CZ EN

Často kladené dotazy


Odpovědi na dotazy ke správním řízením o zrušení povolení k provozování loterií, která jsou v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí

Ministerstvo financí s ohledem na průběžně obdržené dotazy a rovněž i za účelem zvýšené informovanosti obcí o postupu Ministerstva financí ve věci správních řízeních o zrušení povolení k provozování loterií, která jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce, vydává níže uvedené odpovědi k dílčím otázkám v rámci předmětné problematiky. Otázky a odpovědi budou průběžně aktualizovány.

 

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy ke správním řízením z moci úřední
číslo otázky  dotaz  odpověď 
1. Kdy Ministerstvo financí zahájí správní řízení o zrušení povolení k provozování loterií (technická zařízení a sázkové hry v kasinu)? 

Ministerstvo financí správní řízení o zrušení povolení zahajuje celoplošně, tj. ve všech případech, kdy byl po posouzení obecně závazné vyhlášky zjištěn případný rozpor. V tomto směru tak Ministerstvo financí činí z moci úřední, tzn., není nutné v předmětné věci podávat podněty k zahájení správních řízení.

Je však nutné upozornit obce, aby důsledně plnily svoji zákonnou povinnost stanovenou v § 50 odst. 7 zákona č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „loterní zákon“) a zasílaly Ministerstvu financí své obecně závazné vyhlášky, a to do 15 dnů od jejich schválení. Není v organizačních silách Ministerstva financí každý den procházet úřední desky všech obcí a měst, zda nebyla vydána nová obecně závazná vyhláška.

2. Kdy Ministerstvo financí zahájí správní řízení o zrušení povolení k provozování loterií v případě, kdy obecně závazná vyhláška obce upravuje přechodné ustanovení? 

V případě, že obecně závazná vyhláška obce upravuje přechodné období, je Ministerstvo financí oprávněno zahájit správní řízení o zrušení povolení k provozování loterií až den následující poté, co uplyne takovéto přechodné období.

Příklad: obecně závazná vyhláška upravuje následující přechodné ustanovení – „Loterní činnost, jejíž provozování bylo povoleno před nabytím účinnosti obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na území obce nejdéle do 31. 12. 2014“ – v tomto případě je pak Ministerstvo financí oprávněno správní řízení o zrušení povolení k provozování loterií zahájit až počínaje dnem 1. 1. 2015. 

Příklad: obecně závazná vyhláška upravuje následující přechodné ustanovení - „Loterní činnost, jejíž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na území obce nejdéle do doby stanovené vydaným povolením“ – v tomto případě není Ministerstvo financí oprávněno zahájit správní řízení o zrušení povolení k provozování loterií, protože obec takovýmto přechodným ustanovením projevuje svoji vůli umožnit na základě těchto povolení provozovat loterie na svém území až do konce doby platnosti povolení.

3. Jaká je participace obcí na správním řízení o zrušení povolení k provozování loterií?  Příslušná obec se o zahájení správního řízení dozví tak, že jí bude doručeno oznámení o zahájení řízení a současně v rámci postavení dotčeného orgánu dle ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“) má tak obec možnost participace v předmětném správním řízení. Součástí oznámení o zahájení řízení je výzva dotčenému orgánu (obci) k poskytnutí všech informací důležitých pro správní řízení, zejména pak informace týkající se jakýchkoliv úprav stávající regulace loterií. Stejně tak bude dotčený orgán (obec) informován o ukončení správního řízení o zrušení povolení k provozování loterií, kdy dotčenému orgánu (obci) bude odesláno rozhodnutí ve věci do datové schránky. 
4. Jaká je obrana provozovatelů proti rozhodnutí orgánu I. stupně o zrušení povolení k provozování loterií?  Provozovatelé loterií mají procesní právo podat proti vydanému rozhodnutí o zrušení povolení k provozování loterií rozklad dle ustanovení § 152 správního řádu. Včas podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek, tedy rozhodnutí o zrušení povolení k provozování loterií nenabyde právní moci a provozovatelé tak nadále disponují platným povolením k provozování loterií. 
5. Proč dochází na území obce k provozování loterií i v provozovnách obecně závaznou vyhláškou zakázaných? V současné době dochází k provozování loterií i v provozovnách, které nejsou obecně závaznou vyhláškou obce povoleny k provozování loterií. Tento stav je způsoben tím, že provozovatelé těchto loterií nadále disponují platným povolením k provozování loterií, a to do té doby, než je jim toto rozhodnutí Ministerstvem financí pravomocně odebráno. Ministerstvo financí v dané věci upozorňuje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/11 dne 27. září 2011, který konstatuje, že „obec není oprávněna nerespektování obecně závazné vyhlášky sankcionovat vůči provozovatelům, neboť ti jednají v důvěře v existující a dosud platné akty státu (rozhodnutí o povolení vydaná Ministerstvem financí).“ 
6. Kdy Ministerstvo financí pravomocně zruší povolení k provozování loterií (platí pro zahájená řízení v roce 2013, 2014 a 2015)?  Pokud provozovatelé loterií využijí svého procesního práva podat proti rozhodnutí o zrušení povolení k provozování loterií rozklad, je dnem doručení rozkladu zahájeno rozkladové řízení a povolení k provozování loterií zůstává vzhledem ke shora uvedenému nadále v platnosti. O rozkladu rozhoduje Ministr financí na základě návrhu rozkladové komise. Rozkladová komise předkládá návrhy rozhodnutí o rozkladu Ministrovi financí dle časové posloupnosti doručených rozkladů. Nelze tak v žádném případě odhadnout, kdy budou správní řízení o zrušení povolení k provozování loterií ukončena. Ministerstvo financí musí postupovat v souladu s právními předpisy, aby jeho postup byl obhajitelný při případném následném soudním přezkumu. 
7. Jakým způsobem se obce dozví o vydání rozhodnutí Ministra financí o rozkladu?  Rozhodnutí Ministra financí o rozkladu bude odesláno do datové schránky příslušné obce. Do datové schránky příslušné obce bude pak také automaticky odeslána doložka nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k provozování loterií. 
8. Kdy je provozovatel povinen ukončit provoz loterií, pokud mu bylo doručeno rozhodnutí Ministra financí o zrušení povolení k provozování loterií? 

Rozhodnutí o rozkladu Ministra financí nabývá právní moci dnem doručení účastníku řízení (provozovateli). Provozovatel je tedy povinen ukončit provoz loterií den následující po doručení rozkladu, a to tak, že od časového okamžiku 00:01 následujícího dne již nesmí provozovat.
V případě, že provozovatel nepodá proti rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení povolení k provozování loterií žádný opravný prostředek (rozklad) nebo ho podá opožděně, je provozovatel povinen ukončit provoz loterií dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k provozování loterií.

9. Žádost o urychlení správního řízení o zrušení povolení k provozování loterií?  Takovýmto žádostem nemůže Ministerstvo financí v žádném případě vyhovět, a to s ohledem na dále uvedené. Ve většině správních řízení o zrušení povolení k provozování loterií podávají provozovatelé rozklad. Rozklady proti rozhodnutím o zrušení povolení k provozování loterií jsou předávány orgánem I. stupně rozkladové komisi podle časové posloupnosti doručení rozkladu. O podaných rozkladech rozhoduje Ministr financí podle časové posloupnosti, jak jsou mu předkládány rozkladovou komisí, aby byl zachován soulad postupu v těchto správních řízeních s právními předpisy. V opačném případě by nemusel postup Ministerstva financí v uvedených správních řízeních obstát při následném soudním přezkumu, protože by nebyl v souladu s právními předpisy a všemi zásadami zakotvenými ústavním pořádkem České republiky. 

 

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy - k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů - od 1.1.2012

S účinností k 1.1.2012 došlo k novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o leteriích a jiných podobných hrách (.PDF, 190 kB), v platném znění, a to novelou publikovanou dne 30.12.2011 ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011.

Zákon č. 202/1990 Sb., loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012 (dále jen „loterní zákon“), přinesl (kromě rozšířených pravomocí obcí při regulaci loterií a jiných podobných her a nově nastavených pravidel pro odvod z loterií a jiných podobných her) i celou řadu otázek. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky jsou uvedeny níže:

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy k novele zákona
číslo otázky dotaz odpověď
1. Jestliže obec nepřistoupí k regulaci VHP prostřednictvím OZV a s účinností od 1.1.2012 došlo novelou loterního zákona ke zrušení § 17 odst. 11 znamená to, že obce budou povinny VHP povolit na základě žádosti provozovatele např. i vedle školy? § 50 odst. 5 loterního zákona stanovuje výčet objektů, ve kterých nesmí být povoleno provozování loterií a jiných podobných her. Obec má možnost na základě § 50 odst. 4 loterního zákona prostřednictvím OZV místně nebo časově omezit provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 loterního zákona. V případě, že tak obec neučiní, mohou být loterie a jiné podobné hry provozovány i v bezprostřední blízkosti např. školy. V této souvislosti však upozorňujeme, že nesmí být zapomínáno na účastenství obce uvedené v § 45 odst. 3 loterního zákona v případě prvního správního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na určité adrese. Využije-li obec svého práva vyjádřit se v tomto řízení, je povinna své vyjádření odůvodnit z hlediska ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. Nelze proto vyloučit, že obec s poukazem na výše uvedený důvod se vyjádří negativně k žádosti o povolení sázkových her podle § 2 písm. g), i), j), l) a n) např. v bezprostřední blízkosti školy.
2. Mohou obce, vzhledem ke změně položky 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, povolovat VHP na libovolný počet měsíců? § 18 odst. 3 loterního zákona připouští vydávat povolení nejdéle na dobu jednoho roku. Vzhledem k novele zákona o správních poplatcích, který specifikoval dobu povolení právě v závislosti na výši správního poplatku, je počínaje dnem 1.1.2012 doba, na kterou je povolení vydáno, omezena pouze termínem stanoveným v § 18 odst. 3 loterního zákona (nejdéle na dobu 1 kalendářního roku).
3. V případě, že obec vydala rozhodnutí o povolení provozu VHP v prosinci 2011, tzn. před vydáním zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, budou se místní poplatky obcemi za rok 2012 vybírat podle dřívějších zákonů platných v době vydání rozhodnutí o povolení VHP? Přijetím zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, došlo s účinností od 1.1.2012 ke zrušení § 10a zákona o místních poplatcích. Jestliže obec vydala rozhodnutí o povolení provozu VHP např. v prosinci 2011 na rok 2012, zaniká obci, počínaje dnem 1.1.2012, nárok na vybírání místních poplatků za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.
4. Obec přijala v roce 2009 OZV omezující provozování VHP na území obce. Bude obec nucena v souvislosti s novelou loterního zákona účinného od 1.1.2012 vydat OZV novou, aby docílila zákazu provozování všech technických zařízení na zakázaných adresách Záleží na textu obecně závazné vyhlášky účinné již v r. 2009. Pokud jsou regulovány pouze výherní hrací přístroje, bude obec nucena, za předpokladu, že má v úmyslu regulovat sázkové hry a loterie a jiné podobné hry uvedené v § 50 odst. 4 loterního zákona, přijmout novou obecně závaznou vyhlášku výslovně specifikující, jaké druhy sázkových her a loterií a jiných podobných her má obec v úmyslu regulovat. Ministerstvo financí z důvodu právní jistoty obcím doporučuje, vydat nové OZV v souladu se současně účinným § 50 odst. 4 loterního zákona.
5. Jakým způsobem bude Ministerstvo financí postupovat v případech, kdy obec OZV omezující provozování technických zařízení (např. IVT) vydá až v průběhu roku 2012?

Jestliže obec vydá OZV omezující místně nebo časově provozování jiných technických herních zařízení, Ministerstvo financí bude regulující OZV ode dne její účinnosti respektovat, tzn. že ode dne účinnosti takové obecně závazné vyhlášky jiná technická herní zařízení nebude na vyhláškou zakázaná místa povolovat.

Při rušení již vydaných a platných povolení v závislosti na existenci nově přijaté obecně závazné vyhlášky bude Ministerstvo financí posuzovat, zda existence obecně závazné vyhlášky je důvodem pro zrušení povolení, a to především s ohledem na další ústavně vymezené principy. Nebude rozhodné, zda se bude jednat o vyhlášku vydanou podle § 10 písm. a) nebo d) obecního zřízení, neboť Ministerstvo financí bude i zde uplatňovat výše uvedený výklad obsahu a účelu právní úpravy, nikoliv formálního označení.

6. Provozovatel požádal obec o povolení VHP a předložil potvrzení o vinkulaci vkladu ve výši 50 mil. Kč. Dle loterního zákona je vinkulace ve výši 50 mil. Kč předkládána u loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. a), c) a podle § 50 odst. 3 loterního zákona, zatímco u her povolovaných podle § 2 písm. e) činí vinkulace 2 mil. Kč. Provozovatel vinkulaci ve výši 2 mil. Kč nehodlá předložit s tvrzením, že výše 50 mil. Kč je dostačující. Musí obec trvat na předložení vinkulace ve výši 2 mil. Kč, nebo se musí spokojit s vinkulací ve výši 50 mil. Kč?

Ministerstvo financí se domnívá, že předmětná jistota by měla být žadatelem o povolení VHP složena ve výši 2 mil. Kč, neboť účelem této jistoty ve výši definované zákonem je pokrytí případných pohledávek státu a obcí, včetně případných výher sázejících.

Za situace, kdy žadatel o povolení předloží povolovacímu orgánu potvrzení o složení jistoty ve výši 50 mil. Kč lze předpokládat, že totožné potvrzení předloží např. v souvislosti se žádostí o povolení loterií nebo jiných podobných her povolovaných dle § 2 písm. a), c), h), i) nebo § 50 odst. 3 zákona. Vzhledem k tomu, že zákonodárce měl v úmyslu garantovat výši složené jistoty a specifikoval ji dle jednotlivých typů loterií a jiných podobných her, mohlo by na základě duplicitně předložené jistoty v případě jiných typů loterií a jiných podobných her dojít ke zkrácení práv státu, obcí nebo nároků sázejících.

7. Bude po obcích i nadále požadováno doložení porušení veřejného pořádku? Doložení porušení veřejného pořádku je spojováno zejména s otázkou rušení vydaných povolení na základě podnětu obcí a dále v případech, kdy obec je účastníkem řízení. V případě, že Ministerstvo financí obdrží podnět ke zrušení vydaného povolení, bude každý případ posuzovat individuálně ze všech hledisek, tj. narušení veřejného zájmu, místního pořádku, ústavně vymezené principy apod. Ministerstvo financí dále uvádí, že bude-li se obec vyjadřovat ve správním řízení jako účastník řízení k vydání povolení, je povinna ve smyslu § 45 odst. 3 loterního zákona své vyjádření vždy odůvodnit z hlediska ochrany místních záležitostí veřejného pořádku.
8. Žádost o povolení se vztahuje k povolení několika výherních hracích přístrojů na území města ve více provozovnách. Zpoplatňuje se v tomto případě celá žádost pouze 5000 Kč bez ohledu na to, kolik výherních hracích přístrojů je povolováno? Částka ve výši 5 000 Kč uvedená v Sazebníku v položce 21 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je správním poplatkem za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry a vztahuje se pouze k přijaté žádosti o povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“), bez ohledu na počet VHP v žádosti uvedených a dobu, na kterou žadatel požaduje povolení s tím, že povolení se vydává v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, nejdéle však na dobu jednoho kalendářního roku. Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání, eventuálně změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, která byla doručena od 1.1.2012, je v celém svém rozsahu příjmem obce.
9. Zůstává příjem ze správního poplatku (dle zákona o správních poplatcích platného do 31.12.2011) příjmem obce nebo se obec nadále dělí s Finančním úřadem o polovinu? Z důvodu změny § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů si správní úřad ponechá celou výši správních poplatků vybraných od 1.1.2012.
10. Pro VHP a videoloterní terminály povolené před 1.1.2012 na období po 1.1.2012 není možné vyměřit místní poplatky? Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, zrušil písmeno g) v § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, včetně poznámky pod čarou, a dále zrušil § 10a zákona o místních poplatcích, tzn. že místní poplatky jsou od 1.1.2012 zrušeny. Na základě této skutečnosti není možné za provozování VHP a IVT od 1.1.2012 vyměřovat místní poplatky, a to ani v případě, že takové provozování bylo povoleno na základě rozhodnutí vydaného před 1.1.2012. Provozování VHP a IVT od 1.1.2012 podléhá odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41 a násl. zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
11. Je možné pořádat turnaje v šipkách, bowlingu, kulečníku a pokeru podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012?

Právní úprava loterií a jiných podobných her účinná od 1.1.2012 nově v demonstrativním výčtu loterií a jiných podobných her v ustanovení § 2 stanovila, že za loterii a jinou podobnou hru se považují turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet [§2 písm. m)]. V této souvislosti lze konstatovat, že veřejnoprávní regulaci nepodléhají turnaje v šipkách, bowlingu, kulečníku, naproti tomu této regulaci podléhají turnaje v pokeru. Každé správní řízení o vydání povolení je individuální.

Pro pořádání sázkových her podle § 2 písm. m) (tzv. karetní turnaje) loterní zákon vyžaduje splnění zákonných podmínek. Vedle obecných podmínek obsažených například v ustanoveních §§ 1, 3 nebo 4, lze příkladmo uvést další podmínky. Loterní zákon stanovuje, že sázkové hry podle § 2 písm. m) může provozovat pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž základní kapitál činí nejméně 100 000 000 Kč [§ 4 odst. 6 písm. b)]. Vedle této povinnosti se vyžaduje složení jistoty ve výši 20 000 000 Kč [§ 4b odst. 1 písm. e)].
Ministerstvo financí konstatuje, že k provozování sázkových her podle § 2 písm. m) je zapotřebí platného povolení vydaného povolujícím orgánem, zde Ministerstvem financí. V opačném případě by se jednalo o neoprávněné provozování loterie nebo jiné podobné hry, za něž by se dotčená osoba vystavovala možnosti sankčního postihu podle § 48 loterního zákona.

