CZ EN

Materiály na jednání vlády 2. června 2011

Bod č. 15:
Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky ke schválení návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech včetně Protokolu k této Dohodě a Společné deklarace (dále jen Dohoda).
 
Česká republika tak reaguje na nutnost posílení vzájemné výměny informací v oblasti daní, která je výsledkem rostoucí provázanosti celosvětové ekonomiky. Pro efektivní aplikaci a vymáhání vnitrostátních daňových zákonů se ukazuje jako nezbytné urychleně posílit proces budování rozvinutého systému mezinárodní výměny informací, který nebude pokrývat pouze území členských států Evropské unie, ale také jurisdikce, které svým daňovým režimem narušují principy spravedlivé daňové soutěže a umožňují snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství.

Ministerstvo financí v této souvislosti zahájilo řadu jednání se státy s preferenčními daňovými režimy (tzv. „daňové ráje“), které prozatím vyústily ke sjednání pěti konečných textů návrhů dohod o výměně informací s příslušnými jurisdikcemi (kromě Britských Panenských ostrovů se jedná o Jersey, Ostrov Man, Guernsey a Bermudy). Návrh Dohody o výměně informací a doprovodných dokumentů s vládou Britských Panenských ostrovů je již třetí z nich, která dospěla do fáze legislativního procesu nutného k její ratifikaci.

Uzavřením navrhované Dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání předmětných daní, popř. využití v rámci přípravné fáze k vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Od těchto opatření tak lze očekávat nejen možnost českých správců daně doměřit daň, která by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, ale také zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna.

Bod č. 20:
Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, ve kterém navrhuje odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí. Návrh se týká odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra z důvodu ukončení prvního funkčního období k datu 30. 6. 2011 a možnosti vykonávat tuto funkci opakovaně i v druhém funkčním období, a to od 1. července 2011. Dále ministr financí vládě ČR navrhuje kandidáta do Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí, a to do prvního funkčního období. 

Pro informaci:

Bod č. 6:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování servisních činností pro ICT Ministerstva financí“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce „Poskytování servisních činnosti pro ICT Ministerstva financí“, jejímž předmětem je uzavření navazující smlouvy (stávající smlouva končí k 30.6.2011) o poskytování servisních činností pro zajištění provozu, správy, servisu a dohledu prostředků ICT dodaných v rámci budování a rozvoje komunikační a systémové infrastruktury Ministerstva financí.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář