CZ EN

Materiály na jednání vlády 8. února 2010

Bod č. 2:
Konvergenční program České republiky (leden 2010)

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu, který specifikuje střednědobou fiskální strategii vlády a popisuje plánovaný vývoj veřejných financí v následujících letech.

Bod č. 21:
Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by vláda měla odsouhlasit prodloužení termínů stanovených předchozími usneseními vlády pro konečné naložení a dislokaci u  vybraných administrativních objektů v majetku státu (změnu příslušnosti hospodařit s majetkem v rámci státu, bezúplatný převod vlastnictví, prodej, nové dislokace).

Protože se u některých z nich do vládou stanoveného termínu nepodařilo z objektivních důvodů dispozici realizovat (např. vznikla nezbytnost opakovat výběrové řízení, existuje  návaznost na dispozici s jiným majetkem apod.), je třeba stanovený termín prodloužit. Celkem se jedná o devět objektů a je navrženo, aby termín byl prodloužen nejdéle do 31. prosince 2011.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci. Světová ekonomika se zvolna zotavuje z recese, k níž došlo v důsledku krize na finančních trzích. Oživení však zůstává křehké a budoucí vývoj je zatížen mnoha riziky. Rovněž česká ekonomika, díky mezičtvrtletnímu růstu HDP od druhého čtvrtletí 2009, již vystoupila z recese. Přesto odhadujeme, že za celý rok 2009 hrubý domácí produkt poklesl o 4,0 %.

Pro rok 2010 se předpokládá mírný nárůst ekonomické aktivity o 1,3 %. Struktura růstu bude ovlivněna oživením ekonomik našich hlavních obchodních partnerů, a proto by růst HDP měl být tažen zejména zahraničním obchodem. V roce 2011 by se podle současných předpokladů mohl růst ekonomiky zrychlit na 2,6 %.

Průměrnou míru inflace v letech 2010 i 2011 odhadujeme okolo 2,0 %, tedy v blízkosti inflačního cíle ČNB.

Na trhu práce se zatím nepříznivě projevují důsledky nižší ekonomické aktivity. Po bezprecedentním nárůstu míry nezaměstnanosti (VŠPS) ze 4,4 % v roce 2008 na odhadovaných 6,7 % v roce 2009, by mělo být v roce 2010 dosaženo vrcholu na úrovni cca 8,8 %. Poté by míra nezaměstnanosti měla začít mírně klesat. Jedná se o odlišnou metodiku, než kterou používá MPSV, proto jsou tato čísla nižší než tzv. míra registrované nezaměstnanosti. Zároveň by se v letošním roce měla snížit zaměstnanost o 1,8 %, v roce 2011 by již měla stagnovat. Oproti předchozím letům, kdy se rychle zvyšoval objem mezd a platů, očekáváme, že v roce 2010 dojde k jeho snížení o 0,7 %. V roce 2011 by již mohlo dojít k obnovení růstu o cca 4,5 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni, v roce 2010 by mohl být poprvé od roku 1993 vytvořen přebytek běžného účtu.

Deficit vládního sektoru v roce 2009 dosáhl podle předběžných odhadů výše 6,6 % HDP. Oproti říjnové predikci tak nedochází k žádné změně odhadu, ten je ovšem stále ovlivněn značnou mírou nejistoty především ve vývoji daňových příjmů, konkrétně u daně z příjmů právnických osob. Nastavení fiskální politiky pro rok 2010 odpovídá plánovanému deficitu sektoru vlády ve výši cca 5,3 % HDP.

Bod č. 6:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden – prosinec 2009

Pravidelnou roční informaci předkládá Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími členy Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice. Přípravy na zavedení eura v ČR v roce 2009 spočívaly v pokračujícím plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v České republice .

Bod č. 11:
Zpráva z jednání Diplomatické konference k Úmluvě o ustanoveních hmotného práva upravujících zprostředkované držení cenných papírů

Ministerstvo financí předkládá vládě zprávu z jednání Diplomatické konference UNIDROIT k Úmluvě o ustanoveních hmotného práva upravujících zprostředkované držení cenných papírů. Na této konferenci byla uzavřena jednání o textu budoucí Úmluvy a byl signován závěrečný protokol. Tím byla otevřena cesta k podpisu a následné ratifikaci této mezinárodní Úmluvy, jež má na globální úrovni harmonizovat některé právní aspekty transakcí s cennými papíry. Úmluva ponese název Ženevská úmluva o cenných papírech. UNIDROIT je mezivládní organizace, která se zabývá sjednocováním institutů soukromého práva na mezinárodní úrovni. Cílem Úmluvy je usnadnění přeshraničního obchodování s cennými papíry v celosvětovém měřítku a odstranění některých rizik, jimž investoři dnes čelí.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.