Novinky

3.čtvrtletí ´14

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 3. čtvrtletí 2014.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. září 2014

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2013

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. září 2014

 • Bod č. 2: Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní
 • Bod č. 9: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 256)
 • Bod č. 19: Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020
 • Bod č. 20: Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. září 2014

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 8: Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020
 • Bod č. 11: Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. září 2014

 • Bod č. 6: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 7: Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní
 • Bod č. 8: Návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 2013 a na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016
 • Bod č. 36: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech
 • Bod č. 37: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Sint Maarten o výměně informací v daňových záležitostech
 • Bod č. 38: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech
 • Bod č. 39: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. srpna 2014

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
  pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 23: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 295, o změně usnesení vlády ze dne 11. dubna 2012 č. 263 a ze dne 21. Září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
 • Bod č. 31: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. srpna 2014

 • Bod č. 5: Analýza prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání
 • Bod č. 20: Návrh na prodloužení termínu pro realizaci dispozice schválené u objektu občanské vybavenosti v obci Březová
 • Pro informaci:
  Bod č. 3:
  Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. července 2014

 • Bod č. 16: Zajištění výkonu role nezávislého auditního subjektu podle čl. 124 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
 • Bod č. 22: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. července 2014

 • Bod č. 11: Zpráva o postupu likvidací jednotlivých ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji podle jednotlivých podnikatelských subjektů – priority pro rok 2014
 • Bod č. 15: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Bod č. 23: Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020
 • Bod č. 31: Veřejná zakázka pro zajištění maintenance licencí SAP pro subjekty státní správy formou centralizovaného zadávání
 • Bod č. 34: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 255)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. července 2014

 • Bod č. 14: Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020
 • Bod č. 16: Finanční toky Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v ČR pro programové období 2014-2020 a jejich institucionální zabezpečení
 • Bod č. 21: Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků
 • Bod č. 31: Veřejná zakázka pro zajištění maintenance licencí SAP pro subjekty státní správy formou centralizovaného zadávání
 • Bod č. 34: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 255)
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2013
 • Bod č. 10: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2013

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. července 2014

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 9: Návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
 • Bod č. 10: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
 • Bod č. 18: Finanční toky Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v ČR pro programové období 2014-2020 a jejich institucionální zabezpečení
 • Bod č. 25: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 255)
 • Bod č. 31: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
 • Bod č. 6: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení zavádění legislativních a procesních změn do informačního systému finanční správy podle usnesení vlády č. 246 ze dne 10. dubna 2013