CZ EN

Materiály na jednání vlády 26. října 2009

Bod č. 4:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2009

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci  o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2009, zpracovanou z údajů na účtech vedených u ČNB, jejíž součástí je informace o řízení státního dluhu a situační zpráva státní pokladny. Materiál podle § 20 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech, má být do konce října 2009 předložen k projednání v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny. Kompletní Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2009 bude po projednání v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny uveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí.

Bod č. 7:
Změna podmínek, které jsou přílohou k usnesení vlády č. 260 ze dne 17. března 2004 ke změně usnesení vlády ze dne 1. prosince 2003  č. 1207, k aktuálním problémům Moravsko-slezského kraje

Schválení této změny umožní městu Kopřivnice použít k rekonstrukci budovy Městského úřadu, která je mimo jiné využívána i Policií ČR, Úřadem práce a Českou poštou, prostředky poskytnuté prostřednictvím operačních programů v rámci Strukturálních fondů EU. Možnost získat tyto finanční prostředky je důležitá z důvodu nezbytné realizace opatření týkajících se dalšího zkvalitnění služeb občanům, dosažení energetických úspor a v neposlední řadě prodloužení životnosti stavby.

Bod č. 8:
Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č.28/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností  Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, č.00013/2002-242-S-0224/02/01 se společností KOMAS, spol. s r.o. a č.00714-2003-241-S-237/03/01  se společností ČSAP, s.r.o.

Výše garance původně stanovená vládou ČR neumožňuje v těchto případech úplně odstranit ekologické škody vzniklé před privatizací tak, jak je Ministerstvo financí jako nástupce Fondu národního majetku ČR smluvně zavázáno. Hrozí proto soudní spory a při nepokračování sanačních prací také znehodnocení dosud vynaložených prostředků státu.

Společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín požádala  na základě všech dostupných údajů a předložených výsledků monitoringu staré ekologické zátěže a pilotního čerpacího pokusu k prověření hydraulické vazby mezi levobřežní a pravobřežní částí Labe k jímacímu území pitné vody Kolín - Tři dvory o navýšení garance o maximálně 141.721.042,- Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků na dokončení sanačního zásahu a následný monitoring a to z těchto důvodů: negativní vývoj znečištění kyanidů v podzemní vodě, který má setrvale vzrůstající tendenci a znečištění nesaturované zóny (země) kyanidy a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (látky karcinogenní atd.). Reálná potřeba finančních prostředků na provedení sanace umožňující odstranění SEZ je ve výši  344.920.128,- Kč (včetně DPH). Výše finančních prostředků dle MŽP a ČIŽP odpovídá závažnosti SEZ ve společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín.

Společnost KOMAS, spol. s r.o. požádala Ministerstvo financí o navýšení garance z ekologické smlouvy z důvodu nedostatku finančních prostředků na zahájení a dokončení sanačního zásahu a následný monitoring ( probíhá provoz a monitoring ochranného čerpání podzemních vod) a to z důvodu šíření znečištění chlorovaných uhlovodíků  oběhem podzemních vod  do areálu IVAX Pharmaceuticals s.r.o., kde probíhá odstraňování SEZ v rámci ekologické smlouvy č.6/94 uzavřené s MF včetně přilehlého meziprostoru ve vlastnictví Českých drah. Jedná se o zvýšení garance o maximálně 60.551.000,- Kč, tedy ze současných 1.600.000,-Kč na maximálně 62.151.000,- Kč (včetně DPH), což je reálná potřeba finančních prostředků na provedení sanace umožňující naplnění Rozhodnutí ČIŽP.

Společnost ČSAP, s.r.o. požádala Ministerstvo financí o navýšení garance z ekologické smlouvy z důvodu nedostatku finančních prostředků na zahájení a dokončení sanačního zásahu a následný monitoring a to z následujících důvodů: ohrožení  II. ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a hrozba ovlivnění lázeňského zřídla a minerálních vod. Sanační práce na lokalitě dle rozhodnutí ČIŽP nelze z důvodu nedostatku finančních prostředků započít. Jedná se o zvýšení garancí o maximálně 10.958.000,-Kč, tedy ze současných 9.254.000,-Kč na maximálně 20.212.000,-Kč (včetně DPH), což je reálná potřeba finančních prostředků na provedení sanace umožňující naplnění Rozhodnutí ČIŽP .

Na realizaci sanačních prací vždy dohlíží též Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí. Uvedené finanční prostředky budou čerpány z privatizačních výnosů Ministerstva financí podle § 5 odst. 3 písm. c) bodu 3 zákona č. 178/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 13:
Změna usnesení vlády ze dne 24. května 2006  č. 622, o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by měla vláda schválit jinou majetkovou změnu týkající se administrativního objektu Milady Horákové č.p. 370, 371 a 373, Svitavy, než schválila svým předchozím usnesením. Původní záměr změnit příslušnost hospodařit s tímto objektem a příslušnými pozemky z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje nebude realizován a proto je navrhováno, aby objekt převzalo do příslušnosti hospodaření Ministerstvo zemědělství, které za stát využívá jeho největší plochu. Majetek tak zůstane i nadále ve vlastnictví státu.

Bod č. 19:
Návrh dalšího postupu v rámci veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.

Veřejné výběrové řízení na prodej akcií společnosti České aerolinie a.s. držených státem bylo vyhlášeno dne 5. února 2009 uveřejněním podmínek VVŘ na internetových stránkách Ministerstva financí ČR. Meziresortní výběrová komise ustavená na základě usnesení vlády č. 1593 ze dne 16. prosince 2008 obdržela jednu závaznou nabídku na koupi akciového podílu státu ve společnosti ČSA, a to od konsorcia UNIMEX – TVS, resp. společnosti UNIMEX TVS, a.s., jejímiž akcionáři jsou členové konsorcia UNIMEX – TVS, tj. společnosti UNIMEX GROUP, a.s. (51%) a Travel Service, a.s. (49%). Materiál předkládaný vládě obsahuje vyhodnocení této nabídky a návrh dalšího postupu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.