CZ EN

Materiály na jednání vlády 30. listopadu 2009

Bod č. 19:
Změna usnesení vlády ze dne 14. června 2006  č. 737, o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky, v platném znění

Ministerstvo financí připravilo materiál pro  schůzi vlády, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit změnu původního usnesení vlády v tom směru, že z přehledu majetku v Chomutově, který měl být předmětem prodeje podle výsledku výběrového řízení, bude vypuštěn pozemek,  nacházející se pod objektem v Kochově ulici (tzv. KORD 1). Tento pozemek zatím nelze až do vyjasnění majetkoprávních vztahů k němu převádět do vlastnictví jiných subjektů a měl by zůstat i nadále ve vlastnictví státu.

Bod č. 58:
Převod evidencí Střediska cenných papírů na Centrální depozitář cenných papírů, a. s. - Informace o vývoji a návrh postupu

Ministerstvo financí navrhuje vládě převod evidencí Střediska cenných papírů na Centrální depozitář cenných papírů, a. s. za cenu 226 655 000 Kč. V návaznosti na rozhodnutí vlády by měla být v následujících dnech uzavřena mezi oběma subjekty smlouva o převodu evidencí, předpokládaná zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Středisko cenných papírů je příspěvková organizace Ministerstva financí, která od roku 1993 vede evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů. Centrální depozitář cenných papírů, a. s., původně UNIVYC, a. s., je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha, a. s., která obdržela povolení k činnosti centrálního depozitáře cenných papírů od České národní banky dne 14. srpna 2009.


Pro informaci

Bod č. 1:
Fiskální výhled České republiky

Fiskální výhled České republiky poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a rovněž mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.

Saldo vládního sektoru je za rok 2008 odhadováno na -2,1 % HDP, tedy o 1,4 p.b. horší než v roce 2007. Na tomto zhoršení salda se podílí zejména dopady ekonomických problémů druhé poloviny roku 2008. V roce 2009 očekáváme v důsledku ekonomické recese zhoršení salda sektoru vlády až na -6,6 % HDP.

Výhled pro roky 2010 až 2012 je předurčen schválenými výdajovými limity státního rozpočtu a státních fondů, které pokrývají cca dvě třetiny celkových vládních výdajů a jejichž dodržení výhled předpokládá. Pozitivně, z hlediska udržitelnosti veřejných rozpočtů, lze nepochybně hodnotit snahu vlády snižovat deficit prostřednictvím zpřísnění výdajových rámců a přijetí stabilizačních opatření. Deficit sektoru vlády tak je v roce 2010 očekáván ve výši 5,3 % HDP.

Členstvím v Evropské unii na sebe Česká republika vzala určité závazky, jejichž součástí je rovněž povinnost členských států vyvarovat se nadměrných schodků veřejných financí, která vyplývá ze Smlouvy o založení evropských společenství.

Česká republika byla v proceduře při nadměrném schodku od svého vstupu do Evropské unie v květnu 2004 do června 2008. Vzhledem k aktuálnímu ekonomickému vývoji je však evidentní, že Česká republika tuto referenční hranici opět překročí (již v pravidelných dubnových fiskálních notifikacích Česká republika oznámila vyšší deficit).

Při přípravě Fiskálního výhledu a odhadu deficitů na příští roky byla vzata v úvahu i říjnová Makroekonomické prognóza MF, která pro rok 2010 očekává reálný růst hospodářství o 0,3 %. Tento odhad ekonomického růstu je mírně lepší než očekávaný vývoj v době přípravy návrhu státního rozpočtu se zahrnutím dopadů úsporného balíčku. Z důvodu odlišné struktury růstu, byť v absolutní hodnotě vyšší, a z důvodu opatrnosti, však nedochází k navýšení odhadovaných daňových příjmů, a tím ani ke zlepšení očekávaných úrovní deficitů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.