CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 3. září 2014

Bod č. 6:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Cílem předložené novely je realizace opatření uložených Strategií vlády v boji proti korupci, úkolů uložených vládou ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie a zjednodušení vykazování některých výdajů paušální částkou. Návrh novely zákona obsahuje nová ustanovení upravující zejména postupy územních orgánů při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, dále pak postupy při zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných z územních rozpočtů, a ustanovení zjednodušující administraci prostředků EU. Datum účinnosti zákona je navrhováno k 1. lednu 2015.


Bod č. 7:
Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní.

Tento zákon provádí Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act („Dohoda FATCA“) a také anticipuje globální standard automatické výměny informací.

Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je umožnit České republice naplňovat mezinárodní závazek převzatý Dohodou FATCA, tj. poskytovat na základě automatické výměny se Spojenými státy americkými informace o „amerických“ účtech vedených českými finančními institucemi. Bez tohoto zákona by se české finanční instituce, které by chtěly dostát požadavkům amerického zákona FATCA, dostávaly do rozporu se stávající českou legislativou, zejména v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedle toho zákon reaguje na poslední vývoj v oblasti mezinárodní automatické výměny informací. Konkrétně se jedná o právě finalizovaný projekt realizovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Evropskou unií, jehož cílem je vytvořit společný standard oznamování informací o účtech pro daňové účely. Předpokládané nabytí účinnosti zákona je 1. ledna 2015.


Bod č. 8:
Návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 2013 a na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě zákon o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013 a na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016. Jedná se o technickou normu stanovující maximální výši zákonného povolení pro vydávání státních dluhopisů, která umožní plynulé zajištění emisní činnosti státu pro léta 2014 až 2016. Schválením tohoto zákona nedochází ke zvyšování státního dluhu a stále platí plán Ministerstva financí stabilizovat korunovou hodnotu státního dluhu nejméně do konce roku 2015 na úrovni konce roku 2013.

Celková jmenovitá hodnota státních dluhopisů vydaných a prodaných v letech 2014, 2015 a 2016 bude záviset zejména na skutečném hospodaření státního rozpočtu v roce 2014 a na míře zapojení disponibilní likvidity státní pokladny do nedluhového krytí potřeby financování státu.

Koncem května 2014 předložilo Ministerstvo financí vládě návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech, která obsahuje ustanovení umožňující vydávat státní dluhopisy na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu a na úhradu jmenovitých hodnot (jistin) státního dluhu bez zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu. Ministerstvo financí navrhuje, aby již nebylo nezbytné tento technický zákon každoročně předkládat, ale aby bylo možné státní dluhopisy vydávat na základě pověření v zákoně o rozpočtových pravidlech.


Bod č. 36:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“).

Uzavřením Dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému zjištění, stanovení a zajištění úhrady daní, popř. k vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů.

Doposud bylo sjednáno třináct dohod o výměně informací s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem.


Bod č. 37:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Sint Maarten o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Sint Maarten o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“).

Uzavřením Dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému zjištění, stanovení a zajištění úhrady daní, popř. k vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů.

Doposud bylo sjednáno třináct dohod o výměně informací s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem.


Bod č. 38:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“).

Uzavřením Dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému zjištění, stanovení a zajištění úhrady daní, popř. k vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů.

Doposud bylo sjednáno třináct dohod o výměně informací s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem.


Bod č. 39:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím bezesmluvní vztah, přičemž pro funkcionalitu daňových vztahů a rozvoj vztahů mezi oběma státy vůbec je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jistě potřebná.

V současnosti probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k podpisu smlouvy v době co možná nejbližší.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář