CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 10. září 2014

Bod č. 1:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace. Východiskem pro jeho zpracování bylo usnesení vlády ze dne 16. června 2014, kterým byly schváleny předběžné příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů a návrhy rozpočtů kapitol státního rozpočtu předložené správci kapitol Ministerstvu financí do 31. července 2014 a následná jednání s představiteli správců kapitol. Při zpracování návrhu rozpočtu byla použita predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2017 zpracovaná Ministerstvem financí v červenci 2014.
Příjmy státního rozpočtu v roce 2015 jsou navrženy v objemu 1 118,5 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2015 by měly dosáhnout 1 218,5 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2015 je navržen ve výši 100 mld. Kč. Pro rok 2016 ve výši 100 mld. Kč a pro rok 2017 ve výši 95 mld. Kč.

Do návrhu státního rozpočtu na rok 2015 je promítnuto zapojení příjmů z rozpočtu Evropské unie a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, Finančního mechanismu Norska, Programu švýcarsko – české spolupráce, případně jiného finančního mechanismu v celkové výši 87,8 mld. Kč na financování společných programů.

Návrh státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2016 a 2017 zabezpečují, aby podíl deficitu vládního sektoru na HDP nepřekročil referenční hranici 3 %.


Bod č. 8:
Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, který zpracovalo Ministerstvo financí na základě § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s Akčním plánem pro implementaci Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů Společného strategického rámce v období 2014 – 2020.


Bod č. 11:
Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí předkládá vládě materiál „Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků“. Materiál analyzuje základní problémové okruhy platné právní úpravy odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a současně obsahuje návrhy na jejich možné řešení novou právní úpravou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář