CZ EN

Materiály na jednání vlády 8. června 2011

Bod č. 2:
Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

Ministerstvo financí předkládá k projednání ve vládě návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, kterým se implementuje do českého právního řádu Směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření.

Touto směrnicí a ji transponujícím návrhem zákona se sleduje rozšíření rozsahu a zvýšení efektivity vzájemné pomoci při vymáhání či zajišťování pohledávek týkajících se daní, poplatků a dalších podobných plateb, jakož i při výměně informací, nebo při doručování dokumentů s vymáháním či zajištěním těchto pohledávek souvisejících. Nutnost rozšířit rozsah a zvýšit efektivitu vzájemné spolupráce v této oblasti plyne, mimo jiné, z rostoucí provázanosti jednotného trhu EU. Jedním z hlavních prostředků k dosažení tohoto cíle je stanovení úplnějších a jasnějších pravidel vzájemné spolupráce mezi správci daně jednotlivých členských států, resp. mezi jejich kontaktními orgány.

Předpokládané nabytí účinnosti návrhu zákona je 1. ledna 2012.

Bod č. 13:
Návrh na sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP (FM EHP) pro období 2009 - 2014 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou a Memoranda o porozumění pro implementaci norského finančního mechanismu pro 2009–2014 mezi Norským královstvím a Českou republikou

Ministerstvo financí, jakožto Národní kontaktní místo (NKM) pro Finanční mechanismus EHP/Norsko, a Ministerstvo zahraničních věcí, předkládají vládě návrh na sjednání tzv. Memorand o porozumění, upravujících implementaci FM EHP a finančního mechanismu Norska (FM Norska) pro období 2009-2014. Po podepsání obou Memorand o porozumění bude možno zahájit přípravu implementace Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice.

Celková alokace pro Českou republiku je pro období 2009-2014 131,80 mil. EUR, z toho 61,40 mil. EUR na základě Dohody o účasti ČR ve FM EHP a 70,40 mil. EUR v rámci Dohody o Norském finančním mechanismu. Ve srovnání s Finančními mechanismy pro období 2004 – 2009, jde z pohledu České republiky o navýšení o 15,2 %.

V rámci obou Finančních mechanismů budou podporovány programy/projekty ve stanovených prioritních sektorech a následně dohodnutých programových oblastech. Zaměřením půjde o projekty, které nemohou být financovány z programů pomoci Evropské unie, nebo které budou tyto programy vhodně doplňovat. Podrobnější informace o struktuře podporovaných projektů budou zveřejněny na www.eeagrants.cz.

Bod č. 18:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a protokoly k nim.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a  Rakouskou republikou se v současné době uplatňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která vstoupila v platnost dne 22. března 2007. Smlouva byla vyhlášena v České republice ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 31/2007. Při podpisu uvedené smlouvy byl sjednán již jeden protokol, který byl podepsán i publikován současně se smlouvou samotnou.

V říjnu 2009 Česká republika navrhla Rakouské republice dojednat k této smlouvě doplňující protokol, který by tvořil její nedílnou součást a jehož hlavním smyslem by bylo zajištění výměny daňových informací, a to v souladu se současnými trendy v této oblasti. Na základě předchozí korespondence mezi příslušnými úřady České republiky a Rakouské republiky se v únoru 2011 uskutečnilo jednokolové expertní jednání mezi delegacemi obou zemí a tento protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se podařilo dojednat.

Tato iniciativa vzešla z reakce na poslední vývoj v oblasti standardů OECD, kdy Rakouská republika stáhla své výhrady k článku 26 OECD Modelové daňové smlouvy. V této souvislosti se zavázala do stanoveného termínu sjednat protokoly k existujícím smlouvám o zamezení dvojího zdanění, které by odrážely text článku 26 dle nového Modelu OECD.

V tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces, vedoucí k  podpisu protokolu v co možná nejbližší době.

Bod č. 21:
Návrh usnesení vlády České republiky ve věci aplikace zákonem předvídané výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na oblast mezinárodních sporů v oblasti fotovoltaického průmyslu

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, v němž navrhuje vydání usnesení, které by prakticky umožnilo zahájit přípravu obrany České republiky v mezinárodních investičních sporech v oblasti fotovoltaického průmyslu v ČR. Na základě vládního usnesení, konstatujícího možnost ohrožení základních zájmů státu v této oblasti, bude možné efektivně sestavit expertní tým pro obranu ČR.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář