Novinky

Národní strategie ochrany

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Akční plán
  • Zahraniční sektor
  • Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropské unie
Aktualizováno 2. 5. 2019 12:45
  • Akční plán včetně příloh
  • Aktualizace textu a příloh v souvislosti s ukončením programového období 2007 - 2013 a v souladu s programovým obdobím 2014 - 2020 - s účinností od 1. září 2017
  • Zveřejnění Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2017
  • Zveřejněn Akční plán na rok 2018
  • Zveřejněna anglická verze Národní strategie na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014 - 2020
  • Zveřejněn Akční plán na rok 2019 a Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2018

Centrální kontaktní bod AFCOS Ministerstva financí, který je hlavním koordinátorem pro oblast ochrany finančních zájmů EU a boje proti podvodům, vyhodnotil a zrevidoval „Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU“ v souvislosti s ukončením programového období 2007 - 2013 a upravil ji v souladu s programovým obdobím 2014 – 2020 (s účinností od 1. září 2017).

Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropské unie pro programové období 2014-2020

Národní strategie na ochranu finančních zájmů byla schválena usnesením vlády ze dne 14. května 2008 č. 535. Vláda tímto usnesením zároveň v čl. V. pověřila ministra financí upravovat Národní strategii podle vývoje právních předpisů EU, národní legislativy ČR a organizačních změn u zúčastněných subjektů.

Důvodem revize a vyhodnocení materiálu je ukončení programového období 2007-2013 a úprava v souladu s programovým obdobím 2014-2020. Národní strategie nově též definuje příslušnost a kompetence Centrálního kontaktního bodu AFCOS jako partnera Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v ČR. Další významnou změnou je např. ukončení působnosti Regionálních rad regionů soudržnosti v programovém období 2014 – 2020 a promítnutí této skutečnosti do sítě subjektů zapojených do ochrany finančních zájmů EU či organizační změna ve struktuře Policie ČR (zřízení Národní centrály proti organizovanému zločinu).

Cílem Národní strategie je zabezpečit důslednou ochranu finančních zájmů EU v ČR požadovanou články 310 a 325 Smlouvy o fungování Evropské unie a co nejefektivněji využít a ochránit finanční prostředky, které budou ČR poskytnuty z rozpočtu EU v jednotlivých programových obdobích (prevence škody nebo ohrožení finančních zájmů EU zejména podvodnou činností a mezinárodním ekonomickým a finančním trestným činem, případně účinný postih).

Těžiště Národní strategie spočívá v nastavení kontrolních mechanismů k zajištění prevence vzniku nesrovnalostí v oblasti finanční kontroly včetně interního auditu, boje proti korupci, hlášení a šetření nesrovnalostí a jejich nápravy včetně vymožení prostředků dotčených nesrovnalostí a zajištění vrácení vymožených prostředků EU do rozpočtu EU.

Oblast ochrany finančních zájmů EU zastřešuje mnoho důležitých témat. Materiál mapuje stav této oblasti v ČR; uvádí možnosti spolupráce a koordinace mezi subjekty v implementační struktuře, hodnotí předchozí programové období a přináší konkrétní opatření pro plnění úkolů v programovém období 2014 - 2020.

Účinnost Národní strategie (verze 2) je od 1. září 2017.

 

Akční plán na rok 2019 k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014-2020

Akční plán na rok 2019 je zpracován na základě Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2018 a jeho jednotlivé úkoly byly odsouhlaseny jejich garanty.

Vyhodnocení Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014-2020 za rok 2018

Vyhodnocení Akčního plánu je zpracováno na základě úkolu, definovaného v Příloze 2 – Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Národní strategie včetně příloh byla aktualizována pro programové období 2014 - 2020 s účinností od 1. září 2017. Vyhodnocení se týká období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a bylo provedeno garanty příslušných úkolů.

Akční plán na rok 2018 k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014-2020

Akční plán na rok 2018 je zpracován na základě Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2017 a byl odsouhlasen jejich garanty.

Vyhodnocení Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014-2020 za rok 2017

Vyhodnocení Akčního plánu je zpracováno na základě úkolu, definovaného v Příloze 2 – Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Národní strategie včetně příloh byla aktualizována pro programové období 2014 - 2020 s účinností od 1. září 2017. Vyhodnocení se týká období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a bylo provedeno garanty příslušných úkolů.

Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství pro programové období 2007-2013

Vláda ČR svým usnesením ze dne 5. září 2007 č. 1010 uložila ministru financí ve spolupráci s ministrem spravedlnosti a Nejvyšší státní zástupkyní zpracovat a do 30. dubna 2008 předložit vládě ke schválení novou Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropských společenství v návaznosti na aktuální právní stav v oblasti národní legislativy a legislativy ES/EU, která nahradí dosavadní Národní strategii proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy ES, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 12. května 2004 č. 456.

 

Související Usnesení vlády ČR

 

 

Nejčtenější