Novinky

4.čtvrtletí ´09

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2009.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. prosince 2009

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách
 • Bod č. 19: Konečné vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu druhé etapy
 • Bod č. 26: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. prosince 2009

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009
 • Bod č. 15: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Bod č. 17: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. prosince 2009

 • Bod č. 10: Projekt Ministerstva financí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Bod č. 16: Využití vybraných administrativních objektů na území statutárního města Karviná
 • Bod č. 17: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 235)
 • Bod č. 18: Informace o restrukturalizačním programu a dalších krocích procesu restrukturalizace společnosti České aerolinie a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 30. listopadu 2009

 • Bod č. 19: Změna usnesení vlády ze dne 14. června 2006  č. 737, o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky, v platném znění
 • Bod č. 58: Převod evidencí Střediska cenných papírů na Centrální depozitář cenných papírů, a. s. - Informace o vývoji a návrh postupu
  Pro informaci:

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. listopadu 2009

 • Bod č. 15: Projekt Ministerstva financí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2009

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. listopadu 2009

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. listopadu 2009

 • Bod č. 5: Vyhodnocení čerpání finančních prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU a přesun finančních prostředků centrálnímu koordinátorovi předsednictví
 • Bod č. 10: Nabídka Spolkové finanční správy SRN na převod automatických zbraní na Celní správě ČR

Vydáno

Materiály na jednání vlády 26. října 2009

 • Bod č. 4: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2009
 • Bod č. 7: Změna podmínek, které jsou přílohou k usnesení vlády č. 260 ze dne 17. března 2004 ke změně usnesení vlády ze dne 1. prosince 2003  č. 1207, k aktuálním problémům Moravsko-slezského kraje
 • Bod č. 8: Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č.28/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností  Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, č.00013/2002-242-S-0224/02/01 se společností KOMAS, spol. s r.o. a č.00714-2003-241-S-237/03/01  se společností ČSAP, s.r.o.
 • Bod č. 13: Změna usnesení vlády ze dne 24. května 2006  č. 622, o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 • Bod č. 19: Návrh dalšího postupu v rámci veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 5. října 2009

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 218/2000 Sb.,   o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Návrh na jmenování  členů a náhradníků hodnotící komise pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací"
 • Bod č. 11: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku