CZ EN

Materiály na jednání vlády 27. dubna 2011

Bod č. 7:
Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/08 „Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně“

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/08 „Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně“, která probíhala u Ministerstva financí a vybraných 26 finančních úřadů. Cílem kontrolní akce bylo prověřit postup finančních orgánů při vybírání a správě odvodů za porušení rozpočtové kázně, včetně vymáhání a promíjení stanoveného odvodu a jeho příslušenství.
V oblasti správy odvodů za porušení rozpočtové kázně nebyly zjištěny závažnější nedostatky, které by bylo možno hodnotit jako systémové či metodické nedostatky kontrolované oblasti. Za problematickou byla označena pouze efektivnost správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, a to především ve vztahu k využívání institutu promíjení. Dle názoru Ministerstva financí je efektivita správy odvodů dostačující, neboť její přínos nelze redukovat pouze na poměr uložených a prominutých částek. V úvahu je nutno vzít především její preventivní účinek a přísný legislativní rámec, který však správci odvodů dává možnost správního uvážení zohledňujícího konkrétní situaci. Nedostatky a eventuelní problémy v této oblasti navrhuje Ministerstvo financí řešit v diskusi o dlouhodobé strategii správy odvodů za porušení rozpočtové kázně a je připraveno ji iniciovat.

Bod č. 8:
Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/09 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry“

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z kontrolní akce č. 10/09 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry“. Ve stanovisku Ministerstvo financí zdůvodňuje svůj postup v minulosti a uvádí návrhy procesních opatření sloužících k odstranění vytýkaných pochybení v budoucnosti. Ta zahrnují stanovení interních administrativních opatření na straně Ministerstva financí, iniciování změn vnitřní organizace Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (Fond)  a zajištění provedení finanční kontroly u Fondu místně příslušným správcem daně. Kontrola NKÚ identifikovala ze strany Fondu i Ministerstva financí některá dílčí pochybení, avšak závažná porušení povinností Ministerstva financí při správě státních prostředků, ani povinností Fondu při samotné výplatě náhrad zákazníkům NKÚ neshledal.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Rozšířený rozsah dodávky RISPR v rámci projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)“

V rámci Dodatku č. 6 Smlouvy o dodávce Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) a souvisejících služeb uzavřeného v únoru 2011 byla v části RIS – příprava rozpočtu (RISPR) zakotvena možnost Ministerstva financí vyzvat dodavatele IISSP dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k poskytnutí dodávky rozšířené funkcionality RISPR. Ministerstvo financí se na základě připravovaných funkčních specifikací rozhodlo tuto možnost využít a implementovat modul Přípravy rozpočtu v rozšířené funkcionalitě.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář