CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 15. září 2014

Bod č. 2:
Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní.

Tento zákon provádí Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act („Dohoda FATCA“) a také anticipuje globální standard automatické výměny informací.

Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je umožnit České republice naplňovat mezinárodní závazek převzatý Dohodou FATCA, tj. poskytovat na základě automatické výměny se Spojenými státy americkými informace o „amerických“ účtech vedených českými finančními institucemi. Bez tohoto zákona by se české finanční instituce, které by chtěly dostát požadavkům amerického zákona FATCA, dostávaly do rozporu se stávající českou legislativou, zejména v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedle toho zákon reaguje na poslední vývoj v oblasti mezinárodní automatické výměny informací. Konkrétně se jedná o právě finalizovaný projekt realizovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Evropskou unií, jehož cílem je vytvořit společný standard oznamování informací o účtech pro daňové účely. Předpokládané nabytí účinnosti zákona je 1. ledna 2015.

Bod č. 9:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 256)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál, který obsahuje návrhy změn vládou dříve vydaných rozhodnutí o privatizaci, a to z důvodů vzniku nových skutečností, které nebyly v době vydání rozhodnutí o privatizaci známy. Materiál dále obsahuje návrhy rozhodnutí o privatizaci majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad, a to formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny ve výších cen v čase a místě obvyklých, zjištěných na základě znaleckých posudků a dále navýšených o ceny za zpracování těchto posudků. V případě prodeje majetku se splátkovým režimem pro zemědělskou prvovýrobu je kupní cena stanovena ve výši ocenění majetku cenou v čase a místě obvyklou dle znaleckého posudku v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 17. 5. 2006 č. 565, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 4. 1. 2012 č. 8.

V některých případech byly kupní ceny stanoveny dle cenové mapy stavebních pozemků Magistrátu hl. m. Prahy a byly potvrzeny Cenovým odborem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jako ceny v čase a místě obvyklé.

Bod č. 19:
Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, který zpracovalo Ministerstvo financí na základě § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s Akčním plánem pro implementaci Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů Společného strategického rámce v období 2014 – 2020.

Bod č. 20:
Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí předkládá vládě materiál „Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků“. Materiál analyzuje základní problémové okruhy platné právní úpravy odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a současně obsahuje návrhy na jejich možné řešení novou právní úpravou.

Nová právní úprava by měla odstranit nedostatky stávajícího systému odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Zejména by měla zjednodušit a zpřehlednit celý systém tohoto odměňování, stanovit jasné vnitřní vazby systému odměňování, odstranit neodůvodněné rozdíly odměn za výkon srovnatelných funkcí a sjednotit právní úpravu odměňování obsaženou v zákonech o obcích, krajích a hlavním městě Praze. Celková výše měsíčních odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků za výkon jednotlivých funkcí by měla být v průměru zachována, měly by však být odstraněny neodůvodněné odchylky v odměňování za výkon srovnatelných funkcí.

Na zpracování předkládaného materiálu se podílela pracovní skupina složená ze zástupců předkládajících ministerstev a ze zástupců Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky a zástupce hlavního města Prahy.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář