kč působily zejména vyšší příjmy z EU (o 28,9 mld. Kč) a také mimořádný příjem v podobě odvodu 6 mld. Kč ze státního podniku Lesy ČR. Na meziroční růst výdajů v samotném prosinci o 15,1 mld. Kč působily zejména vyšší kapitálové výdaje (o 9,3 mld. Kč) a vyšší neinvestiční transfery SZIF (o 5,4 mld. Kč).

 

v mil. Kč
leden-prosinec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo SR -46 061 -67 705 -45 716 -109 053 -93 684 -56 338 -97 580 -66 392 -20 003 -192 394 -156 416 -142 771 -101 000 -81 264

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za rok 2013 jsou patrné z tabulkové přílohy.

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost leden-prosinec % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-prosinec % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 1 051,39 96,1 1 076,37 1 090,69 1 091,86 100,1 103,8 40,48
v tom:                
Daňové příjmy celkem 912,28 96,5 932,00 932,00 921,82 98,9 101,0 9,54
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 540,78 96,3 554,23 554,23 549,64 99,2 101,6 8,86
v tom:                
DPH 199,71 90,1 212,00 212,00 219,96 103,8 110,1 20,25
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 139,61 98,1 142,20 142,20 136,45 96,0 97,7 -3,16
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 71,66 94,9 73,30 73,30 69,59 94,9 97,1 -2,07
Spotřební daň z tabákových výrobků 47,00 99,8 47,80 47,80 46,82 97,9 99,6 -0,18
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 6,40 152,5 6,50 6,50 5,82 89,5 90,9 -0,59
Daně z příjmů PO 89,19 104,2 84,30 84,30 81,48 96,7 91,4 -7,71
Daně z příjmů FO 92,59 100,6 98,10 98,10 94,49 96,3 102,1 1,91
v tom: z kapitálových výnosů 9,23 102,5 9,00 9,00 8,66 96,2 93,8 -0,57
ze závislé činnosti 81,67 101,7 86,40 86,40 84,48 97,8 103,4 2,81
z přiznání 1,69 62,6 2,70 2,70 1,35 50,1 80,1 -0,34
Správní poplatky 2,53 105,9 1,29 1,29 1,17 90,7 46,2 -1,36
Majetkové daně 11,10 91,0 9,70 9,70 9,08 93,6 81,8 -2,02
v tom: Daň dědická 0,07 71,5 0,10 0,10 0,08 75,7 105,9 0,00
Daň darovací 3,37 73,2 0,30 0,30 0,11 36,0 3,2 -3,26
Daň z převodu nemovitostí 7,66 102,1 9,30 9,30 8,89 95,6 116,1 1,23
Poplatky za uložení odpadů 1,54 109,4 1,41 1,41 1,56 110,9 101,3 0,02
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,20 11,6 0,20 0,20 0,24 121,2 122,4 0,04
Odvody z loterií *) 1,82 x 2,60 2,60 2,65 101,9 145,8 0,83
Ostatní daňové příjmy ***) 2,49 107,1 2,43 2,43 2,54 104,8 102,3 0,06
Pojistné na SZ 371,50 96,7 377,77 377,77 372,18 98,5 100,2 0,68
z toho: Na důchody 331,97 97,3 337,24 337,24 330,94 98,1 99,7 -1,03
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 139,11 93,7 144,37 158,69 170,05 107,2 122,2 30,94
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 101,05 84,3 119,01 133,33 140,25 105,2 138,8 39,21
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 85,86 77,5 100,04 114,36 114,66 100,3 133,5 28,79
Přijaté sankční platby 0,61 57,4 1,06 1,14 0,62 54,5 101,9 0,01
Soudní poplatky 1,49 157,8 1,35 1,39 1,38 99,4 93,1 -0,10
Dobrovolné pojistné 0,30 68,5 0,34 0,29 0,19 65,9 63,0 -0,11
Kapitola Operace SFA 2,07 62,0 1,86 1,86 1,95 104,7 94,1 -0,12
Kapitola Státní dluh 15,69 239,7 6,80 6,80 6,95 102,2 44,3 -8,74
Kapitola VPS 20,30 108,6 16,69 16,69 20,89 125,1 102,9 0,59
z toho: Příjmy sdílené s EU (clo) 1,54 140,2 1,00 1,00 1,46 146,0 94,7 -0,08

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

 

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.12.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.12.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.12.***) % plnění 2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
Daňové příjmy 739,46 708,78 95,9 754,32 727,19 96,4 755,33 750,70 99,4 18,4 23,5 102,6 103,2
- DPH 279,50 275,39 98,5 308,70 278,23 90,1 297,30 308,46 103,8 2,8 30,2 101,0 110,9
- spotřební daně (vč. energ. daní) 148,40 146,58 98,8 149,90 146,78 97,9 149,50 143,42 95,9 0,2 -3,4 100,1 97,7
- clo 1,20 1,73 143,9 x x x x x x x x x x
- daně z příjmů PO 120,60 118,11 97,9 122,90 128,00 104,2 124,90 120,72 96,7 9,9 -7,3 108,4 94,3
- daně z příjmů FO 151,00 133,37 88,3 135,90 136,29 100,3 147,70 141,64 95,9 2,9 5,3 102,2 103,9
vybíraná srážkou 19,30 11,05 57,3 12,80 13,24 103,4 13,40 12,82 95,7 2,2 -0,4 119,8 96,8
závislá činnost 121,10 119,37 98,6 117,80 119,79 101,7 128,90 126,13 97,9 0,4 6,3 100,3 105,3
z přiznání 10,60 2,94 27,7 5,30 3,26 61,5 5,40 2,68 49,6 0,3 -0,6 111,0 82,2
- silniční daň 5,60 5,19 92,6 5,30 5,21 98,2 5,40 5,27 97,6 0,0 0,1 100,4 101,3
- daň z nemovitosti 9,70 8,57 88,3 8,70 9,54 109,7 9,00 9,85 109,4 1,0 0,3 111,4 103,2
- majetkové daně 13,00 11,72 90,1 12,20 11,10 91,0 9,70 9,08 93,6 -0,6 -2,0 94,7 81,8
- dálniční poplatek ****) 2,90 2,51 86,7 2,90 3,91 134,7 3,90 4,09 105,0 1,4 0,2 155,5 104,8
- ostatní daně a poplatky 7,56 5,62 74,2 7,82 8,13 103,9 7,93 8,17 103,1 2,5 0,0 144,7 100,5

*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odv. obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost leden-prosinec % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-prosinec % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 1 152,39 96,1 1 176,37 1 190,69 1 173,13 98,5 101,8 20,74
Běžné výdaje 1 038,76 95,5 1 079,39 1 074,74 1 069,89 99,5 103,0 31,12
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 90,45 98,9 90,25 91,86 92,27 100,5 102,0 1,82
Neinvestiční nákupy a související výdaje 112,91 81,0 128,13 121,41 114,25 94,1 101,2 1,34
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 57,09 72,5 64,33 58,60 57,84 98,7 101,3 0,75
Výdaje na realizaci záruk 2,63 64,9 2,75 2,28 2,17 95,2 82,6 -0,46
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 35,61 100,1 38,46 32,95 35,33 107,2 99,2 -0,28
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 11,63 109,8 7,12 12,62 12,85 101,9 110,5 1,22
Neinvestiční transfery státním fondům 31,87 88,1 33,28 39,45 40,46 102,6 126,9 8,58
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 31,53 87,3 33,28 32,37 33,83 104,5 107,3 2,29
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 52,88 99,9 53,20 53,99 53,69 99,4 101,5 0,81
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 105,21 99,3 103,04 104,60 106,49 101,8 101,2 1,28
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 57,83 100,4 56,47 61,41 62,22 101,3 107,6 4,39
Sociální dávky 481,12 98,0 498,68 491,63 488,02 99,3 101,4 6,90
v tom: Důchody 382,03 99,9 392,53 384,09 381,04 99,2 99,7 -0,99
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 8,74 70,2 9,80 10,74 9,65 89,9 110,4 0,91
Ostatní soc.dávky 54,79 94,3 59,44 59,30 59,87 101,0 109,3 5,08
Státní soc.podpora 35,56 94,2 36,91 37,50 37,44 99,8 105,3 1,88
Stavební spoření 5,29 94,5 5,70 5,13 4,95 96,5 93,6 -0,34
Státní příspěvek na důchodové připojištění 5,74 98,0 6,40 6,69 6,69 100,0 116,5 0,95
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 34,84 98,7 36,00 37,26 37,23 99,9 106,8 2,38
Ostatní běžné výdaje **) 13,37 65,9 22,67 15,74 15,43 98,0 115,4 2,06
Kapitálové výdaje 113,62 101,5 96,97 115,95 103,24 89,0 90,9 -10,38
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 13,90 99,0 9,60 13,88 11,76 84,7 84,6 -2,15
Investiční transfery podnikatelským subjektům 19,08 105,9 3,00 18,36 20,26 110,3 106,1 1,17
Investiční transfery státním fondům 35,09 128,3 33,69 30,59 22,07 72,1 62,9 -13,03
z toho: Investiční transfery SFDI 28,71 114,2 33,69 29,17 17,52 60,1 61,0 -11,20
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 27,63 93,0 12,68 21,44 30,29 141,3 109,6 2,66
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 14,68 87,2 17,90 17,90 12,16 67,9 82,8 -2,52
Ostatní kapitálové výdaje **) 3,23 53,8 20,09 13,77 6,71 48,8 208,1 3,49
Saldo hospodaření SR -101,00 95,9 -100,00 -100,00 -81,26 81,3 80,5 19,74

*) skutečnost roku 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) dopoočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.