CZ EN

Materiály na jednání vlády 21. prosince 2009

Bod č. 4
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách. Nařízení o ratingových agenturách, které nabylo účinnosti dne 7. prosince 2009, je ze své povahy přímo použitelným unijním předpisem a nevyžaduje transpozici do českého právního řádu. Schválený návrh zákona je proto ryze adaptačním předpisem, svým charakterem tzv. „technickou novelou“. To znamená, že pouze přizpůsobuje platné české právo již účinnému nařízení o ratingových agenturách tak, aby bylo v praxi hladce aplikovatelné.

Opatření, která nařízení o ratingových agenturách obsahuje, jsou součástí reakce Evropské unie na celosvětovou finanční situaci a směřují k posílení důvěryhodnosti ratingových agentur. Tu lze považovat za zásadní, neboť ratingové agentury plní důležitou úlohu na finančních trzích, kdy jimi vypracované ratingy ohledně finanční situace subjektů působících na finančním trhu využívá řada investorů, příjemců úvěrů a emitentů cenných papírů při svých investičních rozhodnutích. K dosažení tohoto cíle stanoví nařízení nová pravidla pro působení ratingových agentur spočívající zejména v zavedení povinné registrace ratingových agentur, stanovení závazných pravidel pro vydávání ratingů a podrobení výkonu činnosti ratingových agentur dohledu. Příslušným orgánem České republiky pro dohled nad ratingovými agenturami a pro ostatní činnosti podle nařízení bude Česká národní banka.

Z pohledu uživatelů ratingů se jednotlivá ustanovení tohoto nařízení dotýkají například situace, kdy jsou ratingy užívány pro výpočet kapitálových požadavků finančními institucemi, zejména bankami, družstevními záložnami či obchodníky s cennými papíry. Tyto ratingy bude možné nadále užívat pro účely výpočtu kapitálových požadavků pouze v případě, že vydávající ratingová agentura bude registrována a splní vysoké nároky vyplývající z nařízení. Uživatelé ratingů, tedy jednotlivé finanční instituce, musí přizpůsobit svoje portfolia v souladu s nařízením do 7. prosince 2010.

Bod č. 19
Konečné vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu druhé etapy

Usnesením vlády č. 1059 ze dne 24. srpna  2005 bylo uloženo ministru financí zahájit v roce 2007 ve spolupráci s hejtmany výkupy majetkoprávně nevypořádaných pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy od právnických a fyzických osob a současně bylo uloženo ministru dopravy zahájit v roce 2006 výkupy majetkoprávně nevypořádaných pozemků pod stavbami dálnic a silnic I. třídy. 
Materiál se zabývá konečným vyhodnocením první etapy (do roku 2008) realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a navrhuje další postup průběhu druhé etapy.

Bod č. 26
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí předkládá vládě analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro. Více informací bude zveřejněno po schválení materiálu vládou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.