CZ EN

Materiály na jednání vlády 14. prosince 2009

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrhem zákona se do českého právního řádu transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě. Zároveň bude náš právní řád adaptován na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství.

Cílem úpravy obsažené ve směrnici 2009/14/ES je harmonizace mechanismu pojištění vkladů u úvěrových institucí (tedy bank, spořitelních a úvěrních družstev nebo stavebních spořitelen) v rámci Evropského hospodářského prostoru tak, aby byla obnovena důvěra vkladatelů v bankovní sektor, a díky tomu se posílila posílena stabilita finančního trhu jako celku.

Mezi nejdůležitější změny, které v souladu se směrnicí návrh zákona přináší, patří zvýšení úrovně pojištění pohledávek z vkladů u úvěrových institucí na dvojnásobek současného stavu (tj. na 100 000 eur), k němuž by mělo dojít s účinností od 31. prosince 2010, a také podstatné zkrácení některých lhůt - především lhůty pro výplatu náhrad za pohledávky z vkladů, které jsou poskytovány z Fondu pojištění vkladů.

V důsledku adaptace výše uvedeného nařízení o přeshraničních platbách ve Společenství se zakotvují sankce za porušení povinností v něm uložených a vymezují se pravomoci České národní banky, která má dohlížet na jeho dodržování. Návrh zákona byl připraven Ministerstvem financí jakožto gestorem transpozice, které při přípravě spolupracovalo s Českou národní bankou, Fondem pojištění vkladů a Českou bankovní asociací.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009

Tento návrh zákona vychází ze změny zákona o státním rozpočtu na rok 2009, kdy se plánovaný schodek zvýšil z 38,1 na cca 52,2 mld. Kč. Státní dluhopisy budou podle tohoto programu vydány do výše 37,7 mld. Kč (původně 23,6 mld. Kč). Účelem tohoto dluhopisového programu je z výnosů této emise uhradit část zvýšeného rozpočtovaného schodku státního rozpočtu  na  rok 2009. 

Bod č. 15:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Belgickým královstvím se v současné době uplatňuje Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která vstoupila v platnost dnem 24. července 2000. V dubnu tohoto roku belgická strana navrhla České republice dojednat k této smlouvě doplňující protokol, který by tvořil její nedílnou součást a jehož hlavním smyslem by bylo zajištění výměny daňových informací, a to v souladu se současnými trendy. Tato iniciativa belgické strany vzešla z reakce na poslední vývoj v oblasti OECD standardů. Na expertní úrovni se podařilo tento Protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění dojednat v srpnu 2009.

Bod č. 17:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí předkládá vládě analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro. Více informací bude zveřejněno po pondělním jednání vlády.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.