CZ EN

Národní strategie na ochranu finančních zájmů EU

Centrální kontaktní bod AFCOS Ministerstva financí, který je hlavním koordinátorem pro oblast ochrany finančních zájmů EU a boje proti podvodům, s účinností od 1. ledna 2024 zaktualizoval „Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU“ v souvislosti s novými právními předpisy jak na evropské, tak i národní úrovni.

Národní strategie na ochranu finančních zájmů EU (verze 4)

Národní strategie na ochranu finančních zájmů byla schválena usnesením vlády ze dne 14. května 2008 č. 535. Vláda tímto usnesením zároveň v čl. V. pověřila ministra financí upravovat Národní strategii podle vývoje právních předpisů EU, národní legislativy ČR a organizačních změn u zúčastněných subjektů.

Důvodem pro aktualizaci Národní strategie je potřeba zohlednit nové právní předpisy jak na evropské, tak i na národní úrovni, související zejména s programovým obdobím 2021–2027. Dále je v materiálu reflektována situace, která vznikla v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady na úrovni EU a ČR, jmenovitě Nástroj pro oživení a odolnost, resp. Národní plán obnovy.

Cílem Národní strategie je zabezpečit důslednou ochranu finančních zájmů EU v ČR požadovanou články 310 a 325 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 129 finančního nařízení a co nejefektivněji využít a ochránit finanční prostředky, které budou ČR poskytnuty z rozpočtu EU v jednotlivých programových obdobích (prevence vzniku škod nebo ohrožení finančních zájmů EU, případně účinný postih za podvodnou činnost).

Těžiště Národní strategie spočívá v nastavení a průběžném zdokonalování kontrolních mechanismů k zajištění prevence vzniku nesrovnalostí v oblasti finanční kontroly včetně interního auditu, hlášení a šetření nesrovnalostí a jejich nápravy včetně vymožení prostředků dotčených nesrovnalostmi a zajištění vrácení vymožených prostředků EU do rozpočtu EU.

Oblast ochrany finančních zájmů EU zastřešuje mnoho důležitých témat. Materiál mapuje stav této oblasti v ČR a uvádí možnosti spolupráce a koordinace mezi subjekty v implementační struktuře.

Účinnost Národní strategie (verze 4) je od 1. ledna 2024.

Akční plán na rok 2024 k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU

Akční plán na rok 2024 schválený ministrem financí je zpracován na základě Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2023 a jeho jednotlivé úkoly byly odsouhlaseny jejich garanty.

Vyhodnocení Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU za rok 2023

Vyhodnocení Akčního plánu je zpracováno na základě úkolu, definovaného v Příloze 2 – Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Národní strategie včetně příloh byla aktualizována s účinností od 1. května 2020. Vyhodnocení schválené ministrem financí se týká období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a bylo provedeno garanty příslušných úkolů.

 • Akční plán na rok 2023 k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU

  Akční plán na rok 2023 schválený ministrem financí je zpracován na základě Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2022 a jeho jednotlivé úkoly byly odsouhlaseny jejich garanty.

  Vyhodnocení Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU za rok 2022

  Vyhodnocení Akčního plánu je zpracováno na základě úkolu, definovaného v Příloze 2 – Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Národní strategie včetně příloh byla aktualizována s účinností od 1. května 2020. Vyhodnocení schválené ministrem financí se týká období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a bylo provedeno garanty příslušných úkolů.

  Akční plán na rok 2022 k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU

  Akční plán na rok 2022 schválený ministrem financí je zpracován na základě Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2021 a jeho jednotlivé úkoly byly odsouhlaseny jejich garanty.

  Vyhodnocení Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU za rok 2021

  Vyhodnocení Akčního plánu je zpracováno na základě úkolu, definovaného v Příloze 2 – Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Národní strategie včetně příloh byla aktualizována s účinností od 1. května 2020. Vyhodnocení schválené ministrem financí se týká období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a bylo provedeno garanty příslušných úkolů.

  Akční plán na rok 2021 k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014–2020

  Akční plán na rok 2021 schválený ministryní financí je zpracován na základě Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2020 a jeho jednotlivé úkoly byly odsouhlaseny jejich garanty.

  Vyhodnocení Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014–2020 za rok 2020

  Vyhodnocení Akčního plánu je zpracováno na základě úkolu, definovaného v Příloze 2 – Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Národní strategie včetně příloh byla aktualizována s účinností od 1. května 2020. Vyhodnocení schválené ministryní financí se týká období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a bylo provedeno garanty příslušných úkolů.

  Akční plán na rok 2020 k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014–2020

  Akční plán na rok 2020 schválený ministryní financí je zpracován na základě Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2019 a jeho jednotlivé úkoly byly odsouhlaseny jejich garanty.

  Vyhodnocení Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014–2020 za rok 2019

  Vyhodnocení Akčního plánu je zpracováno na základě úkolu, definovaného v Příloze 2 – Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Národní strategie včetně příloh byla aktualizována pro programové období 2014–2020 s účinností od 1. září 2017. Vyhodnocení schválené ministryní financí se týká období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a bylo provedeno garanty příslušných úkolů.

  Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropské unie (verze 3)

  Důvodem pro aktualizaci Národní strategie byla potřeba zohlednit nové právní předpisy jak na národní úrovni, tak především na úrovní EU. Dále aktualizace reagovala na doporučení ze Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora č. 6/2019.

  Účinnost Národní strategie (verze 3) byla od 1. května 2020 do 31. prosince 2023.

  Akční plán na rok 2019 k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014–2020

  Akční plán na rok 2019 je zpracován na základě Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2018 a jeho jednotlivé úkoly byly odsouhlaseny jejich garanty.

  Vyhodnocení Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014–2020 za rok 2018

  Vyhodnocení Akčního plánu je zpracováno na základě úkolu, definovaného v Příloze 2 – Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Národní strategie včetně příloh byla aktualizována pro programové období 2014–2020 s účinností od 1. září 2017. Vyhodnocení se týká období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a bylo provedeno garanty příslušných úkolů.

  Akční plán na rok 2018 k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014–2020

  Akční plán na rok 2018 je zpracován na základě Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2017 a byl odsouhlasen jejich garanty.

  Vyhodnocení Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU pro programové období 2014–2020 za rok 2017

  Vyhodnocení Akčního plánu je zpracováno na základě úkolu, definovaného v Příloze 2 – Akčního plánu k Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Národní strategie včetně příloh byla aktualizována pro programové období 2014–2020 s účinností od 1. září 2017. Vyhodnocení se týká období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a bylo provedeno garanty příslušných úkolů.

  Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropské unie pro programové období 2014–2020 (verze 2)

  Důvodem revize a vyhodnocení materiálu bylo ukončení programového období 2007–2013 a úprava v souladu s programovým obdobím 2014–2020. Verze 2 nově též definovala příslušnost a kompetence Centrálního kontaktního bodu AFCOS jako partnera Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v ČR. Další významnou změnou bylo např. ukončení působnosti Regionálních rad regionů soudržnosti v programovém období 2014–2020 a promítnutí této skutečnosti do sítě subjektů zapojených do ochrany finančních zájmů EU či organizační změna ve struktuře Policie ČR (zřízení Národní centrály proti organizovanému zločinu).

  Účinnost Národní strategie (verze 2) byla od 1. září 2017 do 30. dubna 2020.

  Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství pro programové období 2007–2013 (verze 1)

  Vláda ČR svým usnesením ze dne 5. září 2007 č. 1010 uložila ministru financí ve spolupráci s ministrem spravedlnosti a Nejvyšší státní zástupkyní zpracovat a do 30. dubna 2008 předložit vládě ke schválení novou Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropských společenství v návaznosti na aktuální právní stav v oblasti národní legislativy a legislativy ES/EU, která nahradí dosavadní Národní strategii proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy ES, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 12. května 2004 č. 456.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.