Novinky

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2010

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Závěrečný účet MF
 • Kapitola 312

OBSAH:

 1. Schválený rozpočet kapitoly MF na rok 2010
 2. Rozpočtová opatření
 3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2010
  • 3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF
   • 3. 1. 1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 - MF
   • 3. 1. 2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, celkový rozpočet výdajů
   • 3. 1. 3. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF
   • 3. 1. 4. Přehled plnění vybraných ukazatelů kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2010
  • 3. 2. Příjmy
   • 3. 2. 1. Daňové příjmy
   • 3. 2. 2. Nedaňové příjmy,
   • 3. 2. 3. Kapitálové příjmy
   • 3. 2. 4. Přijaté transfery
  • 3. 3. Výdaje
   • 3. 3. 1. Celkové výdaje
    • 3. 3. 1. 1. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NNV)
   • 3. 3. 2. Kapitálové výdaje
   • 3. 3. 3 Běžné výdaje
   • 3. 3. 4. Výdaje na financování programů reprodukce majetku
   • 3. 3. 5. Plnění specifických a průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů
   • 3. 3. 6. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost, efektivnost
 4. Majetkové účasti státu
 5. Finanční hospodaření příspěvkových organizací
 6. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených v kapitole 312 – MF
  • 5. 1. Vnější kontroly
  • 5. 2. Vnitřní kontroly
 7. Shrnutí základních informací

Včetně Příloh č.1 - 23

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2010

Poslanecká sněmovna Parlamentu dne 9. prosince 2009 schválila svým usnesením zákon č. 487 o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, a v jeho rámci i rozpočet kapitoly 312 - Ministerstva financí.

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2010 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu:

 • Ministerstva financí (ústřední orgán)
 • ÚFO - územních finanční orgány
  • Pod pojmem územní finanční orgány (ÚFO) se rozumí 207 organizačních složek státu – 8 finančních ředitelství – účetních jednotek a v jejich působnosti 199 finančních úřadů.
 • GŘC - Generálního ředitelství cel
  • Generální ředitelství cel (GŘC) je samostatnou organizační složkou státu, jejíž strukturu tvoří 8 celních ředitelství a 54 celních úřadů.
 • ÚZSVM - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Organizační složka státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vykonává svoji činnost prostřednictvím 8 územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze. Územní pracoviště zároveň zastřešují pracoviště odloučená v počtu 53, která působí ve většině sídel bývalých okresních úřadů. Organizačními změnami došlo k meziročnímu snížení jejich počtu o 6 pracovišť.

Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Středisko cenných papírů. Ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 - MF pro rok 2010 nebyly zahrnuty žádné prostředky na financování Střediska cenných papírů (SCP). Tato organizace nemá stanoven ani odvod do rozpočtu zřizovatele. Finanční vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací byl dle schváleného rozpočtu kapitoly 312 – MF na rok 2010 nulový

Přílohy ke Zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - MF za rok 2010 (komplet ke stažení)

Přílohy

 • Příloha č. 1 - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2010 - kapitola 312 - MF celkem
  • Příloha č. 1a) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2010 - Ministerstvo financí
  • Příloha č. 1b) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2010 - územní finanční orgány
  • Příloha č. 1c) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2010 - Generální ředitelství cel
  • Příloha č. 1d) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2010 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
 • Příloha č. 2 a) - Přehled mezinárodních sporů - dohody o podpoře a ochraně investic
  Přehled mezinárodních sporů ČR – dohody o podpoře a ochraně investic, stav k 31.12.2010
 • Příloha č. 2 b) - Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory
  Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory ČR - stav k 31.12.2010
  • Příloha č. 3 a) - Ministerstvo financí - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2010
  • Příloha č. 3 b) - Územní finanční orgány - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2010
  • Příloha č. 3 c) - Generální ředitelství cel - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2010
  • Příloha č. 3 d) - ÚZSVM - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2010
 • Příloha č. 4 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 - MF v průběhu roku 2010
 • Příloha č. 5 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 - MF (souhrn za kapitolu)
  • Příloha č. 5 a) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Ministerstva financí
  • Příloha č. 5 b) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti územních finančních orgánů
  • Příloha č. 5 c) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Generálního ředitelství cel
  • Příloha č. 5 d) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti - ÚZSVM
 • Příloha č. 6 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů - I. rozpočtové příjmy
  I. rozpočtové příjmy k 31.12.2010
 • Příloha č. 7 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů - II. rozpočtové výdaje
  II. rozpočtové výdaje k 31.12.2010
 • Příloha č. 8 - Rozvaha - sumář za všechny účetní jednotky resortu MF (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zpracovávají účetní data vždy za celou účetní jednotku, tj. za všechny kapitoly, jejichž operace daná účetní jednotka zpracovává. Přiložená sumarizovaná rozvaha zahrnuje
  • kapitoly 312 - MF,
  • 396 - Státní dluh,
  • 397 Operace státních finančních aktiv
  • a 398 - Všeobecná pokladní správa).
   sumář za všechny účetní jednotky resortu MF k 31.12.2010
 • Příloha č. 9 - Výkaz zisku a ztráty - sumář za všechny účetní jednotky resortu MF (obsah stejný jako příloha č. 8)
  sumář za příspěvkové organizace (SCP) k 31.12.2010
 • Příloha č. 11 - Výkaznictví příspěvkových organizací - Rozvaha (bilance) - SCP
  sumář za příspěvkové organizace (SCP) k 31.12.2010
 • Příloha č. 12 - Výkaznictví příspěvkových organizací - Výkaz zisku a ztráty (SCP)
  sumář za příspěvkové organizace (SCP) k 31.12.2010
 • Příloha č. 13 - Výkaznictví příspěvkových organizací - Příloha
  sumář za příspěvkové organizace k 31.12.2010
 • Příloha č. 14 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
  Období : leden až prosinec 2010
 • Příloha č. 15 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
  Období : leden až prosinec 2010
 • Příloha č. 16 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
  Období : leden až prosinec 2010
 • Příloha č. 17 - Přehled výdajů OSS a příspěvků PO, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
  Přehled výdajů OSS a příspěvků PO, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly - k 31.12.2010
 • Příloha č. 18 - Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN
  Období : leden až prosinec 2010
 • Příloha č. 19 - Přehled o stavu rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem - k 31. 12. 2010
  • Příloha č. 19 a) - Přehled o stavu rezervního fondu k 31. 12. 2010 - Ministerstvo financí
  • Příloha č. 19 b) - Přehled o stavu rezervního fondu k 31. 12. 2010 - Generální ředitelství cel
 • Příloha č. 20 - Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu
  Období : leden až prosinec 2010
 • Příloha č. 21 - Výdaje kapitoly na financování společných programů v rámci finančních mechanismů a prostředků ČR ze státního rozpočtu
  Období : leden až prosinec 2010
 • Příloha č. 22 - Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2010
  Období : leden až prosinec 2010
 • Příloha č. 23 - Kapitola 312 – MF - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2006 - 2010
  • Příloha č. 23 a) - Ministerstvo financí - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2006 - 2010
  • Příloha č. 23 b) - Územní finanční orgány - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2006 - 2010
  • Příloha č. 23 c) - Generální ředitelství cel - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2006 - 2010
  • Příloha č. 23 d) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2006 - 2010

 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější