CZ EN

Materiály na jednání vlády 22. června 2011

Bod č. 2:
Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování“. Návrh Nařízení vlády je vypracován v souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování, která byla dne 9. června 2011 schválena Parlamentem ČR.

Toto nařízení má v souvislosti s evropským nařízením, které zavádí pro standardní fondy kolektivního investování dokument nazvaný „sdělení klíčových informací“, zakotvit závazný obsah a náležitosti srovnatelného dokumentu i pro speciální fondy kolektivního investování (tedy fondy, které nejsou upraveny právem EU). Na základě nařízení vlády budou speciální fondy stejně jako standardní fondy uveřejňovat dokument v jednotném formátu, který bude obsahovat pevně stanovené informace a bude tak umožňovat jednoduché porovnání různých fondů kolektivního investování, resp. jejich investičních strategií, rizik a výkonností. To umožní investorům jednoduché porovnání různých fondů kolektivního investování.

Bod č. 3:
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh Nařízení vlády, který je vypracován v souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování a dalších předpisů, která byla dne 9. června 2011 schválena Parlamentem ČR.

Nařízení vlády odráží přijetí směrnice č. 2010/73/EU novelizující tzv. prospektovou směrnici a transparenční směrnici. V návaznosti na tuto novelu se zvyšuje minimální částka připadající na jednoho investora u cenných papírů, u kterých není třeba uveřejňovat prospekt, ze stávajících 50.000 EUR na 100.000 EUR.

Cesta formou vládního nařízení se volí proto, aby podle potřeby mohlo být rychleji reagováno na změnu příslušného aktu Evropské unie.

Bod č. 5:
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/11 „Financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh"

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání své stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). V období od 10. května 2010 do 27. ledna 2011 proběhla na Ministerstvu financí kontrola NKÚ zaměřená na financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh.

Kontrola NKÚ se zaměřila na soubor činností vykonávaných Ministerstvem financí v souvislosti se správou kapitoly Státní dluh.
NKÚ neshledal závažná porušení povinností Ministerstva financí při správě finančních prostředků.

Bod č. 12:
Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky ke schválení návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech včetně Protokolu k této Dohodě (dále jen Dohoda). 

Česká republika tak reaguje na nutnost posílení vzájemné výměny informací v oblasti daní, která je výsledkem rostoucí provázanosti celosvětové ekonomiky. Pro efektivní aplikaci a vymáhání vnitrostátních daňových zákonů se ukazuje jako nezbytné urychleně posílit proces budování rozvinutého systému mezinárodní výměny informací, který nebude pokrývat pouze území členských států Evropské unie, ale také jurisdikce, které svým daňovým režimem narušují principy spravedlivé daňové soutěže a umožňují snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství.

Ministerstvo financí v této souvislosti zahájilo řadu jednání se státy s preferenčními daňovými režimy (tzv. „daňové ráje“), které prozatím vyústily ke sjednání pěti konečných textů návrhů dohod o výměně informací s příslušnými jurisdikcemi. Návrh Dohody o výměně informací a doprovodných dokumentů s vládou Jersey je dalším z nich, který dospěl již do fáze legislativního procesu nutného k jeho ratifikaci.

Uzavřením navrhované Dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné k správnému stanovení, výběru a vymáhání předmětných daní, popř. k vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů.      Od těchto opatření tak lze očekávat nejen možnost českých správců daně doměřit daň, která by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, ale také zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna.

Pro informaci

Bod č. 4:
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení úprav a provozu IS ADIS, AVIS, TaxTest a VEMA dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě ČR na vědomí informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení úprav a provozu informačních systémů ADIS, AVIS, TaxTest a VEMA, dle požadavků vyplývajících ze změn legislativy. K zabezpečení automatizované podpory výkonu správy daní a poplatků na finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Generálním finančním ředitelství, je nezbytné zajistit nejen úpravu a provoz daňového informačního systému ADIS, ale i dalších informačních systémů. Jedná se především o implementaci zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu a novely zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Informační systémy jsou používány 15-ti tisíci pracovníky české daňové správy a jsou částečně provozovány i na GŘC a Ministerstvu financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.