CZ EN

Materiály na jednání vlády 27. srpna 2014

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech. Navrhovaná novela obsahuje ustanovení, která byla navrhována již v minulém roce, ale z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nebyla projednána. Dále jsou v návrhu obsažena ustanovení navržená na základě usnesení vlády č. 49/2014 ke snížení legislativních bariér a nelegislativních bariér implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období let 2014 až 2020.

Podstatné změny této novely se týkají především povinnosti kladené ze strany EU zapracovat do zákona právo poskytovatele stanovit snížený odvod i ve výši pevné procentní sazby za porušení rozpočtové kázně. Posiluje se postavení poskytovatele dotace tak, že mu bude umožněno vyzvat příjemce dotace k jejímu vrácení nebo k provedení nápravného opatření, pokud budou porušena pravidla, za nichž byla dotace poskytnuta. Navrhuje se úprava vymezení rozpočtové kapitoly Operace státních finančních aktiv a úprava definice státních finančních pasiv a státního dluhu. Novela se také dotkne úpravy vydávání státních dluhopisů, které bude umožněno vydávat na úhradu rozpočtovaného schodku již na základě schváleného státního rozpočtu, tedy bez zvláštního technického zákona.


Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Cílem předložené novely je realizace opatření uložených Strategií vlády v boji proti korupci, úkolů uložených vládou ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie a zjednodušení vykazování některých výdajů paušální částkou. Návrh novely zákona obsahuje nová ustanovení upravující zejména postupy územních orgánů při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, dále pak postupy při zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných z územních rozpočtů, a ustanovení zjednodušující administraci prostředků EU. Datum účinnosti zákona je navrhováno k 1. lednu 2015.


Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb
.

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014.

Při sestavování státního rozpočtu se vycházelo z tehdy aktuálních dat a prognóz. V průběhu času se však ukázalo, že v některých oblastech nebyly zcela naplněny předpoklady, z nichž se původně vycházelo.

Navrhuje se proto upravit platný zákon o státním rozpočtu na rok 2014 tak, aby reflektoval současnou situaci a co nejvěrohodněji odrážel očekávané skutečnosti. Jedná se konkrétně o změny v rámci kapitol: Ministerstvo zdravotnictví, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo životního prostředí, Státní dluh, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí. Schodek státního rozpočtu zůstane nezměněn.


Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh novely zákona o spotřebních daních. Předkládaná novela souvisí s jednou z priorit vlády, kterou je přijetí opatření nezbytných ke zlepšení efektivity výběru daní a zamezení zneužívání a obcházení daňových předpisů.

Prvním hlavním okruhem navrhované úpravy jsou opatření zaměřená na redukci daňových nedoplatků. Jedná se o komplexní zpřísnění úpravy procesu povolovacích řízení tak, aby byl maximálně omezen počet rizikových subjektů, kterým je umožněno nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani a které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost provádět v souladu s platnými právními předpisy. Rizikovost těchto subjektů je navrženo posuzovat z hlediska jejich spolehlivosti, tj. trestněprávní bezúhonnosti a daňové spolehlivosti, daňové bezdlužnosti a ekonomické stability.

Druhý hlavní okruh tvoří opatření zaměřená na daňové podvody související s ilegálním přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do pohonných hmot, zejména motorové nafty. Navrhovaná úprava zavádí zvláštní registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Do tohoto registru budou zapisováni výrobci, distributoři a koneční spotřebitelé zvláštních minerálních olejů.

Předmětem novely zákona o povinném značení lihu byla zejména dílčí úprava nastavení kaucí osob povinných značit líh. V současnosti je systém výše kaucí odstupňován ve vztahu k počtu kontrolních pásek ke značení lihu, které je osoba povinná značit líh oprávněna převzít. V zájmu toho, aby uvedená úprava nebyla diskriminační vůči subjektům, jejichž činnost je zaměřena spíše na líh v menších spotřebitelských baleních, k jehož označení je třeba větší počet kontrolních pásek, navrhuje se úprava spočívající v navázání hranice pásem kauce nikoliv na absolutní počet kontrolních pásek, ale na počet kontrolních pásek, jimiž lze označit určité množství lihu. Současně by v rámci úpravy kaucí mělo být zavedeno další pásmo pro velmi malé výrobce a dovozce lihovin, kteří odebírají pouze velmi omezené množství kontrolních pásek ke značení lihu. Dále se navrhuje vypustit část jedenáctou změnového zákona k zákonu o povinném značení lihu, která obsahuje nesystémové řešení oznamovací povinnosti držitele kontrolní pásky s účinností od 1. ledna 2015.

Účinnost návrhu zákona je navržena k 1. lednu 2015, s výjimkou části novelizující změnový zákon k zákonu o povinném značení lihu, kde je účinnost navržena k 31. prosinci 2014.


Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Cílem novely zákona o dani z nemovitých věcí je provedení některých věcných upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe, a zároveň revize změn učiněných v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.

S ohledem na specifika nového pojetí nemovitých věcí v občanském zákoníku se navrhuje stávající právní úpravu daně z nemovitých věcí v zájmu právní jistoty poplatníků vymezit jednoznačněji, při zachování provázanosti jak s občanským zákoníkem, tak s dalšími souvisejícími právními předpisy.

Předložený návrh přináší kromě jiného nezbytné upřesnění vymezení předmětu daně z pozemků a předmětu daně ze staveb a jednotek, včetně jednoznačného vymezení skutečnosti, kdy se stavba či jednotka stávají předmětem daně ze staveb a jednotek. V souvislosti s tím se zavádí nový pojem zdanitelná jednotka. Záměrem navržené změny právní úpravy daně z nemovitých věcí je rovněž zpřesnit některé podmínky pro aplikaci ustanovení o osvobození od daně z nemovitých věcí, upravit některé procesní postupy a sjednotit v zákoně použitou terminologii s daňovým řádem. Ve prospěch poplatníků se nově navrhuje úprava, podle které pokuta za opožděné tvrzení daně nevznikne v případě, že poplatník podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na nižší daň, aniž je k tomu vyzván správcem daně.


Bod č. 23:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 295, o změně usnesení vlády ze dne 11. dubna 2012 č. 263 a ze dne 21. Září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

Předkládaný materiál navrhuje aktualizaci složení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje.


Bod č. 31:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tzv. řádná novela zákona o DPH.

Jedná se o návrh novely zákona o DPH, který byl původně zpracován i projednáván v připomínkovém řízení společně i se změnami vztahujícími se k zavedení druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. S ohledem na časový průběh legislativního procesu byla z této tzv. řádné novely zákona o DPH vyčleněna část změn týkající se sazeb daně a byla předložena k projednání vládě samostatně.

Do zákona o DPH se navrhují učinit tyto hlavní změny, z nichž většina souvisí s bojem s daňovými úniky:

  • odstranění nejasností v oblasti uplatnění DPH a osvobození od této daně u nemovitých věcí vzniklých po schválení nového občanského zákoníku,
  • zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí v případě, kdy se plátce po uplynutí časového testu pro osvobození rozhodne uplatnit daň,
  • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v návaznosti na dobrovolnou implementaci unijního práva,
  • závazné posouzení toho, zda má být u zboží nebo služeb uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, bude rozšířeno na všechny položky, u nichž bude tento režim uplatňován, a také budou nově moci o toto závazné posouzení požádat všechny osoby bez rozdílu,
  • změny týkající se zvláštního režimu pro investiční zlato, kde je cílem omezit zneužití tohoto zvláštního režimu a z tohoto plynoucí daňové úniky,
  • od 1. ledna 2016 zavedení kontrolního hlášení, které by mělo umožnit správci daně včasné získání údajů o uskutečněných zdanitelných plnění a o uplatnění nároku na odpočet daně podle daňových dokladů, na základě kterých je možno účinněji zabránit daňovým únikům.

Součástí tzv. řádné novely zákona o DPH je také zachování dosavadní výše obratu pro povinnou registraci plátců 1 mil. Kč. Navrhuje se tedy zrušit ta ustanovení zákona, která by od 1. ledna 2015 snížila výši obratu na 750 tis. Kč.

Účinnost tzv. řádné novely zákona o DPH je navržena od 1. ledna 2015 s výjimkou části týkající se výše obratu pro povinnou registraci plátců, kde se navrhuje účinnost od 31. prosince 2014 z důvodu zrušení právní úpravy před nabytím její účinnosti, a části obsahující úpravu kontrolního hlášení, kdy se účinnost navrhuje od 1. ledna 2016.

Součástí řádné novely zákona o DPH je také změna celního zákona, kde se doplňuje úprava způsobu a podmínek vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie.

Pro informaci:

Bod č. 1
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktuální makroekonomickou predikci České republiky.

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář