CZ EN

Materiály na jednání vlády 8. března 2010

Body č. 9 a 10:

Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997

Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňujícího Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 19. září 1997 v Bejrútu

Na základě článku 351 Smlouvy o fungování Evropské unie (býv. čl. 307 Smlouvy o založení Evropských společenství)  je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s právem Evropské unie.

V předložených návrzích se výše uvedená povinnost týká mimo jiné možnosti aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, dále  možnosti přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů Evropské unie a výjimku z národního zacházení a z doložky nejvyšších výhod, pokud se týče preferenčního zacházení poskytovaného  mezi členskými státy EU nebo mezi EU a některými třetími státy na základě mezinárodních smluv.

Intenzivní výměnou písemných stanovisek se České republice a Republice Srbsko a také České republice a Libanonské republice podařilo nalézt vzájemně přijatelné kompromisní znění harmonizačních klauzulí a celého textu dohody, která vyhovuje zájmům obou smluvních stran.

Bod č. 11:
Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a  Běloruskem se v současné době uplatňuje Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která vstoupila v platnost dne 15. ledna 1998. Smlouva byla vyhlášena v České republice ve Sbírce zákonů pod č. 31/1998.

Vzhledem k tomu, že na základě průzkumu provedeného v České republice mezi územními finančními orgány vyplynula potřeba rozšířit ustanovení článku 26 dané Smlouvy, které upravuje problematiku výměny informací na daně všeho druhu a pojmenování, bylo Českou republikou běloruské straně oficiálně navrženo tuto rozšířenou výměnu zajistit, a to sjednáním doplňujícího Protokolu k uvedené bilaterální smlouvě. Na expertní úrovni se podařilo tento Protokol, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy, dojednat v listopadu 2009.

Bod č. 14:
Změna příslušnosti hospodařit s objektem Tyršova č.p. 106, Mělník

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, kterým navrhuje změnu příslušnosti hospodařit s objektem Tyršova č.p. 106, Mělník. S objektem je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ten zde však není umístěn a objekt je zcela využíván Českou správou sociálního  zabezpečení. S ohledem na tuto skutečnost by mělo dojít  ke změně tak, aby s objektem byla příslušná hospodařit Česká správa sociálního zabezpečení. Majetek zůstává i nadále ve vlastnictví státu a navržená změna bude zcela v souladu se zákonem o majetku státu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.