Novinky

2013

Souhrn informací Odborné knihovny Ministerstva financí vydaných v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Dokumentační bulletin 12/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata obecná a specifická pravidla proti zneužívání daňového práva ve vybraných zemích Evropské unie, intrakomunitární dodávky dle interpretace zákona o DPH, specifika účinné lítosti v trestním daňovém právu, výkon veřejné správy u obcí z pohledu DPH, trestný čin krácení daně, poplatku a jiné platby, zdanění práce v ČR, Německu, Polsku, SR a Rakousku, hypotéza finanční nestability Hymana Minskyho, specifika současného vývoje mezinárodního obchodu, odměny zaměstnanců ve veřejné správě, omezení fiskální suverenity států jako možné řešení nestability eurozóny, nový zákon o směnárenské činnosti, daňové transparentní entity a daňové doklady v elektronické podobě a jejich využití v praxi.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku na téma cena ekologické elektřiny a příspěvek na ekologickou elektřinu, online prodeje digitálních obsahů z pohledu DPH, finanční podpora politických stran poskytovaná soukromou a firemní sférou a přezkum požadavku EU zavést povinnost zavedení podnikového důchodového zabezpečení dle Solvency II.
  Z anglického tisku byly vybrány články týkající se Evropské centrální banky jako věřitele poslední instance na trzích státních dluhopisů, fiskální unie pro eurozónu (ponaučení z historie), střetu zájmů v evropském veřejném právu, nejednoznačně definovaného pojmu „osoba povinná k dani“ v právu EU týkajícího se DPH, zdanění finančních transakcí a opatření OECD proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v roce 2013.
  Dva zajímavé slovenské články se vztahují k přechodu na plastovou verzi bankovek ve Velké Británii a zabezpečování daňových zdrojů z podnikové sféry (návrh daňové licence).
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Daň z finančních transakcí.

Vydáno

Dokumentační bulletin 11/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata leniency program v evropském a českém soutěžním právu, veřejné podniky ve střetu zájmů, míra a rizikovost zadluženosti obcí v ČR v roce 2012, mezinárodní pohled na vývoj státní podpory exportu, srovnání zdanění daní z příjmů fyzických osob v ČR a Německu, obecné a koncepční trendy personalistiky ve státní správě, rozpočtové škrty a šetření ve vybraných evropských zemích, příjmy plynoucí z provozu fotovoltaické elektrárny a výdaje spojené s jejím pořízením, ručení příjemce zdanitelného plnění při úhradě na nezveřejněný účet, věcný aplikační rámec unijního práva v členských státech EU a návrh nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma statistika stíhání trestných daňových činů a daňových přestupků v Německu, daňový pohled na elektronické platební prostředky na příkladu tzv. bitcoinových obchodů, rizika podniků činných ve VB z titulu britského antikorupčního zákona a důvody inflační neurózy Němců.
  Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se švédského bankovnictví, finančního poradenství, reakce EU na americký zákon FATCA, umožňující daňové službě IRS sbírat informace o účtech amerických daňových poplatníků v zahraničních bankách, příjmové nerovnosti v USA, politicko-úvěrového cyklu na příkladu eurozóny, udržitelnosti německých veřejných financí, analýzy velkých programů fiskálního vyrovnávání z minulých dnech, ideálního daňového systému, faktorů ovlivňujících úvěrové pohledávky ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a faktorů ovlivňujících úspory domácností ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.
  Dva zajímavé slovenské články se vztahují k použití finančních derivátů při řízení veřejného dluhu a důsledků implementace SEPA (úhrada a inkaso) v SR od 1.1.2014. 
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Jednotný bankovní dohled aneb Počátky bankovní unie.

Vydáno

Dokumentační bulletin 10/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata změny rozpočtové skladby, dopady pravidla proporcionality na sankce v oblasti DPH, vyšší zdanění plateb do daňových rájů, minimální zaručená mzda, burzovně obchodovatelné fondy, elektronické uzavírání pojistných smluv ve světle nového občanského zákoníku, udržitelnost průběžného důchodového systému v kontextu stárnutí populace v ČR, makroekonomický vývoj Česka a Slovenska a proměny jejich vztahu k EU v letech 1993-2013, zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv a právní rámec pro jednotnou patentovou ochranu v EU. V angličtině je napsán článek týkající se právního postavení členských zemí mimo eurozónu a jejich postoje k euru.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma boj celní správy v Německu s daňovou kriminalitou, zásada neutrality daně z přidané hodnoty v judikatuře ESD, daňová kontrola podniků v Německu v roce 2012, nový pohled na indikátor jednotlivých mzdových nákladů, nová koncepce a cíle zaměření systému statistik soukromých domácností v Německu a vývoj imigračního práva v kontextu s trhem práce. Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se finanční krize, podnikatelského státu, státních bankrotů, růstu produktivity vyvolaného exportem, systému stínového bankovnictví v USA, zjištění integrace finančních trhů prostřednictvím analýzy hlavních komponent a majetkových a finančních poměrů soukromých domácností v Německu. Zajímavý slovenský článek se vztahuje k boji s daňovým únikem v SR (novela zákona o registračních pokladnách). Z ruského tisku byly vybrány články týkající se dynamiky a struktury výdajů federálního rozpočtu Německa a nových finančních institucí BRICS.
 • Rubrika Téma měsíce věnovaná Zadlužení veřejných financí. Jedná se o přehledový článek.

Vydáno

Dokumentační bulletin 9/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata faktory ovlivňující vývoj vnější ekonomické rovnováhy ČR (indikátory zahraniční zadluženosti), transformace směrnic EU do právních řádů ČR a SR (komparativní analýza), ekonomika Japonska v letech 2000 -2008, kreativní účetnictví a jeho meze v podmínkách českých účetních předpisů, unijní právo veřejných podpor ve finanční krizi, ochrana spotřebitele očima bank, státní podpory neslučitelné s vnitřním trhem v pohledu judikatury Soudního dvora, příjmy ze zahraničí a solidární daň, převodní ceny – rizika a aktuálně požadovaná dokumentace, judikatura z oblasti obrany před nečinností správních orgánů a dále arbitrážní konvence a následná úprava dvojího zdanění u převodních cen.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma nedostatečná efektivita při stavbě dálnic kofinancovaných EU, důvody zavedení formátu XBRL pro německé podnikové výkaznictví, změna směrnic OECD k zúčtovacím cenám v pravidlech Safe-Harbour, historie a výhled další existence německého příspěvku solidarity a vyjednávací báze Německa pro dohodu o dvojím zdanění. Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se nekonvenční fiskální politiky při nulové hranici úrokových sazeb, vlivu hospodářské recese na spotřebu domácností ve Velké Británii (studie), bankovního dozoru, virtuálních peněz bez státní příslušnosti v daňovém systému a poskytování elektronických služeb B2C od 1.1.2015 (z německého pohledu). Zajímavý slovenský článek se vztahuje k plánu eliminace daňového úniku v oblasti DPH v SR.
 • Nově je zavedena rubrika Téma měsíce, věnovaná tentokrát nulové hranici úrokových sazeb. Jedná se o přehledový článek.

Vydáno

Dokumentační bulletin 8/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata hlavní legislativní změny v oblasti daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v roce 2012, důchody a jiné podobné dávky z produktů spoření na stáří z hlediska daně z příjmů fyzických osob, vývoj životní úrovně osob v důchodovém věku, nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, zaměstnanci účastní nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2013, přidružení k EU po Lisabonské smlouvě, obecná a specifická pravidla proti zneužívání v jednotlivých zemích EU, dopad rekodifikace soukromého práva do daňové oblasti, dosažení daňového zvýhodnění zneužitím práva, daňová hlediska nelegálního zaměstnávání, úprava kompetencí celních orgánů při vymáhání duševního vlastnictví a spojené osoby v daních. V angličtině je napsán článek týkající se rozsudku českého Ústavního soudu ve věci tzv. slovenských penzí a možných důsledků rozsudku.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku na téma zkušenosti se společným auditem ve Francii, zákon o modernizaci předpisů upravujících obchodní vztahy se zahraničím, výhledové posilování trendu zvyšování účasti státu na velkých a významných evropských firmách, povinnost internetových obchodních platforem sdělit finanční správě údaje o svých uživatelích a daňová konstrukce Double Irish with a Dutch Sandwich. Z anglicky psaných statí je upozorněno na články, věnující se např. tématům regulátoři srovnávají krok s bankami a řešení příjmové nerovnosti, monetární závazky a fiskální diskrece, ceny rezidenčních nemovitostí v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy, redistribuční účinky v systému duálního zdanění příjmu a význam a přínos Hartzových reforem v rámci strukturálních změn trhu práce v Německu. Dva příspěvky předních amerických ekonomů ke stému výročí založení americké centrální banky pokrývají jak historii této celosvětově významné instituce, tak aktuální problémy týkající se stability amerického finančního sektoru. Rusky psané články jsou věnovány světovým tendencím reformování penzijních systémů a národním šampionům ve struktuře ruského trhu bankovních služeb. Slovenský článek se vztahuje k nereálnosti krytí světových měn zlatem.

Vydáno

Dokumentační bulletin 7/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata nové zadávací směrnice v EU, právní úprava účtu v novém občanském zákoníku, současná integrace dohledu na finančních trzích, švýcarské bankovní tajemství, satelitní účet veřejného sektoru, vývoj zdanění kolektivního investování, závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok 2012, rizika obecních financí, limity zdanění fyzických osob obsažené v zákoně o daních z příjmů a schvalování účetní závěrky obce. 
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články   z německy psaného tisku na téma kybernetické praní peněz, prevence plýtvání daňovými veřejnými prostředky, boj s daňovým únikem a institut sebeudání, hodnocení Riesterova důchodu po dvanáctileté existenci státem podporovaného a daňově zvýhodněného důchodového připojištění. Z anglicky psaného tisku byly např. zařazeny články věnované analýze aktuálních problémů spojených se zdaněním stálých provozoven z pohledu práva EU,  zvláštní zprávě o hospodářské situaci v Německu, novým lídrům světového růstu, zdanění kapitálových zisků, udržitelnosti veřejného dluhu v  Německu a dobrovolnému penzijnímu spoření a daňovým stimulům.  I tentokrát je upozorněno na zajímavé články ze slovenského tisku, věnované analýze vývoje energetické bezpečnosti EU se zřetelem na ropu a zemní plyn a dluhové krizi v eurozóně.

Vydáno

Dokumentační bulletin 6/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata činnost RIK (referát internetové kriminality) v rámci Celní správy, judikatura v oblasti prokazování původu majetku, principy zdaňování příjmů zahraničních sportovců a umělců v ČR, teoretické a ekonomické aspekty pojištění vkladů, současné a navrhované zdanění emisí CO2 v zemích EU v oblasti energetiky, japonská ekonomika v letech 2007-2010, důchodová reforma v ČR a doplňkové důchodové systémy, nová společná politika EU v oblasti mezinárodních investic, specifika společností se zahraniční majetkovou účastí a tvorba a implementace práva EU, v ČR a dále ve vybraných členských státech EU. V angličtině je článek věnovaný 20 letům českého bankovního sektoru.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku na téma boj s agresivním daňovým plánováním a daňovým únikem, zákon o posílení výkonu čestných funkcí – zlepšení podpory neplacených činností a čestných funkcí, nové místo plnění u elektronických služeb do roku 2015, vybrané otázky zdanění větrných elektráren v Německu a trendy podnikového zdanění v Evropě a v dalších průmyslových zemích.
 • Z anglicky psaného tisku byly např. zařazeny články věnované distribučnímu dopadu řecké krize v roce 2010, programům krátké práce ve Francii a v Německu, kapitálové struktuře, zdanění právnických osob a stáří podniku, zvláštní zprávě o mezinárodním bankovnictví, domácím výrobcům solární elektřiny v rámci režimu DPH v EU a budoucnosti EU.
  • Zajímavý článek ze slovenského tisku je věnován odhadu vlivu fiskální konsolidace na růst HDP ve Slovenské republice.

Vydáno

Dokumentační bulletin 5/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata opatření proti agresivnímu daňovému plánování na úrovni EU a OECD, obsah a dopady připravovaného ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti na obce, navrhovaná opatření ve věci sankcí v případě porušení rozpočtových pravidel, možnosti podnikání v Německu (problematika švarcsystému podle německého právního řádu), platový výměr ve veřejných službách a správě, aplikace převodních cen v bankovním sektoru, vyšší zdanění aktivně činných důchodců, daňová pravomoc obcí u daně z nemovitostí v České republice a na Slovensku, důchodová reforma v ČR po roce 2010, ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny, růst a stabilita české ekonomiky v letech 2001-2011, řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově, speciální smluvní režimy odpovědnosti a donucení v mezinárodním ekonomickém právu.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, a to na téma boj s daňovým únikem ve Francii, přiznání majetkových poměrů členů francouzské vlády, podoba navrhovaného rodinného splittingu v Německu, zpřísnění kontroly a transparentnosti manažerských platů akciových společností v Německu, komentovaný přehled platů ve cca 500 povoláních v Německu a změna investiční politiky norského důchodového (ropného) fondu SPU. Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na souvislosti mezi nestálostí veřejných výdajů a úrovní finančního rozvoje ekonomiky, empirickou analýzu významu a míry neoficiální euroizace v evropských tranzitivních státech ve vztahu k měnovému systému, na digitální měnu (bitcoin), na reformu systému DPH v EU pro transakce v rámci Společenství a na návrh na zavedení daně z finančních transakcí (Tobinovu daň). Doporučeny jsou dva články z rusky psaného tisku, které jsou věnovány netradičnímu výkladu globálních nerovnováh a zvláštnostem daňové soustavy a daňové kontroly ve Francii.

Vydáno

Dokumentační bulletin 4/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata pravidla úpadkového řízení v EU, mezinárodní zdanění fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU, zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v cizí měně z hlediska daně z příjmů, novela zákona o pojišťovnictví v souvislostí s implementací směrnice Solventnost II, financování služeb sociální péče v ČR, důchodová reforma (shrnutí dosavadního legislativního vývoje), obecná a specifická pravidla proti zneužívání daňových systémů zemí EU, mezinárodní spolupráce v oblasti výměny informací pro daňové účely z pozice ČR, Rubikovy smlouvy (nový nástroj pro výběr daně z depozit daňových poplatníků ve Švýcarsku při zachování jejich anonymity) a obchodní korporace v podmínkách NOZ. V angličtině je článek věnovaný přelévání finančního napětí a finanční vazby mezi eurozónou a Českem.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku, a to na téma plánované zrušení škodlivých daňových optimalizací, právo daně dědické v Německu, bezúplatné plnění povinností zaměstnavatele vůči finanční správě a zatížení rakouských domácností náklady na bydlení (výsledky aktuálního šetření).
  Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na optimální zdanění příjmu a trh práce, makroekonomickou výkonnost v období vzestupu a propadu cen komodit, odhady fiskální udržitelnosti Finska, vliv centrálních bank, dopad fiskální úsporné politiky a bonusy bankéřů. Ze slovenského tisku byly zařazeny články věnující se důchodovým systémům v Rakousku a zemích Skandinávie, systémům měnových kurzů v zemích Střední Evropy a nakládání slovenské katolické církve s nemovitým majetkem.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 3/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata vývoj sazeb DPH v EU v období ekonomické krize, osobní bankroty v ČR od r. 2008 do r. 2012, dopad krize na změny vnímání systémového rizika, pracovní právo v roce 2013 (přehled změn), retroaktivita daňových zákonů v judikatuře, majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi pohledem práva EU, legislativa ČR v roce 2011 (kvantitativní přehled), směnka a spotřebitelský úvěr, federalizace eurozóny, vliv uplatnění daňových úlev a slev na dani na zdanění práce a celkovou daňovou povinnost zaměstnance v ČR, studie porovnávající jednotlivé komponenty hospodářského růstu za použití koncepce růstového účetnictví a návrh na vytvoření bankovní unie v EU a problémy její realizovatelnosti.
 • Ze zahraničních zdrojů je upozorňováno např. na články z německy psaného tisku, a to na téma dědická daň v Německu, nová koncepce indikátorů blahobytu a nárůst daňového břemene domácností v Německu v roce 2013. Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na centrální banky, americký daňový systém, empirickou analýzu krátkodobých makroekonomických dopadů fiskálního vyrovnávání na základě panelu dat dvaceti zemí OECD za období 1970-2008, novou německou dluhovou brzdu, obchodní ceny a celosvětové zhroucení mezinárodního obchodu v letech 2008-2009 a zvláštní zprávu o severských zemích. Články o systémech měnových kurzů v zemích střední Evropy a otevřených otázkách jednotného mechanismu dohledu v EU jsou vybrány ze slovenského tisku.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 2/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata výměna informací pro daňové účely na mezinárodní úrovni, návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně, placení podle daňového řádu a jeho úloha v právním řádu, úsporný daňový balíček (od 1.1.2013), meritum daňových dokladů po novele zákona o DPH, dobrá víra v daňové judikatuře, návod na platby celnímu úřadu, aktuální legislativní vývoj v oblasti daňové mlčenlivosti, daňové aspekty volby prezidenta republiky, novelizace zákona o spotřebních daních, evropská měnová integrace a postavení jejího bývalého hegemona, vliv makroekonomických šoků na dynamiku vládního dluhu, vliv zdanění korporací na ekonomický růst, vlastnictví bytů, rizika deregulace stavebního spoření a změny exekučního práva od 1.1.2013.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, a to na téma budoucnost zdanění majetku, EU a podpora ekologické elektřiny v Německu, hodnocení aktuálních reformních koncepcí německé daně z příjmů z hlediska distribuční politiky a německá právní úprava DPH pod vlivem unijního a ústavního práva. Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na vztah zdanění příjmů právnických osob a nadnárodní činnosti, daňové zvýhodnění dluhového financování, úroveň veřejného zadlužení v rozvíjejících se evropských ekonomikách, rating, státní důchodový systém ve Velké Británii a daňové ráje a úniky.  Článek o problematice jednotné evropské měny je z ruského tisku.

Vydáno

Dokumentační bulletin MF č. 1/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata čínský zahraniční obchod a přístup  k jeho liberalizaci po světové finanční krizi, kritická analýza dohledového uspořádání na finančním trhu EU, podstatné změny v novele zákona o finančních konglomerátech, progresivní nebo „rovná daň“ – ekonomické i politické dilema, trestní odpovědnost právnických osob: nová rizika ÚSC, audit hospodaření obce, přehled změn legislativy k činnosti subjektů hospodařících s veřejnými prostředky, příprava na daňovou kontrolu, účtování dotací, interpretace Národní účetní rady 1-14 a ochranná známka s dobrým jménem dle práva EU a ČR.
 • Ze zahraničních zdrojů se např. upozorňuje na články   z německy psaného tisku, týkající se plánu prevence agresivního daňového plánování na úrovni EU a společného postupu zemí G20 a OECD v případě škodlivých daňových praktik mezinárodně činných koncernů. V anglické a německé verzi je článek inovace v platebních systémech.  Z anglicky psaného tisku byly např. vybrány články, které se věnují cenové bublině na trhu s nemovitostmi v souvislosti s problémy hospodářské politiky ve Španělsku, počítačovému programu Redditest italské správy daní, umožňujícímu spočítat rodinám, jaký příjem přiznat FÚ, dále fondům peněžního trhu a nakonec pravidlům správy internetu (setkání zástupců více než 150 zemí).   Články, vztahující se k ochraně vkladů a legislativnímu vývoji v oblasti poskytování úlev při zdaňování příjmů právnických osob v SR, jsou ze slovenského tisku.