Novinky

Veřejná diskuse č. II/2006 - Zprostředkování a poradenství na finančním trhu

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu
oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

Vydáno

 • Diskuze
 • Soukromý sektor
 • Finanční trh

26. května - 31. července 2006

Informace k průběhu veřejné diskuse

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) připravilo konzultační materiál k úpravě podmínek pro zprostředkování a poradenství na finančním trhu, který nyní předkládá k veřejné diskusi. Tento konzultační materiál je součástí procesu přípravy pravidel pro fungování finančního trhu. Neobsahuje definitivní model řešení, ale výchozí teze, které mají umožnit širokou strukturovanou diskusi tématu. Na základě výsledků veřejné diskuse bude formulována finální podoba režimu zprostředkování a poradenství na finančním trhu. Na tu naváže další legislativní proces. Záměrem ministerstva je, aby se celý proces odehrával ve spolupráci s dalšími zainteresovanými institucemi, zejména ČNB a profesními organizacemi.

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 31. července 2006.

Připomínky je možné zasílat elektronicky na adresu zprostredkovani@mfcr.cz, případně písemně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 00  Praha 1, s označením „KONZULTACE - ZPROSTŘEDKOVATELÉ, PORADCI“.

Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:

 

 

Vyhodnocení veřejné diskuse

Shrnutí obsahu připomínek ke konzultačnímu materiálu, které obdrželo MF

Shrnutí obsahu připomínek, které obdrželo Ministerstvo financí ke konzultačnímu materiálu. Shrnutí připomínek je členěno podle struktury odpovídající jednotlivým kapitolám konzultačního materiálu ze dne 2. června 2006.

Kapitola 1 – Účel a povaha materiálu

Kapitola obsahuje vysvětlení účelu materiálu a koncepčních záměrů Ministerstva financí.

Shrnutí připomínek:

Účastníci trhu přijali konzultační materiál s povděkem a oceňují snahu Ministerstva financí konzultovat se subjekty finančního trhu případná legislativní opatření. Téma distribuce finančních produktů subjekty vítají, neboť podmínky pro tuto oblast jsou v ČR velmi roztříštěné a nejasná pravidla ztěžují podnikání v různých segmentech finančního trhu. Rovněž zaznívají náměty na sladění podmínek pro distribuci finančních produktů různými distribučními kanály.

Kapitola 2 -  Zprostředkování a poradenství na finančním trhu, schémata a základní pojmy

Kapitola 2 obsahuje schémata, která popisují strukturu zprostředkování a poradenství, uspořádání vztahů mezi poskytovateli finančních produktů, zprostředkovateli, poradci a zákazníky. V části 2.2 jsou pro účely konzultačního dokumentu vymezeny základní pojmy. K tématu bylo položeno 11 otázek (viz otázky č. 1 – 11).

Shrnutí připomínek:

Dělení na poradce a zprostředkovatele je sice možné, avšak v praxi velice obtížné, neboť dochází k prolínání činností a klient obě kategorie obvykle nerozlišuje. Některé vymezené pojmy lze považovat  za zavádějící např. odborný zaměstnanec. Většina odpovídajících rámcově souhlasí s navrženým obecným schématem, i když pro běžného retailového zákazníka může být příliš složitý. Všichni vyjádřili souhlas s tím, aby poradce 1. úrovně mohl vykonávat poradenskou činnost prostřednictvím poradce 2. úrovně. Naopak valná většina se staví proti zavedení zvláštních pravidel pro „tipařství“, které je často využíváno pro obcházení registračních požadavků a požadavků dohledu. Neexistuje také shoda v otázce nastavewní zvláštních pravidel pro „broker pooly“.

Kapitola 3 – Předpoklady k činnosti

Kapitola načrtává různé typy předpokladů, které by měli splňovat žadatelé o oprávnění k výkonu činnosti zprostředkovatele/poradce. Rovněž zmiňuje  obecné a odborné předpoklady pro činnost odborného zaměstnance. K tématu bylo položeno 5 otázek (viz otázky č. 12 – 16).

Shrnutí připomínek:

Obecně panuje shoda, že je třeba stanovit předpoklady k činnosti poradce/zprostředkovatele. Některé subjekty navrhují vyjít z modelu podle zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o pojišťovacích zprostředkovatelích). Některé navrhované předpoklady (např. obchodní plán) se nejeví jako vhodné pro všechny subjekty. Předpoklady pro poradce by měly záviset na vymezení pojmu poradenství a v některých případech by měly být diferencované podle rozsahu nabízených služeb a sektorů. Volbu mezi regulatorním kapitálem a pojištěním upřednostňuje většina odpovídajících, je zde též upozornění na možnost omezení přístupu do této oblasti podnikaní v případě zavedení požadavku na regulatorní kapitál. Stávající rozsah událostí, které mají být kryty pojištěním (tj. v rámci zprostředkování pojištění a investičního zprostředkování), je podle respondentů dostačující. Rovněž panuje téměř absolutní konsensus v případě úrovně pojistného krytí vyplývajícího ze směrnic EU (IMD).

Kapitola 4 – Povolovací režim

Kapitola 4 se zabývá povolovacím režimem. Navrhuje pro oblast zprostředkování registraci a pro výkon činnosti poradce povolení. Rozsah registraci a povolení navrhuje strukturovat. K tématu byly položeny 3 otázky (viz otázky č. 17 – 19).

Shrnutí připomínek:

Většina odpovídajících se domnívá, že není vhodné členit udělování oprávnění k činnosti zprostředkovatele a poradce na registrační a povolovací režim. Panuje obecně souhlas s tím, že by rozsah registrace či povolení měl být vnitřně strukturován, avšak není jednotný názor na způsob strukturování. Speciální povolení pro odborné zaměstnance vykonávající poradenskou činnost se nejeví většině odpovídajících jako účelné, měla by stačit odborná kvalifikace a ponechat odpovědnost na firmě. Tuto odpovědnost je však potřeba lépe definovat.

Kapitola 5 - Odbornost

Kapitola je zaměřena na vymezení odbornosti a způsobu ověřování odborných znalostí. Odborní „zaměstnanci“ by měli splňovat určitý standard odbornosti v závislosti na obsahu vykonávané činnosti. Ověřování odborných znalostí formou standardizovaných zkoušek, které budou zajišťovány nezávislými akreditovanými osobami. K tématu bylo položeno 5 otázek (viz otázky č. 21 – 25).

Shrnutí připomínek:

Rozsah a obsah odborných znalostí je zásadním faktorem při distribuci finančních produktů, měl by však být ještě diskutován, stejně tak způsob jejich ověřování. Přístup k otázce omezení platnosti odborné zkoušky, popř. aktualizačnímu vzdělávacího školení se různí, a to v závislosti na vykonávané činnosti.

Kapitola 6 - Povinnosti zprostředkovatelů a poradců

Kapitola je zaměřena na pravidla jednání k zákazníkům, na pravidla vnitřního provozu zprostředkovatele / poradce a na vymezení informační povinnosti. Povinnosti vůči zákazníkům by měly být vymezeny pro celý proces komunikace se zákazníkem (identifikace zprostředkovatele/ poradce, včetně rozsahu informační povinnosti). K tématu bylo položeno 7 otázek (viz otázky č. 26 – 32).

Shrnutí připomínek:

Navrhovaný rozsah povinností zprostředkovatelů/ poradců a odborných pracovníků při jednání ve vztahu k zákazníkům je považován většinou respondentů za adekvátní s tím, že je třeba ještě diskutovat vymezení konkrétního rozsahu s ohledem na osoby a činnosti, které vykonávají. Stejně tak je nutno dále diskutovat pokud se týká rozlišování mezi drobným „retailovým zákazníkem a zákazníkem kvalifikovaným či profesionálem“. Navrhovaný způsob podávání informací o zprostředkovateli / poradci se setkal s kladnou odezvou s tím že úprava podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích by mohla posloužit jako vzor. Vydávání „průkazu odborného zaměstnance“ se vesměs jeví jako nadbytečné. Přijímání finančních prostředků od zákazníků – názory nejsou jednotné, převažují ty, které ponechávají rozhodnutí na poskytovateli produktu. Informační povinnosti – konkrétní podobu sběru a zpracování – je třeba ještě diskutovat s ohledem na možné postavení a oprávnění profesních sdružení.

Kapitola 7 - Povinnosti poskytovatele finančního produktu

Kapitola vymezuje přehled povinností poskytovatele finančního produktu. Cílem je zajistit adekvátní informovanost zákazníků, vymezení odpovědnosti jednotlivých článků v distribučním řetězci a přispět tak k stabilnímu fungování příslušného distribučního kanálu. K tématu byly položeny 2 otázky (viz otázky č. 33 – 34).

Shrnutí připomínek:

Návrh rozsahu povinností poskytovatele finančního produktu považuje většina respondentů za adekvátní, přičemž dle jejich názoru je jich většina zpravidla obsahem smluv mezi poskytovatelem produktu a zprostředkovatelem. Na konkrétní vymezení pravidel a náležitostí smlouvy není jednotný názor, tj. někteří respondenti souhlasí s vymezením, jiní se domnívají, že stávající úprava je dostatečná.

Kapitola 8 – Dohled a passportování

Kapitola je věnována rozsahu činnosti dohledu, podobě veřejného seznamu (registru) zprostředkovatelů / poradců a volnému pohybu služeb (passportování). K tématu byly položeny 4 otázky (viz otázky č. 35 – 38).

Shrnutí připomínek:

Navrhovaný model rozsahu dohledu považuje většina respondentů za adekvátní. Rozsah a způsob dohledu profesních organizací – je třeba problematiku dále diskutovat a dobře zvážit právní postavení asociací.Rozsah uveřejňovaných informací je považován většinou respondentů za dostačující, doporučuje se zvážit komu zpřístupnit informace o udělené sankce (poskytovateli finančního produktu, popř. profesnímu sdružení, jejímž členem je „potrestaná osoba“).

Kapitola 9 - Profesní organizace

Kapitola vymezuje záležitosti spojené s akreditací a činností profesní organizace. K tématu bylo položeno 5 otázek (viz otázky č. 39 – 43).

Shrnutí připomínek:

Navrhovaný model – vymezení role profesní organizace a jejího vztahu k ČNB se setkal většinou s negativním názorem, pokud se týká dotčeného rozsahu. Obecně souhlasné stanovisko, pokud se týká aktivit profesních sdružení v oblasti odbornosti a organizování odborných zkoušek. Spíše negativně je vnímáno jejich zapojení do procesu sběru informačních povinností, řešení stížností zákazníka apod. To souvisí s vymezením právního postavení profesních sdružení.

Připomínky osob, které udělily souhlas s uveřejněním připomínek zaslaných ke konzultačnímu materiálu Ministerstva financí

řazeno dle názvu instituce/firmy/jména osoby - Jednotlivé připomínky / Seznam osob, které udělily souhlas k uveřejnění připomínek

Jednotlivé připomínky

Připomínky osob, které udělily souhlas s uveřejněním připomínek zaslaných ke konzultačnímu materiálu Ministerstva financí

Seznam osob, které udělily souhlas s uveřejněním připomínek

Název instituce/firmy/jméno osoby:

 • A.S.
 • Asociace českých stavebních spořitelen
 • Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců
 • Asociace penzijních fondů České republiky
 • Asociace pro kapitálový trh
 • Astorie, a.s.
 • Compllex s.r.o.
 • Česká asociace pojišťovacích makléřů
 • Česká asociace pojišťoven
 • Česká leasingová a finanční asociace
 • Česká národní banka
 • ČSOB Investiční společnost, a.s.
 • Gustav Vacek
 • Július Tomka (Slovenská asociácia poisťovní Bratislava) 
 • SATUM CZECH s.r.o.
 • TriMan, s.r.o.
 • Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

 


Související dokumenty:

 • Tisková zpráva ze dne 6. září 2006 - MF vyhodnotilo veřejnou diskusi k úpravě podmínek pro zprostředkování a poradenství na finančním trhu

Doporučované

Nejčtenější