Novinky

2.čtvrtletí ´11

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2011.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 29. června 2011

 • Bod č. 8: Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
 • Bod č. 26: Návrh zákona o důchodovém spoření, návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. června 2011

 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob
 • Bod č. 5: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/11 „Financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh"
 • Bod č. 12: Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení úprav a provozu IS ADIS, AVIS, TaxTest a VEMA dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 15. června 2011

 • Bod č. 11: Vyjmutí vybraného majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, z privatizace
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Bod č. 15: Návrh na změnu Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
 • Bod č. 16: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. února 2011 č. 126 k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech
 • Bod č. 23: Návrh usnesení vlády České republiky ve věci aplikace zákonem předvídané výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na oblast mezinárodních sporů v oblasti fotovoltaického průmyslu
  Pro informaci:
 • Bod č.1: Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2010
 • Bod č.10: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Rozšíření služeb bezpečného datového centra pro provoz IISSP“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. června 2011

 • Bod č. 2: Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
 • Bod č. 13: Návrh na sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP (FM EHP) pro období 2009 - 2014 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou a Memoranda o porozumění pro implementaci norského finančního mechanismu pro 2009–2014 mezi Norským královstvím a Českou republikou
 • Bod č. 18: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
 • Bod č. 21: Návrh usnesení vlády České republiky ve věci aplikace zákonem předvídané výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na oblast mezinárodních sporů v oblasti fotovoltaického průmyslu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. června 2011

 • Bod č. 15: Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
 • Bod č. 20: Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
  Pro informaci:
 • Bod č. 6: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování servisních činností pro ICT Ministerstva financí“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. května 2011

 • Bod č. 8: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření
 • Bod č. 22: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2010
 • Bod č. 24: Příprava Dohody o implementaci Fondu solidarity EU v ČR (povodně z května a června 2010)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. května 2011

 • Bod č. 6: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Zpráva o pokroku v řešení dalších změn a nových podnětů za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU
 • Bod č. 13: Bezúplatný převod objektu Pražská bez č.p./č.e. na město Pelhřimov
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o stavu plnění Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. května 2011

 • Bod č. 2: Konvergenční program České republiky duben 2011
 • Bod č. 6: Návrh změny rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti Letiště Praha, a. s., jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a.s.
 • Bod č. 11: Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj a přijetí změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 27. dubna 2011

 • Bod č. 7: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/08 „Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně“
 • Bod č. 8: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/09 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry“
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Rozšířený rozsah dodávky RISPR v rámci projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. dubna 2011

 • Bod č. 2: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 až 2014
 • Bod č. 11: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 16: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 • Bod č. 20: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010
 • Bod č. 21: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2011
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o aktuálním stavu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 13. dubna 2011

 • Pro informaci:
  Bod č. 9:
  Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Technická podpora produktů Oracle“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. dubna 2011

 • Bod č. 15: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách  převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 240)
 • Bod č. 20: Návrh na navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2010
 • Bod č. 8: Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek Celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění