CZ EN

Materiály na jednání vlády 14. července 2014

Bod č. 11:
Zpráva o postupu likvidací jednotlivých ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji podle jednotlivých podnikatelských subjektů – priority pro rok 2014

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem životního prostředí předkládá vládě materiál řešící budoucí postup likvidací jednotlivých ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji podle jednotlivých podnikatelských subjektů včetně časového rámce.

Materiál stanovuje priority zadávání veřejných zakázek v rámci programu odstraňování starých ekologických zátěží pro rok 2014, ukládá průběžné zadávání veřejných zakázek dle těchto priorit a dále ukládá předložení aktualizovaného materiálu spolu s návrhem priorit pro rok 2015.


Bod č. 15:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou se v současné době žádná takováto mezinárodní komplexní daňová smlouva neuplatňuje, přičemž pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění žádoucí.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto smlouvu o zamezení dvojímu zdanění dojednat, což se na expertní úrovni podařilo v únoru 2014. V současnosti probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k podpisu dané smlouvy v době co možná nejbližší.


Bod č. 23:
Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, který definuje podmínky pro národní spolufinancování prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Česká republika obdržela na programové období 2014-2020 prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši 22 mld. EUR. Na tyto prostředky bude zapotřebí vynaložit národní část spolufinancování, která dosáhne minimálně 4,8 mld. EUR (tj. přibližně 125 mld. Kč).

Cílem předkládaného materiálu je stanovit jednotné podmínky pro jednotlivé typy příjemců pro národní spolufinancovaní projektů v programovém období 2014-2020.


Bod č. 31:
Veřejná zakázka pro zajištění maintenance licencí SAP pro subjekty státní správy formou centralizovaného zadávání

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě by měla být vypsána veřejná zakázka na maintenance SAP licencí v roli centrálního zadavatele dle § 3, odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Současně se navrhuje, aby vláda uložila všem svým členům povinnost se připojit k této veřejné zakázce, pokud jsou držiteli (uživateli) licencí SAP, a to na základě Dohody mezi Centrálním zadavatelem (Ministerstvo financí) a Zadavatelem.

Ministerstvo financí v rámci řešení licenční problematiky pro Integrovaný informačního systému Státní pokladny (IISSP) navrhuje sjednocení a zefektivnění problematiky licencování softwarových produktů SAP pro potřeby veřejné správy. V rámci jednání mezi zástupci Ministerstva financí a představiteli SAP Česká republika byl deklarován společný zájem změny modelu úhrad za služby SW maintenance licencí systému SAP, a to v rámci výdajů organizačních složek státu, ale i dalších organizací, především státních podniků, pojišťoven s majetkovou účastí státu a fondů.

V první fázi změny stávajícího licenčního režimu je uvažováno s využitím množstevních slev při platbách maintenance SAP licencí a možnosti převoditelnosti některých aktuálně nevyužitých licencí v rámci orgánů a organizací státní správy. K tomu připraví Ministerstvo financí ve spolupráci se zainteresovanými subjekty příslušnou kvantifikaci podle typu licencí, včetně revize využitelnosti těchto licencí.

Nový model úhrad za služby SW maintenance licencí SAP je budován jako otevřený s tím, že v rámci dalších veřejných zakázek na služby SW maintenance licencí SAP se budou moci zapojit i noví uživatelé produktů SAP, držitelé licencí.


Bod č. 34:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 255)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující na část majetku, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), privatizaci formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny ve výších cen v čase a místě obvyklých, zjištěných na základě znaleckých posudků, a dále byly navýšeny o ceny za zpracování těchto posudků, nebo byly kupní ceny stanoveny dle cenové mapy stavebních pozemků Magistrátu hl. m. Prahy a tyto byly potvrzeny Cenovým odborem ÚZSVM jako ceny v čase a místě obvyklé.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář