CZ EN

Materiály na jednání vlády 6. srpna 2014

Bod č. 5:
Analýza prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání

Jedním z kroků vedoucích k naplnění důležité priority vlády v boji proti korupci, organizovanému zločinu a zneužívání a obcházení daňových předpisů, je nastavení možnosti prověřování původu majetku fyzických osob a jeho následné odčerpávání v případě jeho neprokázání.

Stávající právní řád obsahuje mechanismy k odčerpání majetku, který nade vší pochybnost pochází z nelegálních zdrojů, avšak neumožňuje takový postup v situaci, kdy není zcela zřejmé, že majetek pochází z těchto zdrojů nebo nejsou o této skutečnosti přímé důkazy.

Ministerstvo financí za spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti předkládá vládě analytický materiál, který má za cíl seznámit s možnostmi v nastavení možných variant řešení. K prověřování původu majetku a jeho odčerpávání lze přistoupit dvěma základními cestami - prostřednictvím zvláštního soudního řízení, nebo užitím daňových mechanismů. Ministerstvo financí však nemá v úmyslu zavádět žádnou daň ze životního stylu, jak se mylně objevilo v některých médiích. Na základě provedené analýzy Ministerstvo financí shledalo jako nejvhodnější cestu zvláštního soudního řízení.

Finanční úřady či orgány Celní správy by mohly být zapojeny do přípravné fáze směřující k podání kvalifikovaného návrhu, na jehož základě bude vedeno toto řízení. Tím se samozřejmě nevylučuje současné zapojení orgánů Policie České republiky, které také v rámci své činnosti mohou získat informace indikující u osoby majetek, u něhož existují důvodné pochybnosti o jeho legálním nabytí. Samotné rozhodnutí o odčerpání majetku by bylo svěřeno soudu, který by vycházel z kvalifikovaného návrhu a podkladů získaných zmíněnými orgány.

K odčerpání majetku by tedy došlo rozhodnutím nezávislého soudu, a to v případě, kdy bude shledáno, že určitý majetek s nejvyšší pravděpodobností pochází přímo či nepřímo z nelegálních zdrojů.

Řešení, které vláda zvolí, by mělo být následně rozpracováno do návrhu odpovídající legislativní úpravy.

Bod č. 20 :
Návrh na prodloužení termínu pro realizaci dispozice schválené u objektu občanské vybavenosti v obci Březová

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by měla vláda prodloužit termín pro dispozici s objektem občanské vybavenosti a pozemkem v obci Březová, okr. Opava, který je ve vlastnictví státu a hospodařit s ním je příslušný Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jedná se o objekt po bývalém Okresním úřadu Opava, o jehož získání neprojevila zájem žádná státní instituce. Jde proto o majetek pro stát nepotřebný a vzhledem k tomu vláda v roce 2013 schválila návrh na jeho prodej. Původní termín stanovený pro realizaci tohoto návrhu do 30. června 2014 nebylo možno splnit, neboť se přes veškeré úsilí nepodařilo pro uvedený majetek najít zájemce. Vládě je proto předkládán materiál týkající se prodloužení termínu do 31. prosince 2015.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů

Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 a celkově od počátku privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelný pololetní materiál informující o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vyčíslují stav smluvních garancí schválených vládou na odstranění starých ekologických škod a jejich čerpání za I. pololetí roku 2014.

Materiál konstatuje, že v I. pololetí 2014 vláda neschválila žádnou novou smluvní garanci na odstranění staré ekologické zátěže a nebyla ani uzavřena žádná nová ekologická smlouva. Celkový součet garancí Ministerstva financí u všech ekologických smluv činil k 30.6.2014 celkem 207,74 mld. Kč a celková úhrada činila 58,99 mld. Kč – z toho v I. pololetí 2014 byla provedena úhrada ve výši 0,67 mld. Kč.

Dále materiál seznamuje s výší garancí schválených vládou na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizaci krajiny Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kraje Ústeckého a Karlovarského a kladenského regionu. Celková garance Ministerstva financí na tuto problematiku činí 37, 727 mld. Kč s tím, že k 30. 6. 2014 bylo z této částky uhrazeno celkem 21,68 mld. Kč. V I. pololetí 2014 byla provedena úhrada ve výši 1,23 mld. Kč.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.