CZ EN

Materiály na jednání vlády 22. února 2010

Bod č. 34:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou připravilo návrh zákona, jehož cílem je odstranit nekompatibilitu stávající úpravy financování činnosti finančního arbitra s právem Evropské unie. V současné době náklady na plat a administrativní zajištění výkonu činnosti úřadu finančního arbitra nese Česká národní banka, což je v rozporu s požadavky Evropské unie na zákaz měnového financování a zajištění nezávislosti národních centrálních bank. Opakovaná kritika stávajícího českého modelu se objevuje např. v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky za období 2006-2008.

Předkládaným zákonem se zřizuje Kancelář finančního arbitra, která bude organizační složkou státu a tedy financována ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí. Takto zvolená úprava vychází z předpokladu, že je primárně povinností státu zajistit chod instituce mimosoudního řešení sporů v souladu s principy politiky ochrany spotřebitele na finančním trhu, která vyplývá z relevantních směrnic ES.

Bod č. 36:
Návrh Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem

Cílem těchto zásad je zabránit nepřiměřenému odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, státních podniků či jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem a zvýšit transparentnost odměňování. Posílí se kontrola vlády i jednotlivých ministerstev. Ministerstva resp. jednotliví ministři budou mít povinnost informovat každoročně vládu o dosažených výsledcích společností, podniků či jiných státních organizací, na které se tyto zásady budou vztahovat, a o odměnách v nich vyplácených. Stanovuje se závazná struktura odměňování a zvyšuje se odpovědnost za budoucnost společností, podniků či jiných státních organizací. 

Bod č. 37:
Návrh na krytí nákladů České národní banky vzniklých v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF  z vládní rozpočtové rezervy obsažené v rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na krytí nákladů České národní banky vzniklých v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) v roce 2010 z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva, do maximální výše 500 mil. CZK. Jedná se o navázání na usnesení vlády č. 500 ze dne 20. dubna 2009, kterým vláda vyslovila souhlas s poskytnutím bilaterální půjčky MMF, a to do výše 1,03 mld. EUR se splatností do 5 let z devizových rezerv České národní banky.

Půjčka bude poskytnuta v návaznosti na dohodu, kterou učinily členské státy EU během zasedání  Evropské rady ve dnech 19.3. - 20.3.2009, tj. poskytnout rychlý dočasný příspěvek EU k navýšení zdrojů MMF ve výši 75 mld. EUR. Účelem půjčky je rychlé zvýšení likvidity MMF v době probíhající krize. Prostředky poskytnuté Českou republikou a ostatními členskými státy EU budou využity jako pomoc zemím postižených touto krizí. Uvedené opatření bude mít zpětně kladný vliv na českou ekonomiku, která je silně proexportně zaměřená.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.