Novinky

1.čtvrtletí ´10

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2010.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 29. března 2010

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/37 „Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. března 2010

 • Bod č. 13: Návrh na schválení Vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrhu Dohody o výměně informací v daňových záležitostech

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. března 2010

 • Body č. 9 a 10:
  • Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997
  • Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňujícího Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 19. září 1997 v Bejrútu
 • Bod č. 11: Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Bod č. 14: Změna příslušnosti hospodařit s objektem Tyršova č.p. 106, Mělník

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. února 2010

 • Bod č. 34: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
 • Bod č. 36: Návrh Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
 • Bod č. 37: Návrh na krytí nákladů České národní banky vzniklých v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF  z vládní rozpočtové rezervy obsažené v rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. února 2010

 • Bod č. 2: Konvergenční program České republiky (leden 2010)
 • Bod č. 21: Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
 • Bod č. 6: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden – prosinec 2009
 • Bod č. 11: Zpráva z jednání Diplomatické konference k Úmluvě o ustanoveních hmotného práva upravujících zprostředkované držení cenných papírů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. ledna 2010

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
 • Bod č. 12: Zrušení usnesení vlády ze dne 28. dubna 2008 č. 500, o zabezpečení dislokace některých organizačních složek státu a obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Černošice na území hlavního města Prahy, v platném znění
 • Bod č. 14: Konvergenční program České republiky (leden 2010)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. ledna 2010

 • Bod č. 2: Návrh výdajových opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu ČR na rok 2010
 • Bod č. 17: Využití objektu Svatováclavská č.p. 568, Uherské Hradiště
  Pro informaci:
 • Bod č. 10: Informace o realizaci opatření uvedených v bodech II/1-3  usnesení vlády ze dne 19. ledna 2009 č. 68

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. ledna 2010

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010
 • Bod č. 29: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic