Novinky

Jak žádat o grant

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Zahraničí EHP
  • Granty
  • Zahraniční sektor
  • Finanční mechanismy
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční pomoc
Aktualizováno 15. 7. 2011

Pravidla pro implementaci finančních mechanismů

  • Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU) byla přejmenována ze samostatného oddělení (SO) 902 na oddělení 585. Upozorňujeme, že ve všech uvedených dokumentech k Finančnímu mechanismu EHP/Norsko 2004-2009 byl ponechán název oddělení SO 902.“
  • K financování projektů z obou výše uvedených mechanismů budou přijímány pouze návrhy, které budou respektovat priority a podmínky dané Protokolem 38a), Dohodou o Norském finančním mechanismu, Memorandy o porozumění a Pravidly a postupy. Finanční příspěvky obou finančních mechanismů budou úzce koordinovány a postupy implementace budou shodné.

Národní kontaktní místo pro FM EHP/Norska zpracovalo následující dokumenty, které jsou závazné pro zpracování žádosti o grant z FM EHP/Norska.

Pokyn zpřesňuje požadavky KFM/NKM na dokumentaci potvrzující ukončení aktivit projektů/ programů/ blokových grantů a dokumenty dokládající plnění podmínek stanovených v Dohodě o udělení grantu. V Pokynu jsou také vysvětleny a formalizovány postupy při plnění a dokládaní podmínek týkající se udržitelnosti výstupů projektů/ programů/ blokových grantů (zejména využívání procentní částky z celkových výdajů projektu na péči o majetek).

Aktualizace je platná od 15.7.2011, prosíme prostudujte Pokyn před vyplněním PCR a jejím odesláním NKM, tak, aby PCR obsahovala veškeré informace a přílohy potřebné pro její schválení.

Související informace:

Aktuální šablony pro billboardy, reklamní nálepky a pamětní desky jsou ke stažení na internetové stránce Kanceláře finančních mechanismů (KFM): www.eeagrants.org/id/163

Aktualizovaná verze Příručky upřesňuje postupy související s implementací individuálních projektů, programů a blokových grantů v závislosti na dosavadních zkušenostech implementace FM EHP/Norska a úpravě pravidel KFM.

Přehled změn v aktualizované verzi Příručky pro příjemce grantu
Příručka je platná od 1. června 2008

Pravidla a postupy, které jsou jednotnými prováděcími pravidly pro všechny přijímající státy, byla vypracována a jednostranně schválena jako:

Následující pravidla jsou shodná pro oba finanční mechanismy:

Pozn. Touto směrnicí se budou muset m.j. řídit zprostředkovatelé BG a PRG při vyhlašování jejich výzev.

Aktuální šablony pro billboardy, reklamní nálepky a pamětní desky jsou ke stažení na internetové stránce Kanceláře finančních mechanismů (KFM): www.eeagrants.org/id/163

Žádost o grant z FM EHP/Norska

Z uvedených prováděcích pravidel vyplývá, že spolupráce mezi donorem a přijímajícím státem se má řídit právem Norského království. Na požadavek české strany, aby se vyjasnilo aplikovatelné právo pro smluvní vztahy v rámci realizace finančních mechanismů, předala Kancelář finančních mechanismů vysvětlující dopis, kde jsou definovány vztahy mezi jednotlivými subjekty.

Fond Technické asistence - rok 2011

Výzvy pro předkládání žádostí

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc, Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismus EHP a Norska vyhlašuje dne 16. listopadu 2010 výzvu k předkládání žádostí o grant z Blokového grantu Fondu technické asistence.

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc, Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismus EHP a Norska vyhlašuje dne 16. prosince 2009 výzvu k předkládání žádostí o grant z Blokového grantu Fondu technické asistence.

Dokumenty a formuláře - V. Výzva

Dokumenty a formuláře - IV. Výzva

Schválené projekty - Blokový grant - Fond technické asistence ( 1. - 5. Výzva BG FTA)

Doporučované

Nejčtenější