CZ EN

Materiály na jednání vlády 21. července 2014

Bod č. 16:
Zajištění výkonu role nezávislého auditního subjektu podle čl. 124 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013

Podmínkou čerpání finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie v programovém období 2014 – 2020 je určení řídicího orgánu a certifikačního orgánu (tzv. designace orgánů). Určení řídících orgánů a certifikačního orgánu vychází ze zprávy a stanoviska nezávislého auditního subjektu. Tím může být auditní orgán nebo případně i jiný subjekt.

Navrhuje se, aby role nezávislého auditního subjektu pro programy spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a z Evropského námořního a rybářského fondu v programovém období 2014-2020 byla zajištěna z úrovně Ministerstva financí.


Bod č. 22:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act

Ministerstvo financí předkládá vládě Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen „Dohoda“).

Česká republika Dohodou reaguje na přijetí amerického zákona FATCA tím, že se zavazuje umožnit českým finančním institucím zpracovávat údaje o amerických osobách, uložit jim tyto údaje oznamovat Finanční správě ČR a jejím prostřednictvím předávat požadované údaje americké daňové správě. Zároveň Dohoda umožní české finanční správě pravidelně na základě automatické výměny získávat od americké daňové správy údaje o českých daňových rezidentech, pokud jsou majiteli účtu u amerických finančních institucí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář