CZ EN

Materiály na jednání vlády 15. června 2011

Bod č. 11:
Vyjmutí vybraného majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, z privatizace

Cílem návrhu je přijetí usnesení, které zamezí znevýhodnění  bytových družstev, jejichž stavby stojí na pozemcích zařazených do privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., oproti bytovým družstvům, jejichž stavby stojí na pozemcích do privatizace podle uvedeného zákona nezařazených.

Ustanovení § 60a) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá organizačním složkám převést pozemek tvořící jeden funkční celek s bytovým domem ve vlastnictví bytového družstva bezúplatně do vlastnictví tohoto bytového družstva. S majetkem státu zařazeným do privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, lze nakládat však pouze podle tohoto zákona, který bezúplatné převody takovýchto pozemků bytovým družstvům neumožňuje.

Vládě ČR byl proto předložen návrh na vyjmutí vybraných pozemků, specifikovaných v příloze návrhu usnesení vlády, z privatizace dle zákona č. 92/1991 Sb. Tento postup umožní následný bezúplatný převod předmětných pozemků bytovým družstvům dle ustanovení § 60a) zákona č. 219/2000 Sb. Cílem uvedeného kroku je zajistit jednotný a systémový přístup při nakládání s pozemky ve vlastnictví státu v těch případech, kdy na těchto pozemcích byly vybudovány stavby bytových družstev a tato družstva žádají o jejich bezúplatný převod.

Bod č. 14:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky ke schválení návrh smlouvy mezi Českou a Polskou republikou, která má omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž, bez existence daňových smluv, v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích běžně dochází. Jeho příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, proto je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Polskem mezinárodní daňová smlouva sice uplatňuje, nicméně jde o smlouvu, která je v platnosti již od roku 1993 a která již zcela neodpovídá novým politickým, hospodářským, ale zejména daňovým podmínkám. Z těchto důvodů se příslušné úřady obou zemí dohodly na její renegociaci.

Na expertní úrovni se podařilo tuto novou  daňovou smlouvu dojednat v lednu 2011. V tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k  podpisu smlouvy v době co možná nejbližší.

 

Bod č. 15:
Návrh na změnu Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na změnu Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách. Návrh na její sjednání byl schválen usnesením vlády ze dne 20. října 2010 č. 749.

Změna v textu Smlouvy vyplývá z požadavku Evropské komise na vypuštění popisu předávaných údajů tak, aby se znění nedotýkalo oblasti společné obchodní politiky, ve které má Evropská unie výlučnou pravomoc. Změna nemá vliv na původní význam textu již schváleného vládou České republiky dne 20. října 2010.

Bod č. 16:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. února 2011 č. 126 k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky ke schválení návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. února 2011 č. 126 k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a ostrovem Man, o výměně informací v daňových záležitostech.
Důvodem návrhu na změnu usnesení je požadavek ostrova Man na podpis této Dohody v Londýně. V návaznosti na tento požadavek se navrhuje změna usnesení vlády tak, aby k podpisu Dohody s výhradou ratifikace mohl být zmocněn mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska pan Michael Žantovský.

Související informace:

  • (Tisková zpráva MF ze dne 3.2.2011 - Smlouvy s tzv. daňovými ráji pomohou v boji proti daňovým únikům)

Bod č. 23
Návrh usnesení vlády České republiky ve věci aplikace zákonem předvídané výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na oblast mezinárodních sporů v oblasti fotovoltaického průmyslu

Ministerstvo financí předkládá – po opětovném projednání některých technických otázek – vládě ČR materiál, v němž navrhuje vydání usnesení, které by prakticky umožnilo zahájit přípravu obrany České republiky v mezinárodních investičních sporech v oblasti fotovoltaického průmyslu v ČR. Na základě vládního usnesení, konstatujícího možnost ohrožení základních zájmů státu v této oblasti, bude možné efektivně sestavit expertní tým pro obranu ČR.

Pro informaci

Bod č.1
Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2010

Ministerstvo financí předkládá pro informaci členů vlády materiál „Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2010”. Uvedený materiál, který je předkládán každoročně, shrnuje výsledky činnosti obou soustav orgánů v resortu Ministerstva financí, vykonávajících správu příjmů veřejných rozpočtů. 

Bod č.10
Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Rozšíření služeb bezpečného datového centra pro provoz IISSP“

Ministerstvo financí předkládá informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Rozšíření služeb bezpečného datového centra pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)“ v jednacím řízení bez uveřejnění.
V souvislosti s postupem projektu implementace IISSP je nutné rozšířit služby provozu bezpečného datového centra, ve kterém je zajištěn provoz systému IISSP.
Náklady na rozšíření služeb bezpečného datového centra v letech 2011 a 2012 budou maximálně do 40 mil. Kč včetně DPH.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář