CZ EN

Zpravodaj MF - 11/2015

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Reverse charge

Reverse charge

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na ministerské úrovni.

Celý obsah článku

Sdělení MF k novele zákona o účetnictví a novele souvisejících právních předpisů

Sdělení MF k novele zákona o účetnictví a novele souvisejících právních předpisů

Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Dne 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon“), kterým se implementují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniku, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu - materiály ze semináře pro obce a dobrovolné svazky obcí Plzeňského kraje

Účetní konsolidace státu - materiály ze semináře pro obce a dobrovolné svazky obcí Plzeňského kraje

Účetní konsolidace státu – Ministerstvo financí zveřejňuje materiály ze semináře pro obce a dobrovolné svazky obcí Plzeňského kraje.

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu – zveřejnění balíčku XSD schémat č. 29

Účetní konsolidace státu – zveřejnění balíčku XSD schémat č. 29

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo dne 20. listopadu 2015 balíček XSD schémat, jehož součástí je i XSD schéma pomocného konsolidačního záznamu.

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu – předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2016

Účetní konsolidace státu – předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2016

Blíží se termín, do kterého bude poprvé předáván seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (seznam) i dobrovolnými svazky obcí a obcemi s počtem obyvatel menším než 10 tisíc. Tento termín je 15. 1. 2016.

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu – metodická pomůcka k informování o sestavování a předávání Pomocného konsolidačního přehledu

Účetní konsolidace státu – metodická pomůcka k informování o sestavování a předávání Pomocného konsolidačního přehledu

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje metodickou pomůcku pro vyplnění Pomocného konsolidačního přehledu.

Celý obsah článku

Historický úspěch Ministerstva financí v aukcích státních dluhopisů

Historický úspěch Ministerstva financí v aukcích státních dluhopisů

Dne 11. listopadu 2015 uskutečnilo Ministerstvo financí další aukce střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, ve kterých byly tentokrát nabízeny státní dluhopisy se splatností 2, 8 a 15 let.

Celý obsah článku

Návrhy zákonů o regulaci hazardu musí odolat lobbistickým tlakům

Návrhy zákonů o regulaci hazardu musí odolat lobbistickým tlakům

Navrhovaný balík zákonů regulující hazardní hry již jednomyslně schválila vláda a v současné době ho projednává Poslanecká sněmovna v prvním čtení. Vzhledem k tomu, že mají návrhy zákonů povahu technických norem, nachází se v notifikačním procesu Evropské komise.

Celý obsah článku

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.10.2015

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.10.2015

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.10.2015 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 53012 kusů.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Schválení rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016 až 2020

Schválení rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016 až 2020

Dne 9. 11. 2015 byl usnesením vlády č. 913 schválen rámcový harmonogram centrálního nákupu státu pro roky 2016 až 2020.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.9.2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.9.2015

Ke konci třetího čtvrtletí 2015 dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti 329,6 mld. Kč, což bylo o 15,9 mld. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2015 - 1. - 3. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2015 - 1. - 3. čtvrtletí

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2015 projednal na své 31.schůzi dne 11.11.2015 a přijal usnesení č.358. Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2015 projednala dne 26. října 2015 a přijala usnesení č. 858.

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až říjen 2015

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až říjen 2015

K 31.10.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 997,2 mld. Kč, celkové výdaje 1 026,3 mld. Kč a schodek hospodaření 29,1 mld. Kč (na konci října 2014 vykázán schodek ve výši 45,4 mld. Kč), což je nejlepší výsledek hospodaření od roku 2008, který potvrzuje oživení české ekonomiky i zlepšenou práci finanční a celní správy.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2015

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2015

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Legislativa MF

Finanční zpravodaj již pouze v elektronické podobě

Finanční zpravodaj již pouze v elektronické podobě

Ministerstvo financí za účelem úspory nákladů, zjednodušení a zejména urychlení procesu vytváření Finančního zpravodaje upustilo od vydávání a distribuce tohoto periodika v tištěné podobě, a to od 1. ledna 2016. Finanční zpravodaj tak bude nadále vydáván pouze v elektronické formě, a to na internetových stránkách ministerstva kde je již uveřejňován v současnosti.

Celý obsah článku

Sdělení MF k novele zákona o účetnictví a novele souvisejících právních předpisů

Sdělení MF k novele zákona o účetnictví a novele souvisejících právních předpisů

Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Dne 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon“), kterým se implementují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniku, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Celý obsah článku

Cenový věstník 11/2015

Cenový věstník 11/2015

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 12. dodatek

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 5/2015

Zprávy MF - číslo 5/2015

Ze dne: 9. listopadu 2015

  1. Výzva č. 3 obcím k podprogramu č. 298213
  2. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Celý obsah článku

Směrnice Rady 2011/16/EU

Směrnice Rady 2011/16/EU

o správní spolupráci v oblasti daní ve znění směrnice Rady 2014/107/EU. V návaznosti na příslušná ustanovení směrnice Rady 2014/107/EU byly dne 31.10.2015 publikovány v Úředním věstníku seznamy vyňatých účtů a neoznamujících finančních institucí za jednotlivé ČS EU.

Celý obsah článku

Informace o vstupu v platnost smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Informace o vstupu v platnost smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 30. 10. 2015 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A PÁKISTÁNSKOU ISLÁMSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Praze dne 2. května 2014.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

II. pilíř - Důchodové spoření (ukončení)

II. pilíř - Důchodové spoření (ukončení)

Aktualizace stavu projednávání právních předpisů - zákon o ukončení důchodového spoření.

Celý obsah článku

Právní rámce - pojišťovnictví v ČR i v EU

Právní rámce - pojišťovnictví v ČR i v EU

Doplnění odkazů na nové evropské pokyny ke směrnici Solventnost II.

Celý obsah článku

Základní informace MF o pojišťovnictví

Základní informace MF o pojišťovnictví

Aktualizace stavu projednávání právních předpisů - návrh novely zákona o pojišťovnictví.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2015

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Finanční správa odhalila půlmiliardový daňový únik na DPH. Daň se podařilo zajistit i vybrat. (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa odhalila půlmiliardový daňový únik na DPH. Daň se podařilo zajistit i vybrat. (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa odhalila rozsáhlý daňový únik na dani z přidané hodnoty. Pro účely daňového podvodu došlo k vytvoření umělého řetězce osob z několika členských států EU, mezi kterými docházelo k prodeji zboží tak, aby ho finanční správy jednotlivých států neodhalily. Mezi dotčenými členskými státy byly například i Německo a Dánsko.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 18.11.2015

Celý obsah článku

Finanční správa přibližuje lidem problém daňových úniků kresleným humorem (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa přibližuje lidem problém daňových úniků kresleným humorem (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa dnes vydala naučnou brožurku, kde formou vtipných kreslených příběhů vysvětluje lidem, že bez patřičných nástrojů a bez jejich pomoci je na krácení daní krátká. V osmi příbězích na motivy skutečných událostí z praxe finančních kontrolorů popisuje nešvary jako například nepřiznávání skutečných tržeb nebo zaměstnávání načerno. Podle statistik u nás za jediný rok daňoví podvodníci nepřiznají příjmy ve výši 160 mld. korun a okradou stát o 80 mld. korun na DPH.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 18.11.2015

Celý obsah článku

Kontrolní akce zaměřená na převodní ceny zatím přinesla zjištění v podobě doměření daně v hodnotě více než 170 mil. Kč (Tisková zpráva GFŘ)

Kontrolní akce zaměřená na převodní ceny zatím přinesla zjištění v podobě doměření daně v hodnotě více než 170 mil. Kč (Tisková zpráva GFŘ)

Specializovaný finanční úřad zahájil letos v únoru celorepublikovou kontrolní akci, zaměřenou na prověřování převodních cen u českých obchodních společností, zejména členů nadnárodních korporací. Dosavadním výsledkem této kontrolní akce za necelý rok 2015 je zvýšení základu daně, případně snížení daňové ztráty u daňových subjektů ve výši téměř 600 mil Kč, což znamená doměření daně finančním úřadem ve výši více než 90 mil Kč.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 18.11.2015

Celý obsah článku

Termíny uzavření daňových pokladen na konci roku 2015 a otevření na začátku roku 2016 (Tisková zpráva GFŘ)

Termíny uzavření daňových pokladen na konci roku 2015 a otevření na začátku roku 2016 (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa ČR upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2015 bude středa 16. prosince. Daňové pokladny budou opět otevřeny v pondělí 4. ledna 2016.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 16.11.2015

Celý obsah článku

Poplatníci stále platí daně na zrušené účty finančních úřadů. Vznikají tím nedoplatky a sankce (Tisková zpráva GFŘ)

Poplatníci stále platí daně na zrušené účty finančních úřadů. Vznikají tím nedoplatky a sankce (Tisková zpráva GFŘ)

Přes opakovaná upozornění Finanční správy, aby poplatníci důsledně kontrolovali placení svých daňových povinností na správné bankovní účty, bylo k poslednímu říjnu zjištěno 3 500 nesprávně směrovaných plateb na zrušené účty finančních úřadů v celkové výši 47 mil. korun. Částka platby se sice vrátí poplatníkům zpět, ale vystavují se nebezpečí, že jejich daňová povinnost nebude včas řádně zaplacena a hrozí jim tím sankce z důvodu prodlení.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 16.11.2015

Celý obsah článku

Konečně mohou téměř 4 miliony poplatníků daně z nemovitých věcí platit daně snadně – přes SIPO (Tisková zpráva GFŘ)

Konečně mohou téměř 4 miliony poplatníků daně z nemovitých věcí platit daně snadně – přes SIPO (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou možnost jak zaplatit daň z nemovitých věcí, a to prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Zájemce o tento způsob placení odevzdá nejpozději do 31. ledna 2016 svému správci daně Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO. V roce 2016 a dál už se nebude muset o nic starat, jeho daňová povinnost i při změně výše daně bude hrazena zcela automaticky.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 12.11.2015

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2015.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Základní informace - Twinningová spolupráce v ČR

Základní informace - Twinningová spolupráce v ČR

Agenda TWINNINGOVÝCH projektů - aktualizace kontaktů - Ministerstvo financí.

Celý obsah článku

Pokyny pro refundaci v 4.čtvrtletí roku 2015

Pokyny pro refundaci v 4.čtvrtletí roku 2015

Cestovné do Rady EU.

Celý obsah článku

Ministři financí jednali o Fondu pro řešení problémů bank

Ministři financí jednali o Fondu pro řešení problémů bank

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš zastupoval Českou republiku na zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které se konalo v úterý 10. listopadu 2015 v Bruselu. Mezi hlavní témata jednání patřily přechodné financování Jednotného fondu pro řešení problémů bank, Akční plán pro budování Unie kapitálových trhů a finanční otázky spojené se změnou klimatu.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 10. listopadu 2015 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 10. listopadu 2015 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od nizozemské společnosti Fynerdale Holdings B.V.

Žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od nizozemské společnosti Fynerdale Holdings B.V.

Dne 9. listopadu 2015 Ministerstvo financí obdrželo žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od nizozemské společnosti Fynerdale Holdings B.V. podanou dle čl. 8 odst. 1 a 2 Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Odborná konference „Rozšířením systému reverse charge proti daňovým únikům“ (Pozvánka)

Odborná konference „Rozšířením systému reverse charge proti daňovým únikům“ (Pozvánka)

V pátek 4. prosince 2015 v Kongresovém centru Praha pořádá Ministerstvo financí ve spolupráci s International Fiscal Association odbornou konferenci „Rozšířením systému reverse charge proti daňovým únikům“, na které vystoupí ministr financí Andrej Babiš, generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček, experti Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství ČR a dalších členských států EU, Evropské komise a zástupci odborné veřejnosti.

Celý obsah článku

Seminář "Procurement in World Bank Investment Project Financing" (Pozvánka)

Seminář "Procurement in World Bank Investment Project Financing" (Pozvánka)

Ministerstvo financí si Vás dovoluje pozvat na seminář "Procurement in World Bank Investment Project Financing" - dne 14. prosince 2015 od 8:30 hodin v budově Ministerstva financí. Na semináři vystoupí představitelé Světové banky, kteří představí nový rámec pro zadávání investičních projektů, který vejde v platnost od 1. ledna 2016.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích (listopad 2015)

Ministr financí a lidé MF v médiích (listopad 2015)

Aktuální témata: odstraňování ekologických škod, zákon o úvěru pro spotřebitele a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (listopad 2015)

Multimédia MF (listopad 2015)

Aktuální témata: regulace hazardních her v ČR, daňové podvody a chystaná protiopatření, řešení ekologických závazků státu.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Andrej Babiš se sešel se svým slovenským protějškem Peterem Kažimírem

Andrej Babiš se sešel se svým slovenským protějškem Peterem Kažimírem

Tématem jednání v Praze dne 26.11.2015 byla výměna zkušeností s bojem proti daňovým únikům a možnosti další vzájemné spolupráce.

Celý obsah článku

Seminář “How to do business with the International Finance Corporation (IFC)”

Seminář “How to do business with the International Finance Corporation (IFC)”

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 uspořádalo Ministerstvo financí seminář pro podnikatelskou veřejnost s názvem “How to do business with the International Finance Corporation (IFC)”, kterého se zúčastnili zástupci českých exportérů, konzultantských firem, komerčních bank, ale i představitelé státní správy.

Celý obsah článku

Seminář „Mezinárodní investiční banka – možnosti pro české podnikatele“

Seminář „Mezinárodní investiční banka – možnosti pro české podnikatele“

Ve středu 11. listopadu 2015 uspořádalo Ministerstvo financí seminář pro podnikatelskou veřejnost s názvem „Mezinárodní investiční banka – možnosti pro české podnikatele“, kterého se zúčastnili zástupci českých exportérů, konzultantských firem, komerčních bank, ale i představitelé státních správy.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.