CZ EN

Materiály na jednání vlády 11. května 2011

Bod č. 6:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky, a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem  navrhovaných změn je splnění povinností plynoucích pro Českou republiku z rozsudku Soudního dvora EU (C-343/08) ve věci žaloby Komise EU vůči České republice ohledně namítané neúplné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi.

Z výše uvedeného rozsudku plyne pro Českou republiku povinnost transponovat zbývající články předmětné směrnice. Jedná se o ustanovení předpokládající usazení zaměstnaneckých penzijních institucí na území členského státu. Česká republika vzhledem k neexistenci systému zaměstnaneckého penzijního pojištění transponovala směrnici pouze tak, že umožnila působení institucí z ostatních členských států. Soudní dvůr EU ovšem rozhodl, že členský stát i přesto, že nemá takový systém zaveden, musí transponovat všechny články předmětné směrnice. Dále Soudní dvůr EU v odůvodnění rozsudku uvádí, že žádné ustanovení předmětné směrnice neukládá členskému státu povinnost zavést zaměstnanecké penzijní pojištění. Předkládaným návrhem zákona se zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice nezavádí.

Bod č. 8:
Zpráva o pokroku v řešení dalších změn a nových podnětů za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj předkládá vládě dokument „Zpráva o pokroku v řešení vybraných legislativních oblastí za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“. Dokument informuje o pokroku v řešení problematických oblastí, jež byly identifikovány v průběhu implementace operačních programů v programovém období 2007–2013. Jde zejména o oblasti, které brání plynulému čerpání i administraci daných fondů. Na základě důkladné analýzy těchto oblastí, resp. bariér plynulé implementace, byla navržena a usnesením vlády ze dne 15. března 2010 přijata opatření legislativního charakteru, a to zejména v oblasti schvalovacích procedur, finančního plánování a řízení a dále také v oblasti výkonu kontrolní činnosti a řešení nesrovnalostí.

Zpráva o pokroku uvádí konkrétní přijatá opatření vedoucí ke snížení administrativní zátěže. Tato opatření mají charakter změn legislativní i nelegislativní povahy promítnutých do příslušných norem. Dále zpráva informuje o pokrocích v dalších specifických oblastech, zejména v oblastech finančních nástrojů a problematiky používání Informačního systému programového financování. Materiál má pozitivní dopad na subjekty implementační struktury ve smyslu snížení administrativní zátěže a sjednocení pravidel poskytování dotací pro všechny skupiny příjemců.

Bod č. 13:
Bezúplatný převod objektu Pražská bez č.p./č.e. na město Pelhřimov

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě by měla odsouhlasit bezúplatný převod vlastnictví administrativního objektu bez č.p./č.e. v ulici Pražská, v k.ú. Pelhřimov, z vlastnictví  státu  do vlastnictví města Pelhřimov. Jedná se o objekt, jehož  administrativní plocha je zcela využívána městem v souvislosti s přenesením působnosti na obce s rozšířenou působností po zániku okresních úřadů.

Pro informaci:

Bod č. 4:
Informace o stavu plnění Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem

Vláda ČR ve svém usnesení z února roku 2010 přijala „Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ (dále jen Zásady). Zároveň uložila ministru financí ve spolupráci s členy vlády, předkládat vládě každoročně zprávu o stavu plnění Zásad. V současné době probíhá implementace Zásad a v podstatě již prošla první fázi, tj. ministerstva mají většinou k dispozici nezávislé ocenění jednotlivých manažerských pozic a dokonce je ve větší míře již promítla i do konkrétních manažerských smluv.

V další fázi se předpokládá, že jednotlivá ministerstva dokončí úpravy mezd u manažerů,  u nichž jejich výše překročila výši referenčních platů a pokud tomu tak ještě není, upřesní krátkodobé i střednědobé cíle pro jednotlivé společnosti, které budou následně rozpracovány pro konkrétní manažery.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář