CZ EN

Materiály na jednání vlády 5. října 2009

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 218/2000 Sb.,   o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Pro zahájení prodeje státních dluhopisů obyvatelstvu je nutná odpovídající legislativa pravomocí Ministerstva financí. Proto byly navrženy změny a doplnění zákona č.218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, v oblasti pravomocí při řízení státního dluhu.

Navrženými úpravami dojde jednak k terminologickému sladění s ostatními předpisy upravujícími služby poskytované na finančních trzích, jednak k přehledné katalogizaci činností, které může ministerstvo při řízení státního dluhu vykonávat. Vedle již stávajícího oprávnění obchodovat s investičními nástroji, se doplňují nově některé možnosti, např. možnost organizovat trh s investičními nástroji, vést jejich evidenci, jejich správu a úschovu apod. Některé doplněné odstavce se týkají pouze specifického programu prodávání státních dluhopisů výhradně fyzickým osobám.

Úpravu zdanění prodeje státních dluhopisů obyvatelstvu vyžaduje i zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Důvodem návrhu obou zákonů je nutnost časově sladit účinnost změny zákona o dani z příjmu s dobou schválení změny rozpočtových pravidel, obou  nutných ke spuštění prodeje státních dluhopisů obyvatelstvu.

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná úprava vychází z Aktu o podmínkách přistoupení, který je nedílnou součástí Smlouvy o přistoupení ČR k EU, kde bylo dohodnuto pětileté přechodné období pro zachování stávajících omezení při nabývání tuzemských nemovitostí určených k bydlení vůči zahraničním osobám.

Vzhledem k tomu, že tato lhůta uplynula 1. května 2009, uvedená výjimka z volného pohybu kapitálu České republice již skončila. Protože Smlouvu o přistoupení schválil Parlament ČR, má podle čl. 10 Ústavy a § 31 devizového zákona přednost před vnitrostátní právní úpravou. Ustanovení § 17 odst. 2 devizového zákona proto od 1. května 2009 fakticky ztratilo svoji účinnost a katastrální úřady ho již nemohou v praxi uplatňovat.

Přesto pokud nebude zmíněné ustanovení výslovně vypuštěno z devizového zákona, může Evropská komise zahájit proti ČR podle čl. 226 řízení pro porušení Smlouvy o založení ES, které může skončit až odsuzujícím rozsudkem Evropského soudního dvora. Na základě toho by pak mohla být Česká republika povinna platit částku několika tisíc eur denně, a to až do zjednání nápravy.

Tento vládní návrh se netýká omezení při nabývání zemědělské půdy a lesů, u kterých má Česká republika vyjednáno delší sedmileté přechodné období.

Bod č. 8:
Návrh na jmenování  členů a náhradníků hodnotící komise pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací"

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, jehož obsahem je ustanovení hodnotící komise v rámci veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“.
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění odstranění některých zbývajících starých ekologických zátěží ve vybraných lokalitách a podlokalitách na území České republiky, a to výhradně v těch případech, kdy se Česká republika na základě ekologických smluv s dodatkem příslušným nabyvatelům zavázala zajistit jejich odstranění, resp. do určité finanční hodnoty uhradit náklady na odstranění těchto starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací těchto lokalit a podlokalit. Bližší charakteristika předmětu veřejné zakázky a soupis dotčených lokalit a podlokalit jsou obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

Do hodnotící komise je navrženo 9 členů a 9 náhradníků, kteří byli vybráni z  Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva spravedlnosti a Úřadu vlády. Složení a odborná způsobilost hodnotící komise splňuje požadavky zákona o veřejných zakázkách.

Bod č. 11:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou se uplatňuje Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění  v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze  dne 22. ledna 1999. Smlouva vstoupila v platnost dne 28. prosince 1999 a byla v  České republice publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 42/2000.

Česká republika v minulosti navrhla Chorvatsku dojednat k této Smlouvě doplňující protokol, který by tvořil její nedílnou součást a jehož hlavním smyslem by bylo zajištění rozšířené výměny daňových informací, a to ve vztahu k daním, které nejsou předmětem smlouvy (např. DPH). Na expertní úrovni se podařilo takový Protokol k dané smlouvě o zamezení dvojího zdanění dojednat na jaře  2009, a to v průběhu jediného kola jednání.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.