12. Na koho je možné se obrátit v případě financování evropských pohárů závodů v důsledku zrušení odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely? Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, zrušil příslušná ustanovení vztahující se k povinnosti odvádět část výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely. Tato odvodová povinnost na veřejně prospěšné účely byla nahrazena speciálním odvodem z provozování loterií a jiných podobných her, jehož výnos se bude rozdělovat mezi státní rozpočet a rozpočty obcí. V případě žádosti o finanční podporu v rámci účasti na evropských pohárech závodů je možné se od 1.1.2012 obracet v rámci stanovených dotačních programů na příslušný územně samosprávný celek, tj. obec či kraj, nebo například na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
13. Je možné pořádání pohárového turnaje v mariáši ve spojitosti se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012? Právní úprava loterií a jiných podobných her účinná od 1.1.2012 nově v demonstrativním výčtu loterií a jiných podobných her v ustanovení § 2 stanovila, že za loterii a jinou podobnou hru se považují turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet [§2 písm. m)]. V tomto konkrétní dotazu je relevantní informace, že na závěr turnaje se všechny peníze vrací hráčům a vítěz vyhrává pohár a diplom. V tomto případě lze tedy konstatovat, že tento pohárový turnaj v mariáši nepodléhá sázkové hře podle § 2 písm. m) loterního zákona. V daném případě není naplněna definice uvedené sázkové hry, tzv. karetního turnaje, podle níž účastník platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se nezaručuje. V tomto případě tomu tak není, neboť peníze, se kterými se bude hrát, budou účastníkovi v plné výši navráceny. Z tohoto pohledu není naplněn jeden ze základních znaků sázkové hry, a to prvek vkladu, potažmo ani prvek výhry, který spočívá v získání poháru.
14. Je podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, zakázáno sázet u zahraničních sázkových společností? Právní úprava loterií a jiných podobných her účinná od 1.1.2012 v ustanovení § 4 odst. 10 loterního zákona zakazuje účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí. Tato úprava platila i dříve, tj. před 1.1.2012. Zahraniční sázkové kanceláře nemají od příslušného orgánu uděleno povolení k provozování loterií a jiných podobných her, a proto se v tomto směru jedná o provozovatele nelegální. Vzhledem k této skutečnosti a zejména zákazu přeshraničního sázení, není možné sázet, a to ani po internetu, u zahraničních sázkových kanceláří. Dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) loterního zákona může být fyzické osobě, která se účastní na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč. V této souvislosti však uvádíme, že na půdě Evropské unie v současné době probíhá diskuze vztahující se k problematice on-line provozování hazardních her, na jejíž výsledky hodlá Česká republika reagovat a případně přizpůsobit svou právní úpravu v oblasti sázení prostřednictvím internetu.
15. Podle zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, už nemusí žadatel dokládat bezúhonnost sám, ale musí si ji vyžádat správní orgán?

V § 4a odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších rozhodnutí (dále jen „loterní zákon“), je uvedeno, že povolující orgán si vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Na základě tohoto ustanovení si povolující orgán (u žádostí doručených po 31.12.2011) vyžádá výpis z Rejstříku trestů osob uvedených v § 4a odst. 1 loterního zákona, a to od příslušného orgánu, kterým je:

Rejstřík trestů Praha
Soudní 988/1
140 66 Praha 4

Pozn.: Tento postup se netýká cizinců, kteří nemají na území České republiky povolen trvalý pobyt, a akcionářů nebo společníků žadatele, kteří jsou právnickou osobu se sídlem mimo území ČR (viz § 4a odst. 3 loterního zákona).

16. Je třeba zasílat rozhodnutí o povolení VHP s nabytím právní moci i nadále finančnímu úřadu? Vzhledem k tomu, že došlo s účinností od 1.1.2012 ke zrušení ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odpadá zákonná povinnost pro zasílání rozhodnutí o povolení VHP s nabytím právní moci příslušným finančním úřadům. MF připravuje výzvu všem obcím (v jejichž působnosti jsou VHP povolovány) k součinnosti při poskytnutí údajů o povolených VHP.
17. Loterní zákon obcím ukládá povinnost dle § 50 odst. 7 informovat ministerstvo o přijetí vyhlášky do 15 dnů ode dne schválení zastupitelstvem. O jaké ministerstvo se jedná? § 50 odst. 7 loterního zákona má na mysli Ministerstvo financí a to z toho důvodu, že loterní zákon spadá do kompetence Ministerstva financí. Vyhlášku je možno zaslat písemně na adresu Ministerstvo financí ČR, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.
18. Je správní poplatek ve výši 5 000 Kč vybírán i za povolení tomboly?

Ministr financí podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „daňový řád“), z moci úřední rozhodl tak, že subjektům, kterým vznikne od 1. ledna 2014 poplatková povinnost podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., (dále jen „zákon o správních poplatcích“) promíjí:

 1. část správního poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,loterní zákon“) stanoveného podle položky 21 písm. a) sazebníku zákona o správních poplatcích, a to ve výši 4 500 Kč,
 2. část správního poplatku za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování loterie a jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) loterního zákona stanoveného podle položky 21 písm. b) sazebníku zákona o správních poplatcích, a to ve výši 2 700 Kč.

Časová působnost rozhodnutí není stanovena, a to s ohledem na předložení návrhu nového zákona o provozování sázkových her.

19. Kde naleznu odpovědi k otázkám týkajícím se odvodu z loterií a jiných podobných her? Odpovědi k otázkám ve věci odvodu z loterií a jiných podobných her jsou uvedeny na webových stránkách České daňové správy, a to na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/statni-dozor-a-odvody-z-loterii/odvod-z-loterii-a-jinych-podobnych-her 
20. Je třeba povolení nebo ohlášení k uskutečnění slosování slosovatelných vstupenek, kde výhrou budou poskytnuté věcné dary?

Loterní zákon v § 1 odst. 5 definuje tzv. spotřebitelské loterie. Mezi ně patří mimo jiné i soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje poskytnout účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech, jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření nepřesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč. Za takovou akci lze považovat i slosování vstupenek na ples.

Výše uvedené akce podléhají pouze oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Způsob ohlášení řeší vyhláška Ministerstva financí č. 315 ze dne 1.12.1999. Hlášení je nezbytné podat nejpozději 15 dnů přede dnem jejího zahájení. 

21. Je vydání duplikátu známky pro označení výherních hracích přístrojů (dále jen ,,VHP“) činnost, která souvisí se změnou v povolení k provozování VHP a tudíž se za ní hradí správní poplatek dle položky 21, písm. b) přílohy zákona o správních poplatcích, ve výši 3000 Kč za změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry? Do konce roku 2011 byl tento úkon zpoplatňován částkou 100 Kč, dle položky č. 16 přílohy zákona o správních poplatcích, tj. za vydání duplikátu, opisu, atd. Požadavek na vydání duplikátu známky pro označení VHP lze dle našeho názoru kvalifikovat jako žádost související se změnou již vydaného povolení k provozování VHP, na kterou se vztahuje poplatek podle položky 21, písm. b) přílohy zákona o správních poplatcích, a to ve výši 3 000,- Kč. Při této ,,výměně" dochází ke změně v rozhodnutí o povolení k provozování VHP uvedením nového čísla známky pro VHP.
22. Hradí se správní poplatek ve výši 3000 Kč za změnu v povolení i za změnu jména osoby, která odpovídá dle ustanovení § 19 odst. 1 písm. e) zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, za zákaz hry osob mladších 18 let v místě schváleném pro stálé umístění VHP? Pokud se jedná o hernu, tato osoba odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny. V tomto případě je nutné provést změnu rozhodnutí o povolení k provozování VHP doplněním nových jmen, případně spolu s vypuštěním jmen původních, pokud jsou již neaktuální. Změnu jména osoby odpovídající za zákaz hry osob mladších 18 let lze dle našeho názoru považovat za žádost o změnu již vydaného rozhodnutí. Z tohoto důvodu je žadatel povinen uhradit správní poplatek ve výši 3 000,- Kč.
23. Hradí se správní poplatek za změnu v povolení k provozování VHP ve výši 3000 Kč dle položky 21 písm. b) přílohy zákona o správních poplatcích při změně sídla provozovatele loterie, změně názvu provozovny, atd.? Tyto údaje jsou rovněž obsaženy v povolení k provozování VHP, ale jde o formální změny. Změně sídla nebo názvu provozovatele dle našeho názoru nezakládá důvod ke změně již vydaného rozhodnutí o povolení k provozování VHP, neboť provozovatel stále zůstává jednoznačně identifikovatelným např. výpisem z obchodního rejstříku. Pokud ale provozovatel požádá o změnu těchto údajů v již vydaných rozhodnutích o povolení VHP, pak se tato žádost o změnu rozhodnutí stává předmětem správního poplatku ve výši 3 000,- Kč. V souvislosti s výše uvedeným uvádíme, že Ministerstvo financí v budoucnu nebude po provozovatelích požadovat, aby názvy provozoven byly uváděny v žádostech o povolení loterie nebo jiné hry.
24. Při povolení systému kumulované výhry JACKPOT je vydána i samostatná známka pro VHP, resp. pro JACKPOT. Do 31.12.2011, vzhledem ke skutečnosti, že položka 21 přílohy zákona o správních poplatcích neobsahovala stanovení správního poplatku za vydání povolení systému kumulované výhry JACKPOT, nebyl vybírán správní poplatek žádný.
Protože je platnou položkou 21, písm. a) přílohy zákona o správních poplatcích stanovena částka za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry na 5000 Kč, je třeba vybírat i za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování systému kumulované výhry JACKPOT uvedenou částku správního poplatku za podmínky, je-li podána žádost o povolení systému kumulované výhry JACKPOT samostatně?
Systém kumulované výhry – Jackpot (dále jen „SKV“) není jiným technickým herním zařízením, a to z toho důvodu, že neumožňuje, resp. nenabízí hru, nýbrž pouze kumuluje odvody z her realizovaných na připojených technických zařízeních, jejichž prostřednictvím jsou hry realizovány. Je-li podána žádost o propojení určitých VHP do SKV, lze toto podání považovat za žádost o změnu již vydaného rozhodnutí o povolení VHP, která budou napojena na SKV s tím, že změna vydaného rozhodnutí je zpoplatněna částkou 3 000,- Kč.
25. Mám podnikatelský záměr spočívající v provozování e – shopu, přičemž v tomto obchodu
by bylo možné mimo jiné se účastnit soutěže o věcné výhry (zboží). Účast na této soutěži je možná na základě zakoupení kuponu v hodnotě 30,- Kč a výherce by byl následovně vylosován. Je tento postup v souladu se zákonem o loteriích?

Dle Vašeho podání se předmětná soutěž týká tzv. spotřebitelských loterií, jež jsou upraveny v ustanovení § 1 odst. 5 loterního zákona č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon‟). Spotřebitelské loterie jsou dle tohoto ustanovení definovány následujícími znaky:

 1. jedná se o soutěž, anketu nebo jinou akci o cenu
 2. prvek slosování nebo jiného náhodného výběru
 3. podmínka účasti ve formě:
  1. zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu nebo uzavření smluvního vztahu, nebo
  2. účast na propagační či reklamní akci poskytovatele nebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby
 4. výhra, kterou mohou být:
  1. peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a to bez ohledu na jejich hodnotu v peněžním vyjádření
  2. nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží
   a produktech apod. – v tomto směru je za spotřebitelskou loterii považována pouze soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny, u níž souhrn nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření v jednom kalendářním roce přesáhne hodnotu 200.000,- Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20.000,- Kč

Ustanovení § 1 odst. 5 loterního zákona dále výslovně stanoví, že spotřebitelské loterie jsou zakázány.

Dle Vašeho podání se jedná o soutěž o cenu, přičemž výherce je vybrán na základě slosování. Účast v této soutěži je podmíněna uzavřením smluvního vztahu, a to zakoupením kuponu v hodnotě 30,- Kč. Výhrou je dle Vašeho tvrzení zboží, tj. nepeněžité plnění. Vámi uváděná soutěž by tak mohla spadat pod definici spotřebitelské loterie ve smyslu loterního zákona. Pokud ovšem hodnota jednotlivé výhry spočívající v nepeněžitém plnění nepřesáhne částku 20.000,- Kč a souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200.000,- Kč, tak v tomto případě se nejedná o spotřebitelskou loterii dle ustanovení
§ 1 odst. 5 loterního zákona a takováto soutěž o ceny podléhá oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář